Trắc nghiệm Tin học Đại cương

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 45      907      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
eiuntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
Tin học đại cương
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
10
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
907
Lần tải
45
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Các câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Trắc nghiệm Tin học Đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Trắc nghiệm Tin học Đại cương slide 1

Tài liệu Trắc nghiệm Tin học Đại cương slide 2

Tài liệu Trắc nghiệm Tin học Đại cương slide 3

Tài liệu Trắc nghiệm Tin học Đại cương slide 4

Tài liệu Trắc nghiệm Tin học Đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
A. HEÄ ÑIEÀU HAØ NH VAØ WINDOWS:
Caâu 1: Boä nhôù RAM vaø ROM laø boä nhôù gì?
a/ Secondary memory
/ Receive memory
c/ Primary memory
d/ Random access memory
Caâu 2: Phaùt bieåu naø osau ñaây laø sai:
a. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa
maùy.
. CPU laø boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu tröõ trong boä nhôù.
c. ALU laø ñôn vò soá hoïc vaø luaän lyù vaø caùc thanh ghi cuõ ngnaèm trong CPU
d. Memory Cell laø taäp hôïp caùc oâ nhôù.
Caâu 3: Döõ lieäu laø gì?
a/ Laø caùc soá lieäu hoaëc laø taø ilieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù.
/ Laø khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu tröõ ,tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi…
c/ Laø caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau.
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 4: Bit laø gì?
a/ Laø ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính
/ laø moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 vaø 1
c/ Laø moät ñôn vò ño thoâng tin
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 5: Hex laø heä ñeám:
a/ heä nhò phaân
/ heä baùt phaân
c/ Heä thaäp phaân
d/ heä thaäp luïc phaân
Caâu 6: Caùc thaø nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc
loaïi heä ñieàu haø nhlaø :
a/ Phaàn cöùng
/ Phaàn meàm
c/ Thieát bò löu tröõ
d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng laø m moâi tröôø ng trung gian
giöõ a ngöôø i söû duïng vaø phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi laø :
a/ Phaàn meàm
/ heä ñieàu haø nh
c/ Caùc loaïi trình dòch trung gian
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu haø nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát
ò phaàn cöùng vaø töï ñoäng caø iñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây laø chöùc naêng:
a/ Plug and Play
/ Windows Explore
c/ Desktop
d/ Multimedia
Caâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi laø :
a/ Menu ba
/ Menu pad
c/ Menu options
d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi laø :
a/ Dialog box
/ list box
c/ Control box
d/ Text box
Caâu 11: Windows Explorer coù caùc thaø nh phaàn: Explorer bar, Explorer view, Tool bar,
menu bar. Coø nlaïi laø gì?
a/ Status ba
/ Menu ba
c/ Task ba
d/ taát caû ñeàu sai
Caâu 12: Shortcut laø bieåu töôïng ñaïi dieän cho moät chöông trình hay moät taäp tin ñeå khôûi
ñoäng moät chöông trình hay moät taäp tin. Vaäy coù maáy loaïi shortcut:
a/ 1 loaïi
/ 3 loaïi
c/ 2 loaïi
d/ 4 loaïi
Caâu 13: Ñeå chaïy moät öùng duïng trong Windows, baïn laø mtheá naø o?
a/
/ Nhaáp ñuùp vaø obieåu töôïng
d/ Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 14: Chöông trình cho pheùp ñònh laïi caáu hình heä thoáng thay ñoåi moâi tröôø ng laø m
vieäc cho phuø hôïp
a/ Display
c/ Control panel
/ Sreen Save
d/ Taát caû ñeàu coù theå
Caâu 15: Caùc kyù töï sau ñaây kyù töï naø okhoâng ñöôïc söû duïng ñeå ñaët teân cuûa taäp tin, thö
muïc:
a/ @, 1, %
/ - (,)
c/ ~, “, ? , @, #, $
d/ *, /, \,
B. MICROSOFT WORD:
Caâu 16: Coù maáy caùch taïo môùi moät vaên baûn trong Word:
a/ 2 caùch
/ 3 caùch
c/ 4 caùch
d/ 5 caùch
Caâu 17 : Söû duïng Office Clipboard, baïn coù theå löu tröõ toái ña bao nhieâu clipboard trong
ñaáy:
a/ 10
/ 12
c/ 16
d/ 20
Caâu 18:
Thao
taùc
Shift
+
Ente
coù
chöùc
naêng
gì?
a/ Xuoáng haø ng chöa keát thuùc paragraph
c/ Nhaäp döõ lieäu theo haø ng doïc
/ Xuoáng moät trang maø n hình
d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 19: Muoán xaùc ñònh khoaûng caùch vaø vò trí kyù töï, ta vaø o:
a/ Format/Paragragh
c/ Format/Font
/ Format/Style
d/Format/Object
Caâu 20: Phím noùng Ctrl + Shift + =, coù chöùc naêng gì?
a/ Baät hoaëc taét gaïch döôùi neùt ñoâi
c/ Baät hoaëc taét chæ soá treân
/ Baät hoaëc taét chæ soá döôùi
d/ Traû veà daïng maëc ñònh
Caâu 21: Ñeå gaïch döôùi moãi töø moät neùt ñôn, ngoaø ivieäc vaø o Format/Font, ta coù theå duø ng
toå hôïp phím naø o:
a/ Ctrl + Shift + D
c/ Ctrl + Shift + A
/ Ctrl + Shift + W
d/ Ctrl + Shift + K
Caâu 22: trong hoäp thoaïi Format/Paragraph ngoaø ivieäc coù theå hieäu chænh leà cho ñoaïn,
khoaûng caùch caùc ñoaïn, caùc doø ng, coø nduø ng laø m chöùc naêng naø osau ñaây:
a/ Ñònh daïng coät
c/ Thay ñoåi font chöõ
/ Canh chænh Ta
d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 23: Trong phaàn File/ Page Setup muïc Gutter coù chöùc naêng gì?
a/ Quy ñònh khoaûng caùch töø meùp ñeán trang in
/ Chia vaên baûn thaø nhsoá ñoaïn theo yù muoán
c/ Phaàn chöø a troáng ñeå ñoùng thaø nhtaäp.
d/ Quy ñònh leà cuûa trang in.
Caâu 24: Ñeå thay ñoåi ñôn vò ño cuûa thöùc, ta choïn:
a/ Format/Tabs
c/ Format/Object
/ Tools/Option/General
d/ Tools/Option/View
Caâu 25: Kyù hieäu naø ytreân thanh thöôùc coù nghóa laø gì?
a/ Bar ta
c/ Decinal Ta
/ Frist line indent
d/ Hanging indent
Caâu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, neáu muoán choïn thoâng soá khaùc ta
vaø omuïc Customize. Trong naø y,phaàn Number Format duø ng ñeå:
a/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Numbe
c/ Theâm vaên baûn ôû tröôùc, sau daáu hoa thò
/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Bullets
d/ Thay ñoåi font chöõ
Caâu 27: Trong muïc Format/Drop Cap, phaàn Distance form text duø ng ñeå xaùc ñònh
khoaûng caùch:
a/ Giöõ akyù töï Drop Cap vôùi leà traùi
c/ Giöõ akyù töï Drop Cap vôùi kyù töï tieáp theo
/ Giöõ akyù töï Drop Cap vôùi leà phaûi
d/ Giöõ akyù töï Drop Cap vôùi toaø n vaên baûn
Caâu 28: Trong hoäp thoaïi File/Page Setup khung Margins, muïc Mi
or Margins duø ng
ñeå:
a. Ñaët leà cho vaên baûn caân xöùng
c. Ñaët leà cho caùc trang chaún vaø leû ñoái xöùng
. Ñaët cho tieâu ñeà caân xöùng vôùi vaên baûn
d. Ñaët leà cho caùc section ñoái xöùng nhau
Caâu 29: Baïn coù theå chuù thích caùc thuaät ngöõ cho 1 töø ,1 caâu, baèng Footnote. Nhö vaäy
Footnote coù nghóa laø :
a.
chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái töø caàn chuù thích
.
chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái trang
c.
chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái vaên baûn
d.
chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái toaø n boä
Caâu 30: Ñeå dii chuyeån con troû trong baûng Table, ta duø ng phím noùng. Vaäy phím noùng
Shift + Tab duø ngñeå:
a. Di chuyeån con troû ñeán oâ lieàn tröôùc
c. Theâm moät tab vaø ooâ
. Di chuyeån con troû ñeán haø ngtreân
d. Phím noùng treân khoâng coù chöùc naêng gì
Caâu 31: Choïn caû baûng Table ta nhaán hôïp phím
a. Alt + Shift + 5 (5 treân baø ngphím soá)
c. a vaø bñeàu ñuùng
. Alt + 5 (5 treân phím soá vaø taét numlock)
d. a vaø bñeàu sai

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
8/22/2020 4:09:19 AM
tài liệu rất hay và bổ ích

 
LINK DOWNLOAD

Trac-nghiem-Tin-hoc-Dai-cuong.pdf[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự