Tổng quan về quản trị chất lượng

Ngành QTKD - Marketing ,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15      293      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2ctntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Thể loại khác
Thể loại
quản trị chất lượng, ISO 9000
Ngày đăng
4/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
31
Dung lượng
0.61 M
Lần xem
293
Lần tải
15
  DOWNLOAD

Tổng quan về quản trị chất lượng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tổng quan về quản trị chất lượng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tổng quan về quản trị chất lượng slide 1

Tài liệu Tổng quan về quản trị chất lượng slide 2

Tài liệu Tổng quan về quản trị chất lượng slide 3

Tài liệu Tổng quan về quản trị chất lượng slide 4

Tài liệu Tổng quan về quản trị chất lượng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

n
CHÆÅNG I
GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ CHÁÚT
LÆÅÜNG TOAÌN DIÃÛN
Muûc tiãu nghiãn cæïu:
1
Cung cáúp lê do tûai sao müoi tøä chïæc våïi vàn hoïa khïac nhau, thuüäc moüi
hãû thäúng quían lê khïach nhau âöu ã phaíi quan tám âúãn chúát læåüng.
2
Cung cáúp khïai quïat vöã lëch sæí phïat triøãn “cïcah maûng chúát læåüng”.
3
Cung cáúp mäüt cïai nhçn tøäng quïat vöã nhîæng nguyãn lê nöãn tíang cuía chúát
læåüng toìan diûãn.
4
So saïnh vìa phán biûãt quían trë tûáp trung vìao chúát læüång vïåi quían trë
theo caïch thæïc truyöãn thúäng
5
Giåïi thiûãu mäüt säú cïcah tiãúp cûán chúát læåüng toìan diûãn TQ
6
Giåïi thiûãu mäüt säú hûã thúäng quía lê cháút læåüng trãn thúã giåïi
I
Táöm quan troüng cuía cháút læåüng
Âãø thúáy âæüåc töám quan trüong cíua chúát læüång trong kinh doanh, chïung ta thíæ xem
xeït kúãt quía hoûat âüäng cíua müät vìai cäng ti, nhîæng cäng ti âîa coi chúát læüång nhæ
nguyãn lê càn baín cíua kinh doanh:
-
Cäng ti Nameplate, våïi dæïåi 70 cäng nhán âîa tàng thë phöán cíua hüo tæì 3 âúãn
5% trong voìng 3 nàm, giíam sai híong tìæ 3.65 xuúäng cìon khoíang 1% súä âån
haìng vìa tàng súä âån hìang âæüåc giao âïung hûan lãn tìæ 95 tïåi 98%.
-
Trong voìng hån 5 nàm, Solar Tu
ines, müät cäng ti con cíua Caterpillar âî a
giaím thìåi gian cho ra âìåi müät sían phøám mïåi tìæ 39 thïang xuúäng cìon 22
a
ïå
thaïng, súä sían phøám phíai bíao hìanh giíam âïang køã vìa lüåi nhuûán trãn müät nhán
viãn tàng 61%.
-
Táûp âoìan Dana, müät âån vë cuía Spicer Driveshaft âîa giíam mïæc sai híong
xuäúng hån 75%, tè lûã thuyãn chuyøãn lao âüäng dæïåi 1%, vìa giïa trë kinh tú ã
tàng thãm tæì 15 triûãu USD tïåi 35 triûãu USD trong hai nàm.
-
Táûp âoìan Operations Managemnet International âaî tàng træìång hìang nàm
trung bçnh 15% trong khi låüi nhuûán cíua âúäi thíu cûanh tranh lïån nhúát giíam
4.5%. 88% khaïch hìang cäng nghiûãp nïoi cäng ti âîa âïap ï æng væüåt qua sæû
mong âåüi cíua hüo.
-
Nhiãöu súä liûãu thúäng kã âîa chè ra ròàng nhîæng cäng ti thûæc hiûãn thìanh cäng
phæång phaïp chúát læüång toìan diûãn âîa cíai tiún ã âæåüc hiûãu quía cíu hoü vöã sían
læåüng tàng træíång, kiøãm soïat chi phê, vìa tøäng tìai sían. Tuy nhiãn, hiûãu quí a
cuía cïac täø chïæc cïo thøã giíam sïut do thiúãu cam kúãt vìa khía nàng duy trç.
Ráút nhiöãu tøä chïæc âîa cíai thiûãn hiûãu quía hoûat âüäng kinh doanh cíua hüo thäng qua
viãûc thûæc hiûãn thìanh cäng chúát læüång toìan diûãn. Cháút læüång toìan diûãn- âoï lìamäüt
sæû thäng hiøãu, müät nùä læûc cíua toìan büä täø chïæc âøã cíai tiún ã cháút læüång sían phøám vì a
dëch vuû- nïo khäng chè ï ap dûung âúäi vïåi nhîæng tûáp âoìan lïån, mìa cìon coï thøãï ap dûung
âäúi vi nhæîng cäng ti nhío. Müoi täø chïæc- lïån hay nhío, chúã tûao hay dëch vûu, låüi
nhuáûn hay phi lüåi nhuûán- âöãu cïo lüåi tæì viûãc ïp a duûng nhîæng nguyãn tõàc cuía TQ.
II
Khaïi quïat lëch sæí phaït triøãn
Âãø thäng hiøãu töám quan trüong cíua chúát læüång trong kinh doanh hiûãn nay, chïung ta
haîy xem xïet khïai quïat vöã lëch sæí phïat triøãn cuía nïo.
-
Træåïc caïch mûang cäng nghiûãp, lao âäüng thíu cäng hoûat âüäng trong cía hû ã
thäúng dëch vûu vìa chúã tûao, hüo lìam viûãc vïåi tæ cïach vìæa lìa ngæåìi sían xuúát vìæa
n
ü
laì ngæìåi kiøãm tra, hüo tûæ xáy dûæng chúát læüång cho sían phøám cíua mçnh thäng
qua khaí nàng, tìai nghûã cuía hü o⮳ Khäng thäng hiãøu mong muúän vöã chúát
læåüng cíua khïach hìang.
-
Caïch mûang cäng nghiûãp: Khaïi niûãm “nhîæng chi tiúãt cïo thøã thay thúã cho
nhau” cuía Honoré Le Blanc, cüäng vïåi khïai niûãm cíua Frederick W. Taylor vöã
“quaín trë müät cïach khoa hüo” c âaî tûao ra nhîæng í anh hæíång lïån âúäi vïåi chúát
læåüng. Bòàng cïach tûáp trung vìao hiûãu quía cíua sían xuúát vìa chia cäng viûãc
thaình nhîæng bæïåc cäng viûãc nhío, dáy chuyöãn sían xuúát hiûãn âûai âîa phïa huí y
hãû thäúng sían xuúát truyöãn thúäg.
Âãø âíam bíao sían phøám âæüåc sían xuúát mäüt
caïch chênh xïac ngæìåi ta dûæa vìao büä phûán k “iãøm soïat chúát læüång”. Bäü phûán
naìy thûæc hiûãn chïæc nàng kiøãm tra chúát læüång. Vìa do vûáy, viûãc phán loûai sían
pháøm thìanh täút vìa xúáu tríå thìanh ï y tæåíng chênh trong âíam bíao chúát læüång.
-
Mäüt súä ngæìåi tiãn phong trong kiøãm soïat chúát læüång, nhæ Walter Shewhart,
Harold Dodge, George Edwards, âaî phïat triøãn lê thuyúãt vìa phæång phïap mïåi
vãö kiøãm soïat vìa duy trç chúát læüång. Biøãu âöä kiøãm soïat, ké thuûát lúáy mùáu, vì a
cäng cuû phán têch kinh túã lìa nöãn tíang cho nhîæng hoûat âüäng âaím bíao chúát
læång tiãn tiãún.
-
Sau chiãún tranh thúã giïåi II, Deming vìa Juran âîa giåïi thiûãu kiøãm soïat chúát
læåüng bòàng thúäng kã cho cïac cäng nhán Nhûát. Mûàc duì
khäng cïo nhiöãu khïac
iãût so vïåi Mé, nhæng nïo cïo müät sæû khïac biûãt mang tênh súäng cìon. Hüo âî a
tiãn âoaïn cho nhîæng nhìa quían trë cúáp cao Nhûát Bían
òàng caíi tiúãn chúát
læåüng seî míå ra mäüt thë træìång mïåi vìa âiöãu âïo cöán thiúãt cho sûæ säúng cìon cíua
quäúc gia hüo. Nhìa quían trë tin tæíång, vìa í ung hüä hoìan toìan nhîæng khïai niûãm
måïi cíai tiún ã cháút læåüng. Hån thúã, ngæìåi Nhûát âîa coï müät vë thúã lê tæíång âø ã

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tong-quan-ve-quan-tri-chat-luong.pdf[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự