Xây dựng ứng dụng Web với JSP

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình Web
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36      566      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
q5wntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình Web
Thể loại
jsp,jdk,jrun,jdbc,Java,lập trình web, xây dựng website
Ngày đăng
21/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
118
Dung lượng
2.58 M
Lần xem
566
Lần tải
36
  DOWNLOAD

Hướng dẫn chi tiết từ A - Z cách xây dựng, cài đặt và cấu hình 1 trang web với JSP. Từ cài đặt JKD, JRUN, lập trình JSP, xây dựng ứng dụng web với JSP, kết nối CSDL với JDBC đến triển khai ứng web

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Xây dựng ứng dụng Web với JSP

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Xây dựng ứng dụng Web với JSP slide 1

Tài liệu Xây dựng ứng dụng Web với JSP slide 2

Tài liệu Xây dựng ứng dụng Web với JSP slide 3

Tài liệu Xây dựng ứng dụng Web với JSP slide 4

Tài liệu Xây dựng ứng dụng Web với JSP slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

COMPUTER LEARNING CENTERWWW.HUUKHANG.COM
Moân hoïc: Java Server Pages
Baøi 1
Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong khoaù hoïc:
9Caøi ñaët JRUN.
o
Caøi ñaët JDK1.3.
o
Caøi ñaët JRUN.
o
Caáu hình öùng duïng JSP
9Giôùi thieäu JSP.
o
Script.
o
Khai baùo chæ muïc.
1. CAØI ÑAËT JRUN
1.1. Caøi ñaët JDK
Ñeå caáu hình JRUN 4.0 treân Windows, tröôùc tieân baïn caøi ñaët boä JDK1.3 hay JDK
1.4 leân ñóa cöùng C hay D, sau khi caøi ñaët thaønh coâng baïn neân boot maùy laïi, trong oå ñóa seõ
xuaát hieän thö muïc JDK1.3 vôùi caùc thö vieän cuûa chuùng.
1.2. Caøi ñaët JRUN
Ñeå caøi ñaët JRUN, baïn mua ñóa CD vôùi öùng duïng JRUN 4.0, sau ñoù caøi ñaët chuùng
vaøo maùy coù caøi ñaët JDK. Trong khi caøi ñaët thì JRUN coù yeâu caàu choøn thö muïc nôi baïn caøi
ñaët JDK.
Trong khi caøi ñaët JRUN, coù theå yeâu caàu baïn caøi ñaët chuùng döôùi daïng moät dòch vuï
cuûa hôïp ñoàng haønh (maëc ñònh laø Yes), khi ñoù JRUN seõ caøi ñaët vôùi hai dòch vuï laø JRUN
Admin vaø JRUN Default trong cöûa soå Services (trong Control Panel hay Administrative
Tools) cuûa heä ñieàu haønh Windows nhö hình 1-1 sau:
Hình 1-1: Dòch vuï JRUN trong Servies
Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
COMPUTER LEARNING CENTERWWW.HUUKHANG.COM
Baïn phaûi baûo daûm raèng chuùng ñang ôû cheá ñoä Started, trong tröôøng hôïp ñang ôû cheá
ñoä STOP thì baïn choïn dòch vuï naøy vaø nhaán nuùt Start.
Neáu JRUN ñang ôû cheá ñoä Start thì baïn seõ goõ http://localhost:8000 treân trình duyeät
vaø cung caáp username cung vôùi password ñeå ñaêng nhaäp vaøo maøn hình uqaûn trò JRUN neáu
muoán chöông.
Neáu JRUN Default Server ñang ôû cheá ñoä Start thì baïn coù theå goõ
ñòa chæ sau treân
owser http://localhost:8100 ñeå chaïy öùng duïng maëc ñònh cuûa JSP.
Ngoaøi ra, neáu baïn khoâng caøi ñaët JRUN nhö moät dòch vuï cuûa heä ñieàu haønh Windows
thì moãi laàn baïn muoán chaïy öùng duïng JSP thì phaøi Start noù leân baèng caùch choïn Start |
Programs | JRUN 4.0 | JRUN Default Server hay JRUN Admin Server roi sau do khôûi
ñoäng JRUN Default Server, phaàn naøy seõ trình baøy trong phaàn caáu hình.
1.3. Caáu hình öùng duïng JSP
Ñeå trieäu goïi trang JSP (teân môû roäng .jsp) treân trình duyeät, baïn coù theå caáu hình moät
torng hai caùch sau:
1.3.1. Caùch 1:
Neáu khoâng muoán taïo öùng duïng Web cho rieâng mình maø söû duïng thö muïc maëc ñònh
thì baïn coù theå khai baùo caùc trang JSP vaø boû vaøo thö muïc JRUN4/Servers/Defaul/ default-
ear/ default-war/.
Chaúng haïn, trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta khai baùo trang test.jsp vôùi noäi dung nhö
sau:
Test JSP
%=”Hello JSP”%
Ñeå kieåm tra trang JSP naøy, baïn khai baùo treân trình duyeät nhö sau:
http://localhost1:8100/test.jsp
Tuy nhieân, baïn coù theå khai baùo caùc thö muïc con beân trong cuûa thö muïc maëc ñònh
naøy,
sau
ñoù
trieäu
goïi
treân
trình
duyeät
theo
teân
thö
muïc,
chaúng
haïn
http://localhost:8100/qlda/danhmucphongban.jsp.
1.3.2. Caùch 2:
Ñeå caáu hình öùng duïng JSP treân JRUN baïn coù theå thao taùc theo caùc böôùc sau:
1. Baïn ñaêng nhaäp vaøo JRUN Admin vôùi http://localhost:8000 baèng caùch cung caáp
username/pwd nhö hình 1-2 sau.
Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
COMPUTER LEARNING CENTERWWW.HUUKHANG.COM
Hình 1-2: Ñaêng nhaäp JRUN Admin
2. Taïo thö muïc löu tröõ web site treân oå ñóa, chaúng haïn trong tröôøng hôïp naøy khai
aùo thö muïc jspsample nhö hình 1-3.
Hình 1-3: Khai baùo thö muïc ñeå löu tröõ trang JSP
Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Xay-dung-ung-dung-Web-voi-JSP.pdf[2.58 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự