Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học nước ngoài
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12      452      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
biyntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học nước ngoài
Thể loại
văn học Anh, kinh điển, phiêu lưu, thế giới động vật
Ngày đăng
17/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
109
Dung lượng
0.61 M
Lần xem
452
Lần tải
12
  DOWNLOAD

Buck, đang sống trong một gia đình khá giả, bỗng bị bắt cóc và cuộc đời của Buck thay đổi từ đây. Chú bị bán làm chó kéo xe. Câu chuyện ghi lại Buck trên những bước đường khó nhọc, cùng với chủ, phải đối diện với cuộc đấu tranh sinh tồn. Chú đã học cách tồn tại và cuối cùng đã trở thành thủ lĩnh

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã slide 1

Tài liệu Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã slide 2

Tài liệu Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã slide 3

Tài liệu Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã slide 4

Tài liệu Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chia
sẻ
tri
thức,
kết
nối
è
ạn!
^^
TIÏNG GOI NÚI HOANG DA
1
MUC LUC
CHÛÚNG MÖT : VAO COI NGUYÏN THUY........................................................................2
CHÛÚNG HAI : LUÊT CUA DUI CUI VA RÙNG NANH....................................................15
CHÛÚNG BA CON THU NGUYÏN THUY THÖNG SOAI..................................................26
CHÛÚNG BÖN : KE ÀA ÀAT TÚI QUYÏN LÛC................................................................43
CHÛÚNG NÙM LAO KHÖ TRÏN VÏT ÀÛÚNG MON .......................................................54
CHÛÚNG SAU VÒ TÒNH YÏU THÛÚNG ÀÖI VÚI MÖT CON NGÛÚI...............................73
CHÛÚNG BAY: TIÏNG GOI...............................................................................................89
http://ebooks. vdcmedia. com
Jack London
2
CHÛÚNG MÖT : VAO COI NGUYÏN THUY
Öi khat vong xûa àêt trúi röng bûúc
Giên thoi thûúng xñch chùt tûa lao tu
Àïm àöng lanh tû giêc nöng möng ûúc
Lai bûng söi huyït thöng cua hoang vu!
Bêc khöng hï àoc bao, chû nïu co àoc thò hùn àa biït la sùp
gay go àïn núi röi, khöng chó gay go cho riïng no, ma con cho ca ho
hang
nha
cho
vung
duyïn
hai,

võnh
Piugñt
Xao
àïn
tên
Xan
Àiïgö thû cho co bùp thõt rùn khoe va bö löng dêy êm ap. Êy la búi
vò con ngûúi, qua qua trònh do dêm giûa àêt trúi töi tùm vung Bùc
Cûc, àa tòm thêy möt thû kim loai mau vang va búi vò cac cöng ty
tau biïn va vên tai khao rêm lïn vï sû phat hiïn ào, cho nïn co
hang ngan ngûúi àa àö vï xö vao vung àêt phûúng Bùc. Nhûng con
ngûúi ào cên co cho, ma thû cho ho cên la thû cho cú lún, co bùp
thõt rùn khoe àï ma lao àöng nùng nhoc, va co bö löng day rêm rap
àï ma chöng àú vúi gia tuyït.
Bêc söng trong möt khu nha röng lún giûa thung lung Kanta
Clara ngêp nùng. Ngûúi ta goi ào la trang trai cua ngai thêm phan
Milú. Khu nha ú xa àûúng cai, húi khuêt trong lum cêy rêm. Qua
ke la co thï nhòn thêy thêp thoang hang hiïn röng, mat rûúi chay
suöt bön bïn nha. Tû ngoai vao àïn nha nhûng con àûúng xe chay
ai soi, lûún quanh co qua mêy bai co röng, dûúi nhûng lúp canh
xen nhau cua nhûng hang bach dûúng cao lún. Khu àùng sau, àêt
àai con röng bat ngat hún. Co nhûng chuöng ngûa lún, ú ào hún
chuc ngûúi chên giû ngûa ho het êm ô, nhiïu day lan trai cho àêy
tú ú co dêy nhö leo kñn mai, möt day nha ngang ngùn nùp dai dùng
dùc, nhûng chö ngöi mat dûúi gian nho dai, nhûng bai ca xanh rún,
vûún cêy ùn qua va nhûng khom dêu. Röi thò con co ca möt tram
úm cho chiïc giïng phun, va möt bï lún xêy bùng xi-mùng, la núi
http://ebooks. vdcmedia. com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tieng-Goi-Noi-Hoang-Da.pdf[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự