Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới

Kinh doanh - Quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      215      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
i9zntq
Danh mục
Kinh doanh - Quản trị
Thể loại
Ngày đăng
16/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
325
Dung lượng
2.42 M
Lần xem
215
Lần tải
2
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới slide 1

Tài liệu Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới slide 2

Tài liệu Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới slide 3

Tài liệu Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới slide 4

Tài liệu Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN
Nhên loaåi àang traãi qua nhûäng nùm cuöëi cuâng cuãa
àùåc biïåt laâ vai troâ vaâ chûác nùng hoaåt àöång cuãa möåt söë
thïë kyã vúái nhûäng thuêån lúåi vaâ triïín voång töët àeåp,
nhaâ nûúác trïn thïë giúái, Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc
nhûng cuäng coá khöng ñt thaách thûác vaâ trúã ngaåi.
gia xuêët baãn cuöën saách: Nhaâ nûúác trong möåt thïë giúái
Trong nhûäng thêåp kyã cuöëi cuâng cuãa thïë kyã, nhêët
laâ tûâ sau chiïën tranh laånh kïët thuác, thïë giúái maâ chuáng
àang chuyïín àöíi, do Ngên haâng thïë giúái êën haânh nùm
1997.
ta àang söëng àaä coá nhûäng àöíi thay nhanh choáng vaâ
Thöng qua nhûäng phên tñch vaâ àaánh giaá sêu
àûáng trûúác haâng loaåt vêën àïì nan giaãi mang tñnh toaân
sùæc, vúái nguöìn tû liïåu phong phuá, cuöën saách àaä nïu
cêìu cêìn phaãi giaãi quyïët nhû: tònh traång àoái ngheâo; ö
möåt söë àùåc àiïím cuãa tònh hònh thïë giúái ngaây nay,
nhiïîm möi trûúâng; caån kiïåt nguöìn taâi nguyïn thiïn
hoaåt àöång thûåc tiïîn cuãa caác nhaâ nûúác, àùåc biïåt laâ
nhiïn; caác cuöåc xung àöåt khu vûåc...
trong möåt vaâi thêåp kyã gêìn àêy. Cuöën saách àaä àûa ra
Nhûäng diïîn biïën vaâ chuyïín àöíi mau leå cuãa thïë
giúái àang àoâi hoãi bûác xuác caác nhaâ nûúác phaãi tû duy
laåi vai troâ cuãa mònh, àûa ra àûúåc caác chuã trûúng vaâ
giaãi phaáp àuáng, hoaåt àöång coá hiïåu quaã, baão àaãm öín
àõnh chñnh trõ vaâ phaát triïín kinh tïë xaä höåi bïìn vûäng.
nhûäng vñ duå àiïín hònh vïì möåt söë nhaâ nûúác hoaåt àöång
coá hiïåu quaã cuäng nhû möåt söë nhaâ nûúác hoaåt àöång
keám hiïåu quaã. Troång têm cuãa cuöën saách têåp trung
vaâo vêën àïì: Nhaâ nûúác cêìn phaãi laâm gò vaâ laâm thïë naâo
àïí àaåt hiïåu quaã trong tònh hònh möåt thïë giúái àang coá
nhûäng chuyïín àöíi sêu sùæc. Chuáng töi hy voång cuöën
Trong sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoaá, hiïån àaåi hoaá
àêët nûúác hiïån nay, Àaãng ta hïët sûác chuá troång nhiïåm
vuå xêy dûång, tùng cûúâng vaâ kiïån toaân nhaâ nûúác,
khùèng àõnh roä chuã trûúng: “tiïëp tuåc caãi caách böå maáy
nhaâ nûúác, xêy dûång vaâ hoaân thiïån nhaâ nûúác Cöång
hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam”, nhùçm xêy dûång
saách seä laâ taâi liïåu tham khaão böí ñch àöëi vúái baån àoåc,
nhêët laâ caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách, caác nhaâ quaãn
lyá vaâ caác nhaâ nghiïn cûáu mùåc duâ coá thïí coá nhûäng
àaánh giaá vïì hoaåt àöång cuãa möåt söë nhaâ nûúác trïn thïë
giúái, cuäng nhû nhûäng giaãi phaáp àûúåc nïu trong cuöën
saách khaác vúái àaánh giaá vaâ giaãi phaáp cuãa chuáng ta.
Nhaâ nûúác ta thêåt sûå trong saåch, vûäng maånh, hoaåt
àöång coá hiïåu quaã, xûáng àaáng laâ nhaâ nûúác phaáp quyïìn
xaä höåi chuã nghôa cuãa nhên dên, do nhên dên vaâ vò
nhên dên.
Do phaãi hoaân thaânh trong möåt thúâi haån gêëp,
chùæc rùçng cuöën saách seä khöng thïí traánh khoãi nhûäng
khiïëm khuyïët. Rêët mong baån àoåc goáp yá kiïën.
Àïí cung cêëp thïm cho baån àoåc tû liïåu nghiïn
Thaáng 3 -1998
cûáu vaâ tham khaão vïì tònh hònh thïë giúái ngaây nay,
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
Baáo caáo vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái àûúåc xuêët
sûå phaát triïín do nhaâ nûúác khöëng chïë àaä thêët baåi.
aãn haâng nùm. Têåp xuêët baãn lêìn thûá 20 naây laâ “Baáo
caáo vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1997”, têåp
trung baân vïì nhaâ nûúác: nhaâ nûúác nïn laâm gò, nïn
laâm thïë naâo, vaâ coá thïí laâm thïë naâo àïí àaåt àûúåc kïët
quaã töët hún trong möåt thïë giúái àang thay àöíi nhanh
choáng.
Nhûng sûå phaát triïín khöng coá nhaâ nûúác cuäng àaä thêët
aåi - thïí hiïån quaá roä raâng qua sûå àau khöí cuãa nhên
dên caác nûúác maâ nhaâ nûúác àaä suåp àöí nhû Libïria vaâ
Xömali. Lõch sûã àaä liïn tiïëp chûáng minh rùçng chñnh
phuã töët khöng phaãi laâ moán haâng xa xó, maâ laâ möåt
nhên töë töëi cêìn thiïët. Nïëu khöng coá möåt nhaâ nûúác
hiïåu quaã thò khöng thïí coá phaát triïín kinh tïë vaâ xaä
Nhûäng vêën àïì trïn coá võ trñ cao trong chûúng
höåi àûúåc.
trònh nghõ sûå cuãa caác nûúác àang phaát triïín vaâ caác
nûúác cöng nghiïåp. Trong nhûäng nùm gêìn àêy, nhiïìu
nûúác ruát ra baâi hoåc cho rùçng nhaâ nûúác khöng thïí tûå
thûåc hiïån àûúåc caác lúâi hûáa cuãa mònh: caác nïìn kinh tïë
àang chuyïín àöíi àaä phaãi chuyïín hûúáng theo kinh tïë
thõ trûúâng vaâ taåi àaåi böå phêån thïë giúái àang phaát triïín,
caác chiïën lûúåc phaát triïín do nhaâ nûúác àoáng vai troâ
chuã chöët àïìu àaä thêët baåi. Do thêët baåi cuãa nhûäng sûå
can thiïåp cuãa chñnh phuã, caác nïìn kinh tïë höîn húåp
Lõch sûã vaâ nhûäng kinh nghiïåm gêìn àêy daåy
chuáng ta rùçng phaát triïín khöng chó laâ coá àûúåc nhûäng
àêìu vaâo phuâ húåp vïì kinh tïë vaâ kyä thuêåt. Phaát triïín
coân àoâi hoãi möåt möi trûúâng thïí chïë laâm cú súã: caác quy
tùæc vaâ têåp tuåc chi phöëi viïåc sûã duång nhûäng àêìu vaâo
àoá nhû thïë naâo. Nhû Baáo caáo naây seä chûáng minh,
hiïíu biïët vïì vai troâ cuãa nhaâ nûúác trong möi trûúâng
àoá – vñ duå, khaã nùng nhaâ nûúác thûåc thi phaáp quyïìn
laâ nhên töë laâm cú súã cho caác giao dõch thõ trûúâng - laâ
trong thïë giúái cöng nghiïåp hoaá cuäng àaä quyïët àõnh
àiïìu thiïët yïëu khiïën nhaâ nûúác coá thïí àoáng goáp hiïåu
theo cú chïë thõ trûúâng. Nhiïìu ngûúâi caãm thêëy rùçng
quaã hún vaâo sûå phaát triïín.
kïët quaã lögñch cuöëi cuâng cuãa têët caã caác caãi caách àoá laâ
nhaâ nûúác chó coân laåi möåt vai troâ töëi thiïíu, khöng coá
haåi nhûng cuäng khöng laâm àûúåc nhiïìu àiïìu töët.
Coá nhiïìu con àûúâng khaác nhau àïí tiïën túái coá
möåt nhaâ nûúác hiïåu quaã. Baáo caáo khöng cöë gùæng nïu
möåt caách laâm duy nhêët vïì caãi caách nhaâ nûúác trïn
Baáo caáo naây xin giaãi thñch taåi sao quan àiïím
cûåc àoan àoá laâ traái vúái nhûäng chûáng cúá vïì thùæng lúåi
cuãa cöng cuöåc phaát triïín trong thïë kyã XIX cuãa caác
toaân thïë giúái, maâ xin cung cêëp möåt caái khung hûúáng
dêîn cho caác cöë gùæng àoá, dûúái hònh thûác möåt chiïën
lûúåc göìm hai phêìn:
nïìn kinh tïë cöng nghiïåp ngaây nay hoùåc nhûäng cêu
chuyïån thêìn kyâ vïì tùng trûúãng cuãa Àöng AÁá trong
thúâi kyâ sau chiïën tranh. Caác vñ duå àoá khöng nhûäng
• Möåt, nïn têåp trung caác hoaåt àöång cuãa nhaâ nûúác
sao cho khúáp vúái khaã nùng cuãa noá. Nhiïìu nhaâ
nûúác tòm caách laâm quaá nhiïìu viïåc duâ hoå chó coá ñt
höî trúå quan àiïím vïì nhaâ nûúác töëi thiïíu maâ coân chûáng
nguöìn lûåc vaâ khaã nùng. Àiïìu töët hún laâ nïn laâm
minh rùçng sûå phaát triïín àoâi hoãi möåt nhaâ nûúác hiïåu
cho caác chñnh phuã têåp trung sûác vaâo caác hoaåt
quaã, möåt nhaâ nûúác àoáng vai troâ xuác taác, laâm dïî daâng,
àöång cöng cöång cöët loäi coá têìm quan troång then
khuyïën khñch vaâ böí khuyïët nhûäng hoaåt àöång cuãa caác
xñ nghiïåp tû nhên vaâ caác caá nhên. Àiïìu chùæc chùæn laâ
chöët àöëi vúái phaát triïín, vaâ àiïìu àoá seä nêng cao
hiïåu quaã cuãa hoå.
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
3
• Hai, vúái thúâi gian, nïn tòm caách caãi tiïën khaã nùng
nhiïìu ngûúâi caãm thêëy rùçng cûá duy trò tònh traång nhaâ
cuãa nhaâ nûúác bùçng tùng cûúâng caác thïí chïë cöng
nûúác nhû cuä seä coá lúåi cho àùåc quyïìn cuãa hoå, duâ rùçng
cöång. Baáo caáo nhêën maånh àùåc biïåt vaâo nhûäng cú
àiïìu àoá seä coá haåi cho phuác lúåi cuãa nhaâ nûúác. Cêìn phaãi
chïë kñch thñch caác quan chûác laâm cöng viïåc töët
coá thúâi gian vaâ cöë gùæng chñnh trõ àïí khùæc phuåc sûå
hún vaâ linh hoaåt hún, àöìng thúâi coá nhûäng cú chïë
chöëng àöëi cuãa hoå. Nhûng Baáo caáo cho thêëy rùçng caác
àïí kiïìm chïë haânh vi àöåc àoaán vaâ tham nhuäng.
cú höåi vïì caãi caách coá thïí múã ra vaâ múã röång thïm nïëu
Cùn cûá vaâo nhûäng vñ duå vïì nhûäng quöëc gia àaä
thaânh cöng vaâ khöng thaânh cöng vaâ vïì caãi caách nhaâ
nûúác trïn thïë giúái, Baáo caáo baân sêu vïì chiïën lûúåc hai
phêìn vaâ cho thêëy chiïën lûúåc àoá coá thïí àûúåc thûåc hiïån
nhû thïë naâo tûâ möåt söë àiïím xuêët phaát. Àiïìu coá yá
nghôa laâ mùåc duâ böëi caãnh tònh hònh rêët àa daång, nhûng
oä raâng caác nhaâ nûúác hiïåu quaã àïìu coá nhûäng àùåc àiïím
chung. Möåt, caác chñnh phuã àoá àaä àùåt ra nhûäng quy
tùæc laâm cú súã cho nhûäng giao dõch tû nhên vaâ úã mûác
àöå röång hún cho xaä höåi dên sûå. Hai, baãn thên caác
xêy dûång lõch trònh thêån troång vïì caác caãi caách vaâ cú
chïë àïí àïìn buâ cho nhûäng àöëi tûúång bõ thiïåt. Ngay
trong nhûäng tònh hònh xêëu nhêët, nhûäng biïån phaáp
êët nhoã tiïën túái möåt nhaâ nûúác hiïåu quaã hún cuäng coá
thïí coá möåt taác àöång lúán àöëi vúái phuác lúåi kinh tïë vaâ xaä
höåi. Vaâo luác chuáng ta tiïën gêìn àïën thïë kyã XXI, àiïìu
thaách thûác àöëi vúái caác nhaâ nûúác khöng phaãi laâ co laåi
vaâ mêët hïët yá nghôa, cuäng khöng phaãi laâ khöëng chïë
caác thõ trûúâng, maâ laâ tiïën haânh nhûäng biïån phaáp nhoã
àoá.
chñnh phuã àaä tuên thuã caác quy tùæc àoá, àaä haânh àöång
möåt caách àaáng tin cêåy vaâ coá thïí dûå kiïën trûúác àûúåc
James D.Wolfensohn
vaâ àaä kiïím soaát àûúåc tham nhuäng.
Chuã tõch
Xêy dûång möåt nhaâ nûúác hiïåu quaã hún àïí höî trúå
phaát triïín bïìn vûäng vaâ giaãm búát ngheâo khoá khöng
Ngên haâng thïë giúái
phaãi laâ àiïìu dïî daâng. Trong bêët cûá tònh hònh naâo,
Ngaây 30-5-1997
Baáo caáo naây do möåt nhoám soaån thaão. Ngûúâi laänh àaåo nhoám laâ Ajay Chhi
er vaâ caác thaânh viïn laâ Simon Commander,
Alison Evans, Harald Fuhr, Cheikh Kane, Chad Leechor, Brian Levy, Sanjay Pradhan vaâ Beatrice Weder. Jean - Paul
Azam, Ed Campos, Hamid Davoodi, Kathleen Newland, Kenichi Ohno, Dani Rodrik, Susan Rose-Ackerman, Astri Suhrke
vaâ Douglas We
àaä coá àoáng goáp coá giaá trõ vaâo Baáo caáo naây. Nhoám àaä àûúåc sûå trúå giuáp cuãa Ritu Basu, Gregory Kisunko,
Une Lee, Claudia Sepulveda vaâ ADam Michael Smith. Biïn têåp viïn chñnh laâ Stephanie Flanders. Cöng viïåc àûúåc tiïën
haânh dûúái sûå chó àaåo chung cuãa Michael Bruno (àaä quaá cöë), Lyn Squire vaâ Joseph Stiglitz.
Nhoám àaä nhêån àûúåc lúâi khuyïn coá ñch cuãa möåt töí chuyïn gia ûu tuá bïn ngoaâi bao göìm Masahiko Aoki, Ela Bhatt,
Kwesi Bochwey, Peter Evans, Atul Kohli, Klaus Konig, Seymour Martin Lipset, Douglass North, Emma Rothschild, Graham
Scott vaâ Vito Tanzi.
Nhiïìu ngûúâi khaác úã trong vaâ ngoaâi Ngên haâng thïë giúái àaä cung cêëp nhûäng bònh luêån coá ñch, viïët caác chuyïn àïì cú súã
vaâ coá nhûäng àoáng goáp khaác vaâ tham gia vaâo caác cuöåc hoåp tham khaão yá kiïën. Tïn nhûäng ngûúâi àoáng goáp vaâ tham gia àoá
àûúåc nïu trong Chuá thñch vïì thû muåc. Vuå Kinh tïë quöëc tïë cuãa Ngên haâng thïë giúái àaä àoáng goáp möåt baãn phuå luåc dûä kiïån vaâ
chõu traách nhiïåm vïì Nhûäng chó söë choån loåc vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái.
Caác caán böå giuáp soaån thaão vaâ in êën Baáo caáo naây göìm Amy Brooks, Valerie Chisholm, Kathryn Kline Dahl, Joyce
Gates, Stephanie Gerard, Jeffrey N.Lecksell vaâ MichaelTreadway. Trúå lyá chêëp haânh cuãa nhoám laâ Rebecca Sugui; caán böå
trúå lyá cuãa nhoám laâ Daniel Atchison, Elizabete de Lima, Michael Geller vaâ Thomas Zorab; caán böå haânh chñnh cuãa nhoám laâ
Maria Ameal.
Baáo caáo naây àïì tûúãng nhúá Michael Bruno, Phoá Chuã tõch thûá nhêët kiïm caán böå kinh tïë hoåc chñnh cuãa Ngên haâng thïë
giúái tûâ nùm 1993 àïën nùm 1996 maâ cuöåc àúâi cöng taác vaâ àoáng goáp vaâo Baáo caáo naây vaâ caác Baáo caáo vïì tònh hònh phaát triïín
thïë giúái trûúác àêy, àaä nêng cao rêët nhiïìu hiïíu biïët cuãa chuáng töi vïì phaát triïín.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tong-Quan-Kinh-Te-The-Gioi.pdf[2.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự