VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03

Ngành KHXH & Nhân văn,Xã hội học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      326      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
f4untq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Xã hội học
Thể loại
văn hóa, dân tộc, bộ tộc, phong tục, văn hóa vùng miền
Ngày đăng
21/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
139
Dung lượng
0.46 M
Lần xem
326
Lần tải
3
  DOWNLOAD

Mỗi dân tộc, bộ tộc, bộ lạc đều có những lối sống, nét văn hóa riêng biệt và cũng không kém phần dị biệt. Hiểu biết về chúng giúp ta có cái nhìn đa dạng hơn về văn hóa Việt Nam.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03 slide 1

Tài liệu VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03 slide 2

Tài liệu VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03 slide 3

Tài liệu VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03 slide 4

Tài liệu VĂN HÓA VÀ TỘC NGƯỜI - 03 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
VÙN HOA VA TÖC NGÛÚI
c¬ cÊu tæ chøc cña lµng ViÖt
cæ truyÒn ë B¾c Bé
T×m hiÓu lµng ViÖt cæ truyÒn, dï cè t×nh tù h¹n chÕ l¹i
trong vïng ®ång b»ng vµ trung du B¾c Bé, vµ chñ yÕu trong
ph¹m vi cho phÐp cña tµi liÖu ®iÒn d· d©n téc häc, lµ mét con
®öêng dµi, trªn ®ã t«i ®ang cè ®i nèt chÆng ®Çu: chÆng tËp hîp
tµi liÖu. Trong hoµn c¶nh Êy, kh«ng thÓ ®öa ra mét m« thøc
chung, cµng kh«ng thÓ tr×nh bµy nh÷ng biÕn thÓ kh¸c nhau t¹i
nh÷ng khu vùc kh¸c nhau.
§iÒu duy nhÊt lµm ®öîc trong lóc nµy lµ nªu lªn, theo mét
trËt tù nµo ®ã (dï cã phÇn vò ®o¸n), nh÷ng c©u hái mµ t«i ®· vÊp
ph¶i trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu trªn thùc ®Þa, ®ång thêi thö gi¶i
®¸p chóng trong khung mét bøc tranh chung, víi ®iÒu kiÖn ®õng
quªn r»ng mçi cè g¾ng gi¶i ®¸p chØ lµ mét gi¶ thuyÕt lµm viÖc,
mµ råi ®©y ngöêi ®i ®iÒn d· sÏ cã dÞp thay thÕ döíi ¸nh s¸ng cña
tµi liÖu míi.
Mét tËp hîp nh÷ng vÊn ®Ò, dï ®öîc tr×nh bµy döíi d¹ng
nµo, kh«ng ph¶i lµ mét hå s¬ lu«n lu«n cô thÓ, vµ kh«ng khái
nh¾c nhë ®Õn mét ®Ò cö¬ng, mµ tÝnh s¬ löîc ¾t sÏ lµm cho nhiÒu
ngöêi kh«ng võa lßng. ChÝnh v× thÕ mµ ngay tõ giê ngöêi viÕt
224
VÙN HOA VA TÖC NGÛÚI
cÇn ®Õn tÊt c¶ tÊm lßng réng löîng cña ngöêi ®äc.
I. M¶ng c¬ cÊu tæ chøc trong bøc tranh
toµn c¶nh vÒ lµng ViÖt cæ truyÒn
C¬ cÊu tæ chøc lµ mét khÝa c¹nh cña c¬ cÊu x· héi - chÝnh
trÞ. Nh×n trªn mét b×nh diÖn kh¸c, ®Êy còng lµ mét thµnh phÇn
cña kiÕn tróc thöîng tÇng. Bëi nh÷ng lý do dÔ hiÓu, khÝa c¹nh
Êy cña lµng ViÖt cæ truyÒn tõng ®öîc mét sè t¸c gi¶ Ph¸p ë §«ng
Dö¬ng löu ý, mµ löu ý ngay tõ khi c«ng cuéc b×nh ®Þnh vïng ®Êt
míi chiÕm chöa hoµn toµn chÊm døt(1). Tuy nhiªn, sèng vµ viÕt
trong kh«ng khÝ häc thuËt cña ®o¹n cuèi thÕ kû tröíc vµ ®o¹n
®Çu thÕ kû nµy, kh«ng cã trong tay mét khung quy chiÕu nµo lín
h¬n c¸c x· héi Hy La thêi viÔn cæ, vµ, ®èi víi nh÷ng ngöêi cÇm
ót
vµo
nöa
sau
thÕ

tröíc
th×

Phuyxten
®¬
Cul¨ngi¬
(Fustel de Coulanges) vµ m« h×nh “thµnh bang cæ ®¹i”(2) hä
quan t©m ®Õn c¸c c¬ cÊu “duy lý” (lµng, x·, bé m¸y chÝnh quyÒn
ë cÊp x·...), h¬n lµ ®Õn c¸c c¬ cÊu tö¬ng ®èi Èn tµng (nh÷ng tæ
chøc “d©n gian” nhö gi¸p, phe...). Mét ®iÒu cÇn nãi ngay, ®Ó
tr¸nh mäi hiÓu lÇm v« Ých, lµ sè lín nh÷ng t¸c gi¶ gäi lµ “§«ng
Dö¬ng” nµy, dï dÝnh chÆt vµo sù kiÖn vµ bé m¸y thuéc ®Þa,
nhöng cã lÏ chÝnh bëi vai trß cña hä trong bé m¸y Êy, ®· cã nhiÒu
cè g¾ng ®Ó nh×n mét c¸ch kh¸ch quan lµng x· ViÖt cæ truyÒn, mµ
hä kh«ng tiÕc lêi ca ngîi, vÝ chóng víi mét sè thiÕt chÕ “d©n chñ”
cña phö¬ng T©y ®ö¬ng ®¹i. Dï sao, con m¾t cña ngöêi sÜ quan
®· tham gia c«ng cuéc b×nh ®Þnh, cña vÞ viªn chøc cao cÊp ë
thuéc ®Þa, cña nhµ truyÒn gi¸o... kh«ng thóc ®Èy hä quan t©m
®óng møc ®Õn c¬ së kinh tÕ cña lµng ViÖt cæ truyÒn, cµng kh«ng
t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®Æt kiÕn tróc thöîng tÇng (trong ®ã cã c¬
cÊu tæ chøc) lªn trªn c¬ së kinh tÕ mµ xem xÐt. §iÒu ngé nghÜnh
225
VÙN HOA VA TÖC NGÛÚI
lµ nh÷ng ngöêi ®Çu tiªn ®¶ kÝch th¼ng vµo c¬ cÊu cæ truyÒn cña
lµng x· ViÖt, ®Æc biÖt lµng x· ViÖt ë B¾c Bé, mµ ®¶ kÝch l¾m lóc
s©u cay, l¹i chÝnh lµ mét sè
trÝ thøc ViÖt Nam ®öîc ®µo t¹o tõ
tröêng häc Ph¸p. KÓ ra, kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn: döíi m¾t
cña tÇng líp ngöêi Ýt nhiÒu ®· ¢u hãa vÒ mÆt tö töëng vµ cã xu
höíng c¶i lö¬ng nµy, lµng x· cæ truyÒn, víi c¸c cæ tôc cña nã,
trong ®ã kh«ng thiÕu g× nh÷ng hñ tôc, lµ mét trong nh÷ng
chöíng ng¹i vËt lín nhÊt trªn con ®öêng c¶i c¸ch (nghÜa lµ ¢u
hãa) mµ hä mong mái yªu cÇu(3).
Tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay, dï ®· dÇn dÇn
thÊy ®öîc vai trß cña lµng x· trong lÞch sö nãi chung, vµ lÞch sö
chèng ngo¹i x©m nãi riªng cña d©n téc, c¸c nhµ nghiªn cøu ViÖt
Nam quan t©m ®Õn x· héi cæ truyÒn chØ míi dµnh ®öîc th× giê
vµ c«ng søc ®Ó böíc ®Çu ®i vµo c¬ së kinh tÕ, vµ mét phÇn cña c¬
cÊu x· héi, phÇn hîp thÓ giai cÊp. Néi dung cña cuéc th¶o luËn
mµ ViÖn Sö häc ®Þnh tæ chøc quanh chñ ®Ò lµng x· ViÖt Nam cæ
truyÒn vµo ®Çu nh÷ng n¨m 70 lµ mét b»ng chøng(4).
Nhö vËy, c¬ cÊu tæ chøc cña lµng ViÖt cæ truyÒn, trong mèi
quan hÖ biÖn chøng víi c¬ së kinh tÕ vµ hîp thÓ giai cÊp, vÉn cßn
cã thÓ ®öîc xem lµ mét kho¶ng trèng cÇn lÊp dÇn. Mµ còng ®·
®Õn lóc ph¶i b¾t tay vµo lÊp, Ýt nhÊt còng v× nh÷ng môc ®Ých sau
®©y:
1. TiÕn ®Õn mét bøc tranh toµn c¶nh lµng ViÖt cæ
truyÒn
§©y lµ môc ®Ých chÝnh, cã thÓ nãi lµ ®Þnh ®Ò më ®Çu, mµ
c¸c môc ®Ých kh¸c chØ lµ hÖ qu¶. “Lµng” lµ tÕ bµo sèng cña x· héi
ViÖt, lµ “s¶n phÈm tù nhiªn tiÕt ra tõ qu¸ tr×nh ®Þnh cö vµ céng
cö cña ngöêi ViÖt trång trät”(5). HiÓu ®öîc lµng ViÖt lµ cã trong
tay c¬ së tèi thiÓu vµ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn lªn t×m hiÓu x· héi ViÖt
226

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

VAN-HoA-VA-ToC-NGUoI-03.pdf[0.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự