Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 52      517      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
aayntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
Thể loại
tinh thần doanh nghiệp, kinh doanh ở Nhật, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
12/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
334
Dung lượng
2.44 M
Lần xem
517
Lần tải
52
  DOWNLOAD

Yukichi Fukuzawa là một trong những nhà kinh doanh hiệu quả nhất của thế kỷ 19 tại Nhật Bản và là người có hình được in trên tờ bạc Y10,000 ngày nay. Ông đã truyền cảm hứng cho Ngân hàng tiền đồng Yokohama. Nếu không có ngân hàng này, hẳn người Nhật đã không thể thiết lập ra một hệ thồng ngân hàng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại slide 1

Tài liệu Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại slide 2

Tài liệu Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại slide 3

Tài liệu Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại slide 4

Tài liệu Tinh Thần Doanh Nghiệp Của Nước Nhật Hiện Đại slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

NORIOTAMAKI
VoäViPhûúng,M.Adõch
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ
MUCÅ LUCÅ
BAÃNG NIÏN ÀAÅI CUÃA FUKUZAWA
7
LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU
17
Phêìn 1: Àûáa treã möì cöi cha trong thúâi kyâ
Nhêåt Baãn loaån laåc, nùm 1835-59
1
Nakatsu vaâ Nagasaki: nhûnä g Lanä h chuaá phong kiïnë
vaâ cacá thûúng gia ngûúiâ Haâ Lan
27
2. Tòm kiïëm phûúng Têy hoåc taåi Nagasaki vaâ Osaka
48
3. Thêyì hiïuå trûúnã g hocå tiïnë g Anh taiå Edo – “Nhûnä g tuiá
aáo kimono cuãa öng luác naâo cuäng chûáa àêìy saách”
64
Phêìn 2: Khaám phaá phûúng Têy, 1860-67
4. Kanrinmaru: Chuyïnë du hanâ h xuyïn Thaiá Bònh dûúng
àêuì tiïn cuaã ngûúiâ Nhêtå , thaná g 2 àïnë thaná g 6 nùm 1860
75
5. London, kho bauá “lamâ giauâ cho àêtë nûúcá vaâ àêyí manå h
quên àöåi” – Möåt nùm úã chêu Êu, thaáng Giïng nùm 1862
àïnë thaná g Giïng nùm 1863
87
6. Cuöcå tòm kiïmë vö vonå g: Nhiïmå vuå sang Hoa Ky,â thaná g 2
àïnë thaná g 7 nùm 1867
103
Phêìn 3: Giaáo duåc ngûúâi Nhêåt Baãn, 1866-75
7. Quaá trònh thûåc hiïån quyïín Nhûäng àiïìu kiïån söëng úã
phûúng Têy
119
8. “Töi khöng thïí àoáng vai troâ phuå thuöåc” – Àöåc lêåp taåi
trûúnâ g Keio, 1868, Tokyo (Edo)
136
9. Nhaâ doanh nghiïpå -hocå giaã – Sûå chuyïní hûúná g giûaä
thêpå niïn 1870
150
Phêìn 4: “Hoåc vaâ kiïëm tiïìn, kiïëm tiïìn vaâ hoåc”
- nhaâ doanh nghiïåp, 1869-93
10. Maruzen: Mötå thûã nghiïmå vïì hònh thûcá cöí phênì
167
11. Ngên hanâ g tiïnì àönì g Yokohama: Ngûúiâ Baoã vïå Vanâ g vaâ
Baåc cuãa Nhêåt Baãn
181
12. Mitsubishi: Ba viïn kim cûúng vaâ Yataro Iwasaki
199
13. “Vêën àïì Mitsui quaã thêåt laâ möåt vêën àïì rêët nhaåy caãm”
214
Phêìn 5: “Ngûúâi laänh àaåo cuãa nhên dên”, 1879-1901
14. Sûå phên chia lao àöång cuãa möåt hoåc giaã – “töi seä gùåp
nhûnä g võ khacá h úã Kojunsha”
229
15. Túâ Thúâi sûå tên baáo thoaát khoãi cuöåc höîn loaån chñnh trõ nùm
1881 – Rúâi khoãi chêu AÁ
244
16. Sûå xuêtë hiïnå cuaã nhûnä g doanh nhên trûúnâ g Cao àùnè g Keio
- “phûúng phapá kinh doanh thûcå thuå trong nïnì vùn minh”
265
“NHAÂ HIÏÌN TRIÏËT ÚÃ MITA”
280
PHUÅ LUÅC
293
6

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tinh-Than-Doanh-Nghiep-Cua-Nuoc-Nhat-Hien-Dai.pdf[2.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự