Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Ngoại Ngữ,Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 185      1283      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
l7untq
Danh mục
Ngoại Ngữ,Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Thể loại
ngoại ngữ, tự học tiếng Hàn, tiếng Hàn cơ bản, tiếng Hàn giao tiếp cơ bản, tự học, korean
Ngày đăng
23/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
144
Dung lượng
1.01 M
Lần xem
1283
Lần tải
185
  DOWNLOAD

Bảng phiên âm chữ Hàn Quốc sang Giới thiệu cơ bản về Hàn Quốc Ngày quốc lễ, ngày nghỉ do pháp luật Ý nghĩa các biển báo, bảng hiệu,... tất cả sẽ có trong tài liệu này.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản slide 1

Tài liệu Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản slide 2

Tài liệu Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản slide 3

Tài liệu Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản slide 4

Tài liệu Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Bieân soaïn
LEÂ HUY KHOA
TÖÏ HOÏC
Giao
tieáp
tieáng
Haøn

aûn
한국어
기본회화
NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
2003
Lôøi
giôùi
thieäu
Sau hôn möôøi naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính
thöùc giöõa hai nöôùc Vieät Nam vaø Haøn Quoác, söï hôïp taùc
treân nhieàu lónh vöcï cuûa hai quoác gia khoâng ngöøng phaùt
trieån. Cuøng vôùi tình höõu nghò ngaøy caøng gaén boù naøy, taïi
Vieät Nam nhu caàu tìm hieåu veà ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø
neàn vaên hoùa Haøn Quoác ngaøy caøng taêng. Bieåu hienä cuï theå
cuûa söï quan taâm naøy laø viecä ngaøy caøng coù nhieuà ngöôøi
Vieät Nam coù nhu caàu hoïc tieáng Haøn Quoác.
Beân caïnh muïc ñích tìm hieåu vaên hoùa, hoïc tieáng Haøn coøn
laø moät phöông tieän giuùp thuùc ñaåy söï hôïp taùc kinh teá
giöõa hai nöôùc. Ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Haøn Quoác
ñaàu tö vaøo Vieät Nam, cuõng nhö soá löôïng tu nghieäp sinh
Vieät Nam lao ñoäng taïi Haøn Quoác cuõng raát lôùn. Chính vì
vaäy, söï hieåu bieát veà ngoân ngöõ seõ taïo ratá nhieàu thuaän lôïi
trong
hôïp taùc kinh doanh, ñoàng
thôøi
giuùp giaûm thieåu
nhöõng tranh chaáp khoâng ñaùng coù do baát ñoàâng ngoân ngöõ.
Quyeån saùch “Töï hoïc giao tieáp tieáng Haøn cô baûn” ra
ñôøi ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu naøy. Noäi dung saùch
ao quaùt moät voán ngoân ngöõ lôùn, thöïc teá vaø höõu duïng
trong moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, ñöôïc saép
xeáp theo chuû ñeà ñeå tieän vieäc tra cöùu. Caùc maãu caâu tieáng
Haøn ñeàu ñöôïc phieân aâm caùch noùi sang tieáng Vieät ñeå giuùp
ngöôøi hoïc nhanh choùng vaø deã daøng noùi ñöôïc tieáng Haøn.
Ñaây
laø
moät
taøi
lieäu
khoâng
theå
thieáu
ñöôïc
cho
taát
caû
nhöõng ai ñang caàn söû duïng tieáng Haøn.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tu-hoc-Giao-tiep-tieng-Han-co-ban.pdf[1.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự