Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 94      1000      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uwuntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
Ngày đăng
20/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
23
Dung lượng
1.02 M
Lần xem
1000
Lần tải
94
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Slide bài giảng Môn cơ sở của CNTT và kiến thức để ôn thi cao học CNTT Toán rời rạc - Chương 4 - Hệ thức đệ quy

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy slide 1

Tài liệu Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy slide 2

Tài liệu Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy slide 3

Tài liệu Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy slide 4

Tài liệu Toán rời rạc 4-Hệ thức đệ quy slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Phần IV
Hệ thức đệ quy
Tài liệu tham khảo
[1] TS. Trần Ngọc Hội, Toán rời rạc
[2] GS.TS. Nguyễn Hữu Anh, Toán rời rạc,
Nhà xuất bản giáo dục.
Biên soạn:
[3] Nguyễn Viết Hưng’s Slides
TS.Nguyễn Viết Đông
1
2
Định nghĩa
Định nghĩa
Moät heä thöùc ñeä qui tuyeán tính caáp k laø moät
heä thöùc coù daïng:
xn = a1xn-1 +… + akxn-k + fn (1)
Tröôøng hôïp daõy fn= 0 vôùi moïi n thì (1) trôû
thaønh:
xn = a1xn-1 +… +akxn-k (2)
trong ñoù :
• ak 0, a1,…, ak-1 laø caùc heä soá thöïc
• {fn} laø moät daõy soá thöïc cho tröôùc
Ta noùi (2) laø moät heä thöùc ñeä qui tuyeán tính
thuaàn nhaát caáp k

{xn}laø daõy aån nhaän caùc giaù trò thöïc.
3
4
1
n
n
0
n n 1 2 k
1 2 k
Nghiệm tổng quát
Nghiệm riêng
Moãi daõy {x } thoûa (1) ñöôïc goïi laø moät
nghieäm cuûa (1).
• Nhaän xeùt raèng moãi nghieäm {x } cuûa (1) ñöôïc
hoaøn toaøn xaùc ñònh bôûi k giaù trò ban ñaàu x ,
x1,…, xk-1.
Hoï daõy soá { x = x (C , C ,…,C )} phuï
thuoäc vaøo k hoï tham soá C , C ,…,C ñöôïc
goïi laø nghieäm toång quaùt cuûa (1) neáu moïi
daõy cuûa hoï naøy ñeàu laø nghieäm cuûa (1)
Cho {xn} là nghiệm tổng quát của (1) và vôùi moïi k
giaù trò ban ñaàu y0, y1,…, yk-1, toàn taïi duy nhaát caùc
giaù trò cuûa k tham soá C1, C2,…,Ck sao cho nghieäm
{xn} töông öùng thoûa:
x0 = y0, x1 = y1,…, xk-1 = yk-1 (*)
Khi ñoù, nghieäm {xn} töông öùng ñöôïc goïi nghieäm
ieâng öùng vôùi ñieàu kieän ban ñaàu (*).
5
6
Mục đích giải hệ thức đệ qui

Giaûi
moät
heä
thöùc
ñeä
qui
laø
ñi
tìm
nghieäm toång quaùt cuûa noù.

Neáu heä thöùc ñeä qui coù keøm theo ñieàu
kieän ban ñaàu, ta phaûi tìm nghieäm rieâng
thoûa ñieàu kieän ban ñaàu ñoù.
Fibonacci (1170-1250)
7
8
2
Một số ví dụ
Một số ví dụ
Ví dụ 1(Dãy Fibonacci)
Bài toán:Một đôi thỏ(gồm một thỏ đực và một
thỏ cái)cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ
con(cũng gồm một đực và một cái), mỗi đôi
thỏ con, khi tròn hai tháng tuổi, lại mỗi
tháng đẻ ra một đôi thỏ con và quá trình
sinh nở cứ thế tiếp diễn.Tính Fn là số đôi thỏ
có ở tháng n?
Giải:
Tháng đầu tiên và tháng thứ 2 chỉ có mộtđôithỏ.Sang
tháng thứ 3 đôi thỏ này sẽ đẻ ra một đôi thỏ, vì thế
tháng này sẽ có hai đôi thỏ .Với n3 ta có
Fn = Fn-1+Số đôi thỏ được sinh ra ở tháng thứ n.
Do các đôi thỏ được sinh ra ở tháng thứ n-1 chưa
đẻ con ở tháng thứ n , và ở tháng này mỗi đôi thỏ
có ở tháng n-2 sẽ đẻ ra được một đôi thỏ con nên số
đội thỏ được sinh ra ở tháng thứ n chính bằng Fn-2
9
10
Một số ví dụ
Một số ví dụ
Như vậy việc giải bài toán Fobonacci dẫn ta
Ví dụ2: Moät caàu thang coù n baäc. Moãi böôùc ñi
tới việc khảo sát dãy số (Fn), xác định bởi
F1 = 1
goàm 1 hoaëc 2 baäc. Goïi xn laø soá caùch ñi heát
caàu thang. Tìm moät heä thöùc ñeä qui cho xn
F2 =1
Fn = Fn-1+Fn-2 với n >2.
11
12
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Toan-roi-rac-4-He-thuc-de-quy.pdf[1.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự