XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 289      780      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
j0vntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
Thể loại
XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ
Ngày đăng
4/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
205
Dung lượng
4.87 M
Lần xem
780
Lần tải
289
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau, từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công trình trên đường (như cầu, cống, tường chắn…) cho đến các công trình phòng hộ và khai thác đường. Khi xây dựng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ slide 1

Tài liệu XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ slide 2

Tài liệu XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ slide 3

Tài liệu XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ slide 4

Tài liệu XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
PGS.TS NGUYỄN QUANG CHIÊU
TS. LÃ VĂN CHĂM
XÂY
DỰNG
NỀN
ĐƯỜNG
Ô

(Tái bản có sửa chữa bổ sung)
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI – 2008
LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau,
từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công
trình trên đường (như cầu, cống, tường chắn…) cho đến các công trình phòng hộ và
khai thác đường. Khi xây dựng đường thành phố nó còn gồm công tác xây dựng đường
xe đạp, đường người đi, quảng trường, các công trình ngầm, công tác trồng cây và trang
trí đường…
Tuy nhiên do sự hạn chế về số tiết học nên trong giáo trình này chỉ nghiên cứu
những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nền đường và mặt đường trong các điều
kiện khác nhau, bằng vật liệu khác nhau.
Phần
“Xây dựng nền đường ô tô” chủ yếu trình bày các biện pháp và kỹ thuật thi
công công trình nền đường trong các điều kiện khác nhau về địa hình, địa chất và trang
thiết bị thi công. Phần này còn có chương 10 giới thiệu về kỹ thuật thi công các công
trình nhỏ trên đường là các công trình liên quan chặt chẽ với việc xây dựng nền đường.
Khi biên soạn lần tái bản này, chúng tôi đã dựa vào quy trình thi công nền đường,
các tiêu chuẩn kỹ thuật
liên quan đến công tác làm đất hiện hành, yêu cầu nền đường
theo TCVN 4054-05, đồng thời cố gắng cập nhật các kỹ thuật thi công mới nhất ở trong
và ngoài nước, các máy thi công nền hiện đại, đặc biệt trình bày tương đối chi tiết về
các biện pháp xử lý, khi xây dựng nền đường trên đất yếu và về kỹ thuật đầm nén đất là
những vấn đề mới khi xậy dựng nền ở nước ta.
Là môn học thi công, môn xây dựng đường ô tô, nhất là phần xây dựng nền
đường, phải gắn liền với thực tiễn sản xuất và tổng kết kinh nghiệm của thực tế xây
dựng ở nước ta và trên thế giới. Dù đã cố gắng cập nhật các quy trình quy phạm, kinh
nghiệm thi công mới ở trong và ngoài nước, nhưng do thời gian và kinh nghiệm có hạn
nên quyển sách chắc còn thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý bổ sung.
Các tác giả
XDNDOT 3
Ch−¬ng 1
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ x©y dùng nÒn ®−êng
1.1 yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng
NÒn ®−êng lµ bé phËn chñ yÕu cña c«ng tr×nh ®−êng. NhiÖm vô cña nã lµ ®¶m b¶o
c−êng ®é vµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu mÆt ®−êng. Nã lµ nÒn t¶ng cña ¸o ®−êng; c−êng ®é,
tuæi thä vµ chÊt l−îng sö dông cña kÕt cÊu ¸o ®−êng phô thuéc rÊt lín vµo c−êng ®é vµ ®é
æn ®Þnh cña nÒn ®−êng. NÒn ®−êng yÕu, mÆt ®−êng sÏ biÕn d¹ng, r¹n nøt vµ h− háng mau.
Cho nªn trong bÊt kú t×nh huèng nµo, nÒn ®−êng còng ph¶i cã ®ñ c−êng ®é vµ ®é æn ®Þnh,
®ñ kh¶ n¨ng chèng ®−îc c¸c t¸c dông ph¸ ho¹i cña c¸c nh©n tè bªn ngoµi. YÕu tè chñ yÕu
¶nh h−ëng tíi c−êng ®é vµ ®é æn ®Þnh cña nÒn ®−êng lµ tÝnh chÊt ®Êt cña nÒn ®−êng,
ph−¬ng ph¸p ®¾p, chÊt l−îng ®Çm lÌn, biÖn ph¸p tho¸t n−íc vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ nÒn
®−êng.
C«ng t¸c x©y dùng nÒn ®−êng nh»m biÕn ®æi néi dung c¸c ph−¬ng ¸n vµ b¶n vÏ
thiÕt kÕ tuyÕn vµ nÒn ®−êng trªn giÊy thµnh hiÖn thùc. Trong qu¸ tr×nh nµy cÇn ph¶i tiÕt
kiÖm tiÒn vèn, nh©n lùc lµm sao hoµn thµnh ®−îc nhiÖm vô, ®óng khèi l−îng, ®óng chÊt
l−îng, ®óng tiÕn ®é. Do vËy, khi x©y dùng nÒn ®−êng, ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n
d−íi ®©y:
1. §Ó b¶o ®¶m nÒn ®−êng cã tÝnh n¨ng sö dông tèt, vÞ trÝ, cao ®é, kÝch th−íc mÆt
c¾t, quy c¸ch vËt liÖu, chÊt l−îng ®Çm nÐn hoÆc s¾p xÕp ®¸ cña nÒn ®−êng (bao gåm: th©n
nÒn vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan vÒ tho¸t n−íc, phßng hé vµ gia cè) ph¶i phï
hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c quy ®Þnh h÷u quan trong quy ph¹m kü thuËt thi c«ng. Yªu
cÇu nµy cã nghÜa lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c lªn khu«n ®−êng phôc vô thi c«ng, ph¶i chän vËt
liÖu sö dông mét c¸ch hîp lý, ph¶i lËp vµ hoµn chØnh c¸c quy tr×nh thao t¸c kü thuËt thi
c«ng vµ chÕ ®é kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt l−îng.
2. Chän ph−¬ng ph¸p thi c«ng thÝch hîp tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, t×nh
huèng ®µo ®¾p, lo¹i ®Êt ®¸, cù ly vËn chuyÓn, thêi h¹n thi c«ng vµ c«ng cô thiÕt bÞ. Ph¶i
®iÒu phèi vµ sö dông nh©n lùc, m¸y mãc, vËt liÖu mét c¸ch hîp lý, lµm sao “tËn dông
®−îc tµi n¨ng con ng−êi vµ cña c¶i” ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh vµ b¶o ®¶m
chÊt l−îng c«ng tr×nh.
3. C¸c h¹ng môc c«ng t¸c x©y dùng nÒn ®−êng ph¶i phèi hîp chÆt chÏ, c«ng tr×nh
nÒn ®−êng còng ph¶i phèi hîp tiÕn ®é víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c vµ tu©n thñ sù bè trÝ s¾p
xÕp thèng nhÊt vÒ tæ chøc vµ kÕ ho¹ch thi c«ng cña toµn bé c«ng viÖc x©y dùng ®−êng
nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô thi c«ng ®óng hoÆc tr−íc thêi h¹n.
4. Thi c«ng nÒn ®−êng ph¶i qu¸n triÖt ph−¬ng ch©m an toµn s¶n xuÊt, t¨ng c−êng
gi¸o dôc vÒ an toµn phßng hé, quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®¶m b¶o an toµn, nghiªm
tóc chÊp hµnh quy tr×nh lµm viÖc an toµn, lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng tai n¹n, b¶o ®¶m thi
c«ng thùc sù an toµn.
Tãm l¹i: CÇn ph¶i chó träng vÒ c¸c mÆt kü thuËt thi c«ng vµ tæ chøc qu¶n lý ®Ó
thùc hiÖn ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng tèt, rÎ, nhanh vµ an toµn.
1

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

XAY-DUNG-NEN-DUoNG-o-To.pdf[4.87 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự