Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi

Ngành Y - Dược,Điều dưỡng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 229      1842      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
flxntq
Danh mục
Ngành Y - Dược,Điều dưỡng
Thể loại
Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi,190 câu trắc nghiệm y học
Ngày đăng
7/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
22
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
1842
Lần tải
229
  DOWNLOAD

Mời bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi , tài liệu tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay về Nhi khoa giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc học phần.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi slide 1

Tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi slide 2

Tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi slide 3

Tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi slide 4

Tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
PhÇn 4
§iÒu d­ìng Nhi
I. Chän tõ/côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u hái sau
1.
2.
3.
4.
5.
Khi ch¨m sãc bÖnh nhi suy thë, thêi gian cÇn hót dÞch mòi häng gi÷a 2 lÇn lµ...(1)...vµ
thêi gian hót mçi lÇn kh«ng qu¸ ... (2)..., tr­íc vµ sau khi hót ph¶i t¨ng nång ®é oxy
trong thêi gian 5 - 10 phót.
A. 20 gi©y
B. 30 gi©y
C. 30 phót - 1 giê
D. 2 - 3 giê
Trong khi kiÓm tra ho¹t ®éng cña m¸y thë vµ ®¸p øng cña bÖnh nhi thë m¸y, ng­êi
®iÒu d­ìng ph¶i lu«n lu«n ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng h« hÊp cña bÖnh nhi bao gåm: ...(1)...,
di ®éng lång ngùc cã tèt kh«ng, khÝ vµo hai phæi cã tèt kh«ng, bÖnh nhi hång hµo hay
tÝm t¸i.
A. Ho
B. NhÞp thë
C. T¨ng tiÕt ®êm d·i
D. Rót lâm lång ngùc
Khi ch¨m sãc ®Ò phßng loÐt môc ë bÖnh nhi h«n mª, cÇn ®Æt trÎ trªn ...(1)... chèng
loÐt, hoÆc trªn...(2)... ®Ó tr¸nh cä x¸t.
A. §Öm h¬i
B. §Öm n­íc
C. §Öm mÒm
D. §Öm cøng
§Ó ®Ò phßng loÐt môc ë bÖnh nhi h«n mª, kho¶ng...(1)...giê mét lÇn ph¶i xoa bãp
vïng da cã x­¬ng nh« lªn vµ tiÕp xóc nÒn gi­êng.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Trong ch¨m sãc trÎ h«n mª cã t¨ng ¸p lùc sä n·o, cÇn ph¶i ®Æt ®Çu cña trÎ...(1)..., ®Çu
ë vÞ trÝ trung gian, kh«ng gËp cæ hay ngöa cæ qu¸ møc ®Ó h¹n chÕ t¨ng ¸p lùc sä n·o.
A. cao15 ®é
B. cao 30 ®é
C. thÊp 15 ®é
D. thÊp 30 ®é
6.
ë bÖnh nhi h«n mª, ®Ó ®¶m b¶o th«ng khÝ tèt, cÇn ®Æt trÎ n»m...(1)... hoÆc nöa sÊp,
®Çu quay cïng bªn nh»m tr¸nh trµo ng­îc.
A. nghiªng mét bªn
B. ®Çu thÊp
C. ®Çu cao
D. sÊp
7.
BÖnh nhi h¹ th©n nhiÖt d­íi 32C cÇn ®­îc b¬m röa d¹ dµy, thôt hËu m«n, röa bµng
quang b»ng dung dÞch ®¼ng tr­¬ng NaCL 9%o Êm ë nhiÖt ®é...(1)...
73
A. 34 - 36C
B. 37 - 39C
C. 40 - 42C
D. 43 - 45C
8. Khi ch¨m sãc bÖnh nhi h¹ th©n nhiÖt, nÕu ch©n tay bÖnh nhi cøng l¹nh th× cÇn ph¶i
ng©m vµo chËu n­íc Êm...(1)...®é C trong kho¶ng thêi gian... (2)...phót hoÆc cho ®Õn
khi mµu s¾c cña chi trë l¹i b×nh th­êng.
A. 20 - 30
B. 37 - 38
C. 39 - 40
D. 40 - 50
9. Khi theo dâi m¹ch ë bÖnh nhi suy tim, nÕu thÊy tÇn sè m¹ch nhanh...(1)...lÇn/phót,
hoÆc m¹ch chËm...(2)...lÇn/phót; m¹ch kh«ng ®Òu, m¹ch yÕu, hiÖn t­îng nghÞch m¹ch
hoÆc kh«ng b¾t ®­îc m¹ch th× ng­êi ®iÒu d­ìng ph¶i b¸o c¸o ngay cho b¸c sÜ ®Ó xö
trÝ.
A. d­íi 50
B. 50-60
C. 160-200
D. trªn 200
10.§èi víi bÖnh nhi uèn v¸n rèn, ®Ó tr¸nh ø ®äng vµ trµo ng­îc sau mçi c¬n giËt, viÖc
nu«i d­ìng trong 10-15 ngµy ®Çu ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p nhá giät d¹
dµy...(1)...lÇn/ngµy, víi sè l­îng b¶o ®¶m ®­îc nhu cÇu dinh d­ìng cho trÎ.
A. 5-6
B. 7-8
C. 9-10
D. 11-12
11. Trong ch¨m sãc bÖnh nhi uèn v¸n rèn, ®Ó tr¸nh ø ®äng ë phæi, cÇn ph¶i thay ®æi t­
thÕ cña trÎ...(1)...lÇn/ngµy b»ng c¸ch ®Æt n»m nghiªng tr¸i råi nghiªng ph¶i.
A. 1 - 2
B. 3 - 4
C. 5 - 6
D. 7- 8
12. Trong ch¨m sãc bÖnh nhi uèn v¸n rèn, ®Ó lµm th«ng ®­êng thë cÇn hót dÞch xuÊt tiÕt
ë mòi, miÖng cña trÎ...(1).../lÇn tïy theo møc ®é xuÊt tiÕt.
A. 15 - 30 phót
B. 30 phót - 1 giê
C. 1 - 2 giê
D. 2 - 3 giê
13. Khi ch¨m sãc trÎ s¬ sinh chiÕu ®Ìn ®iÒu trÞ vµng da, ng­êi ®iÒu d­ìng cÇn ph¶i theo
dâi dÊu hiÖu tr­¬ng lùc c¬, v× nÕu tr­¬ng lùc c¬ t¨ng lµ trÎ cã nguy c¬...(1)...
A. xuÊt huyÕt n·o mµng n·o
B. vµng nh©n n·o
C. h¹ canxi huyÕt
D. viªm n·o
14. Khi theo dâi bÖnh nhi hen phÕ qu¶n, ng­êi ®iÒu d­ìng ph¶i chó ý theo dâi c¸c dÊu
hiÖu l©m sµng cña c¬n khã thë: §Õm nhÞp thë, dÊu hiÖu ...(1)..., tÝm t¸i 1 giê/lÇn.
A. thë rÝt
74
B. ng¹t mòi
C. thë khß khÌ
D. co kÐo c¬ h« hÊp
15. Trong ch¨m sãc bÖnh nhi thÊp tim cã suy tim nÆng, cÇn cho trÎ nghØ ng¬i, ¨n uèng vÖ
sinh hµng ngµy t¹i gi­êng, thay ®æi t­ thÕ nhÑnhµng, ®Æt trÎ ë t­ thÕ..(1)... khi khã thë.
A. ®Çu cao
B. ®Çu thÊp
C. n»m nghiªng
D. nöa n»m nöa ngåi
16. Ng­êi ®iÒu d­ìng cÇn h­íng dÉn cho bÖnh nhi vµ gia ®×nh bÖnh nhi thÊp tim biÕt:
Thêi gian phßng thø ph¸t bÖnh thÊp tim phô thuéc vµo t×nh tr¹ng cña bÖnh, nh­ng Ýt nhÊt
lµ...(1)...n¨m.
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
17. Khi theo dâi nhÞp thë ë bÖnh nhi viªm n·o hoÆc viªm mµng n·o, nÕu thÊy nhÞp thë
chËm...(1)...hoÆc nhanh...(2)...nªn cho thë oxy.
A. 15 - 20 lÇn/phót
B. 30 - 40 lÇn/phót
C. 50 - 60 lÇn/phót
D. trªn 60 lÇn/phót
18. Khi chiÕu ®Ìn cho trÎ s¬ sinh vµng da, ph¶i thay ®æi t­ thÕ cña trÎ...(1)...giê/lÇn ®Ó
cho tÊt c¶ c¸c phÇn da ®Òu ®­îc ®Ìn chiÕu.
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
19. Khi ch¨m sãc bÖnh nhi cã èng th«ng dÉn l­u mµng phæi, nÕu dÉn l­u kÝn b»ng chai th×
cÇn ®Æt chai ë n¬i Ýt va ch¹m, chai dÉn l­u ph¶i lu«n ë vÞ trÝ...(1)...ch©n èng dÉn
l­u...(2)...cm, nh­ng kh«ng ®­îc ®Ó tiÕp gi¸p víi mÆt ®Êt.
A. thÊp h¬n
B. cao h¬n
C. 50 - 60
D. 70 - 80
20. Khi thùc hiÖn y lÖnh thuèc trî tim Digoxin cho bÖnh nhi, ng­êi ®iÒu d­ìng ph¶i kiÓm
tra m¹ch...(1)...khi cho bÖnh nhi dïng thuèc; nÕu thÊy tÇn sè m¹ch...(2)...lÇn/phót hoÆc cã
c¸c biÓu hiÖn bÊt th­êng th× ph¶i ngõng thuèc vµ b¸o b¸c sÜ.
A. tr­íc
B. sau
C. trªn 60
D. d­íi 60
21. Khi ch¨m sãc bÖnh nhi xuÊt huyÕt tiªu hãa, nÕu thÊy huyÕt ¸p tèi ®a cña trÎ
d­íi...(1)..., th× ph¶i ®Æt bÖnh nhi n»m ®Çu...(2)....
75

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Trac-nghiem-Dieu-duong-nhi.pdf[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự