Toán rời rạc đại cương

Giáo dục đại cương,Toán rời rạc
  Đánh giá    Viết đánh giá
 24      351      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uxyntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Toán rời rạc
Thể loại
Toán rời rạc
Ngày đăng
20/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
241
Dung lượng
1.29 M
Lần xem
351
Lần tải
24
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về toán rời rạc

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Toán rời rạc đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Toán rời rạc đại cương slide 1

Tài liệu Toán rời rạc đại cương slide 2

Tài liệu Toán rời rạc đại cương slide 3

Tài liệu Toán rời rạc đại cương slide 4

Tài liệu Toán rời rạc đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Ph„m ThÕ Long – Chæ bi“n
NguyÔn §łc HiÕu, NguyÔn ThiÖn Lu¸n
NguyÔn Xu'n Vi“n, NguyÔn V¤n Xu˚t
To‚n
Œi
„c
Hµ NØi – 2003
LŒi nªi fi˙u
To‚n rŒi r„c lµ mØt trong nh÷ng kiÕn thłc c‹ sº fi›îc gi¶ng d„y º t˚t c¶ c‚c khoa
C«ng nghÖ Th«ng tin hiÖn nay. Tuy nhi“n, tuœ theo y“u c˙u kiÕn thłc vµ c˚u tróc cæa
ch›‹ng tr×nh fiµo t„o mµ kÕt c˚u m«n häc mçi n‹i Ýt nhiÒu cª thÓ kh‚c biÖt. Nh»m fi‚p łng
nh÷ng y“u c˙u fia d„ng vÒ kiÕn thłc, trong cuŁn s‚ch nµy c‚c t‚c gi¶ fi• cŁ g»ng giíi thiÖu
mØt c‚ch c« fiäng h˙u hÕt nh÷ng nØi dung c‹ b¶n cæa To‚n häc rŒi r„c, bao gåm c‚c kiÕn
thłc c‹ sº vÒ logic, t¸p hîp vµ fi„i sŁ quan hÖ (Ch›‹ng I); mØt sŁ bµi to‚n trong lý
thuyÕt tæ hîp (Ch›‹ng II); fiå thÞ vµ c‚c bµi to‚n tr“n fiå thÞ (Ch›‹ng III); fi„i sŁ Boole vµ
łng dông trong ph'n tÝch m„ch fiiÖn tö (Ch›‹ng IV); ng«n ng÷ h×nh thłc vµ «t«mat (Ch›‹ng
V).
Trong c‚ch tr×nh bµy cuŁn s‚ch, c‚c t‚c gi¶ quan t'm nhiÒu h‹n fiÕn kü thu¸t gi¶i
quyÕt v˚n fiÒ, kh«ng qu‚ c'u nÖ vµo nh÷ng fißi hÆi ch˘t chˇ vÒ m˘t to‚n häc theo kiÓu
“fiÞnh lý-chłng minh”, kh«ng Ýt kh‚i niÖm vµ kÕt qu¶ chæ yÕu fi›îc tr×nh bµy th«ng qua c‚c
vÝ dô vµ bµi t¸p.
Ngoµi kh¶ n¤ng t› duy l«gic nh˚t fiÞnh, gi‚o tr×nh kh«ng fißi hÆi tı phÝa b„n fiäc mØt
sø chu¨n bÞ fi˘c biÖt nµo vÒ to‚n häc nªi chung, v× v¸y cª thÓ bŁ trÝ gi¶ng d„y theo cuŁn
s‚ch nµy ngay tı häc kœ 1 n¤m thł nh˚t c‚c tr›Œng fi„i häc vµ cao fi…ng. NÕu fi• cª mØt sŁ
hiÓu biÕt c‹ b¶n vÒ l«gic vµ t¸p hîp (trong ph„m vi c‚c môc 1-3 cæa ch›‹ng I), b„n fiäc
cª thÓ t×m hiÓu b˚t kœ ch›‹ng sau nµo mµ kh«ng c˙n tu'n thæ tr×nh tø c‚c ch›‹ng n“u
trong cuŁn s‚ch. Trong sŁ c‚c tµi liÖu tham kh¶o fi›îc n“u º cuŁi s‚ch, c‚c t‚c gi¶ muŁn
„n fiäc fi˘c biÖt l›u ý tµi liÖu To‚n rŒi r„c łng dông trong Tin häc cæa Kenneth H. Rosen.
Sø phong phó vµ fia d„ng cæa c‚c vÝ dô vµ bµi t¸p trong cuŁn s‚ch fiª sˇ hÕt słc h÷u Ých
cho b„n fiäc. Nh÷ng ai quan t'm fiÕn viÖc ch›‹ng tr×nh ho‚ mØt sŁ thu¸t to‚n n“u trong
cuŁn s‚ch nµy cª
thÓ
tham
kh¶o
th“m
tµi
liÖu To‚n rŒi
„c cæa NguyÔn §łc NghÜa vµ
NguyÔn T« Thµnh.
Ph'n c«ng c«ng viÖc gi÷a c‚c t‚c gi¶ nh› sau:
!"
Chæ bi“n vµ hiÖu fiÝnh toµn bØ nØi dung b¶n th¶o: Ph„m ThÕ Long.
!"
Ch›‹ng 1: NguyÔn Xu'n Vi“n.
!"
Ch›‹ng 2: NguyÔn ThiÖn Lu¸n, Ph„m ThÕ Long.
!"
Ch›‹ng 3: NguyÔn §łc HiÕu, Ph„m ThÕ Long.
!"
Ch›‹ng 4: Ph„m ThÕ Long.
!"
Ch›‹ng 5: NguyÔn V¤n Xu˚t.
C‚c t‚c gi¶ xin bµy tÆ lßng c¶m ‹n ch'n thµnh PGS.TSKH NguyÔn Xu'n Huy (ViÖn
C«ng nghÖ Th«ng Tin), PGS.TS §˘ng Huy Ru¸n (§HQG Hµ NØi) fi• fiäc kü b¶n th¶o vµ
cho nhiÒu ý kiÕn fiªng gªp x‚c fi‚ng.
Ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr‚nh khÆi nh÷ng thiÕu sªt trong cuŁn s‚ch nµy. C‚c t‚c gi¶
˚t mong nh¸n fi›îc sø chØ b¶o vµ fiªng gªp cæa t˚t c¶ b„n fiäc fiÓ cª thÓ hoµn chØnh nØi
dung cho nh÷ng l˙n xu˚t b¶n sau.
C‚c t‚c gi¶

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Toan-roi-rac-dai-cuong.pdf[1.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự