trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18      344      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
siwntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
phá bỏ những lề thói tư duy thông thường, lãnh đạo, quản lý, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo,
Ngày đăng
22/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
49
Dung lượng
0.66 M
Lần xem
344
Lần tải
18
  DOWNLOAD

Trong số hàng trăm quyển sách bàn về cải thiện năng suất tổ chức thì đây là quyển sách đã dựa vào kết quả nghiên cứu hết sức qui mô, và là một quyển sách hướng vào những hành động cụ thể mà các nhà quản lý có thể thực hiện để làm cho các tổ chức của mình trở nên tốt đẹp hơn! Trong một thế giới mà trong đó việc quản lý con người đang mang đến lợi thế phân biệt, Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường đúng là một quyển sách phải đọc.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường slide 1

Tài liệu trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường slide 2

Tài liệu trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường slide 3

Tài liệu trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường slide 4

Tài liệu trước tiên hãy phá bỏ những lề thói tư duy thông thường slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRƯỚC
TIÊN,
HÃY
PHÁ
BỎ
HẾT
NHỮNG
LỀ
THÓI

DUY
THÔNG
THƯỜNG
Marcus Buckingham - Curt Coffman
“Trong soá haøng traêm quyeån saùch baøn veà caûi thieän naêng suaát toå chöùc thì ñaây laø quyeån saùch ñaõ
döïa vaøo keát quaû nghieân cöùu heát söùc qui moâ, vaø laø moät quyeån saùch höôùng vaøo nhöõng haønh ñoäng
cuï theå maø caùc nhaø quaûn lyù coù theå thöïc hieän ñeå laøm cho caùc toå chöùc cuûa mình trôû neân toát ñeïp
hôn! Trong moät theá giôùi maø trong ñoù vieäc quaûn lyù con ngöôøi ñang mang ñeán lôïi theá phaân bieät,
Tröôùc tieân, haõy phaù boû heát nhöõng leà thoùi tö duy thoâng thöôøng ñuùng laø moät quyeån saùch phaûi
ñoïc.”
– Jeffrey Pfeffer, Giaùo sö, Tröôøng Thöông maïi Stanford,
taùc giaû cuûa quyeån The Human Equation:
Building Profits by Putting People First
“Quyeån saùch naøy thaùch ñoá nhöõng nieàm tin cô baûn veà söï quaûn lyù taøi ba baèng baèng chöùng thaät
huøng hoàn vaø lyù leõ ñaày söùc thuyeát phuïc. Tröôùc tieân, haõy phaù boû heát nhöõng leà thoùi tö duy thoâng
thöôøng laø moät quyeån saùch ñaùng ñoïc.”
– Bradbury H. Anderson,
Chuû tòch kieâm toång giaùm ñoác ñieàu haønh, coâng ty Best Buy
“Theá ñaáy! Vôùi caùi nhìn thaáu suoát ñaày söùc thuyeát phuïc, döïa treân döõ lieäu huøng hoàn cuûa Gallup,
Buckingham vaø Coffman ñaõ xaây döïng neàn taûng vöõng vaøng veà coâng cuoäc quaûn lyù coù hieäu quaû.
Laàn ñaàu tieân, moät loái ñi roõ raøng ñaõ ñöôïc nhaän dieän ñeå taïo ra nhöõng nhaân vieân gaén boù vaø nhöõng
ñôn vò laøm vieäc coù naêng suaát cao. Noù ñaõ laøm thay ñoåi con ñöôøng maø toâi ñang theo ñeå phaùt
trieån caùc nhaø quaûn lyù. Tröôùc tieân, haõy phaù boû heát nhöõng leà thoùi tö duy thoâng thöôøng ñuùng laø
moät nguoàn heát söùc quan troïng cho baát kyø nhaân vieân giaùm saùt tuyeán ñaàu naøo, laãn cho caùc nhaø
quaûn lyù caáp trung vaø caáp cao.”
– Michael W. Mo
ison, Chuû nhieäm khoa, Ñaïi hoïc Toyota
“Tröôùc tieân, haõy phaù boû heát nhöõng leà thoùi tö duy thoâng thöôøng mang ñaày tính caùch maïng trong
caùc khaùi nieäm vaø yù töôûng. Quyeån saùch giaûi thích lyù do taïi sao nhieàu quan nieäm vaø thöïc tieãn
xöa nay ñang trôû neân maát taùc duïng trong kinh doanh thôøi nay. Ñieàu cuõng quan troïng khoâng
keùm laø, quyeån saùch trình baøy moät moâ hình giaûn dò hôn, thöïc hôn, ñi lieàn vôùi nhöõng haønh ñoäng
cuï theå cho pheùp toå chöùc cuûa chuùng ta ñaït nhöõng caûi tieán quan troïng veà naêng suaát, nhaân vieân,
söï gaén boù, haøi loøng cuûa khaùch haøng, vaø lôïi nhuaän.”
– Kevin Cuthbert, Phoù chuû tòch, Nhaân söï, Swissoâtel
“Sau cuøng, moät ñieàu gì ñoù thaät döùt khoaùt veà ñieàu gì ñang laøm neân moät choã laøm xuaát saéc.”
– Ha
iet Johnson Brackey, Miami Herald
“Trong voøng maáy naêm gaàn ñaây, caùc heä thoáng vaø Internet ñöôïc ngöôøi ta cho laø ñang coù moät vai
troø noåi baät trong tö duy veà quaûn lyù, gaây phöông haïi cho vai troø con ngöôøi ôû nôi laøm vieäc.
Buckingham vaø Coffman ñaõ minh chöùng ñuùng vieäc ngöôøi gioûi quan troïng ñeán ñoä naøo – vaø ñaëc
ieät laø nhöõng nhaø quan lyù taøi ba – cho söï thaønh coâng cuûa baát kyø toå chöùc naøo.”
– Bernie Marcus, cöïu chuû tòch kieâm CEO, coâng ty Home Depot
“Caùch tieáp caäp höõu lyù, döïa treân ño löôøng, cuõng chính vì theá maø Gallup ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát
ñeán töø laâu, ñaõ laøm taêng tính höõu hình cuûa nhöõng taøi saûn voâ hình cuûa chuùng ta, laãn khaû naêng
cuûa chuùng ta trong vieäc quaûn lyù hoï. Tröôùc tieân, haõy phaù boû heát nhöõng leà thoùi tö duy thoâng
thöôøng seõ chæ cho chuùng ta caùch laøm theá naøo.”
– David P. Norton, Chuû tòch, The Balanced Scorecard Collaborative, Inc; ñoàng taùc giaû quyeån
The Balanced Scorecard
“Nhö caùc taùc giaû noùi, ‘raát nhieàu giaù trò cuûa moät coâng ty laø naèm giöõa ñoâi tai cuûa caùc nhaân vieân’.
Chìa khoùa thaønh coâng chính laø phaùt trieån giaù trò ñoù baèng caùch laéng nghe vaø hieåu nhöõng gì ñang
naèm trong traùi tim cuûa hoï – Buckingham vaø Coffman ñaõ tìm ra moät caùch tröïc tieáp ñeå ño löôøng
cuõng nhö taïo neân söï noái keát quan troïng. Taïi Carlson Companies, kyõ naêng cuûa hoï giuùp chuùng
toâi trôû thaønh moät coâng ty seõ thaønh coâng trong thöông tröôøng cuûa töông lai.”
– Marilyn Carlson Nelson, Chuû tòch kieâm CEO, Carlson Companies

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

truoc-tien-hay-pha-bo-nhung-le-thoi-tu-duy-thong-thuong.pdf[0.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự