Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      455      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9ytntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
102
Dung lượng
1.36 M
Lần xem
455
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

1. Tính cấp thiết của đề tài: Nếu như vào thập kỷ 80, toàn thế giới tập trung vào nghiên cứu sự thần bí phía sau sự phát triển thần kỳ của những con rồng châu á thì hiện nay, Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc) nổi lên như một hiện tượng kinh tế thế giới với những chương trình

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam slide 1

Tài liệu Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam slide 2

Tài liệu Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam slide 3

Tài liệu Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam slide 4

Tài liệu Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đốii với Việt Nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Thực trạng thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và
ài học kinh nghiệm đói với Việt Nam
Lời
nói
đầu
1.
Tính cấp thiết của đề tài:
NÕu nh­ vµo thËp kû 80, toµn thÕ giíi tËp trung vµo nghiªn cøu sù thÇn bÝ phÝa
sau sù ph¸t triÓn thÇn kú cña nh÷ng con rång ch©u ¸th× hiÖn nay, N­íc céng
hoµ nh©n d©n Trung Hoa (gäi t¾t lµ Trung Quèc) næi lªn nh­ mét hiÖn t­îng
kinh tÕ thÕ giíi víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®æi míi còng nh­ nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kinh ng¹c vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ. Sau h¬n 20 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¶i
c¸ch më cöa vÒ ngo¹i th­¬ng vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, kinh tÕ Trung Quèc ®· ®¹t
®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín. HiÖn nay, nÒn kinh tÕ Trung Quèc dÉn ®Çu thÕ
giíi vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng. VÞ thÕ vµ ¶nh h­ëng cña Trung Quèc ®· t¨ng lªn râ
Öt. NhiÒu nhµ kinh tÕ nhËn ®Þnh r»ng, tõ nay ®Õn hÕt thËp niªn ®Çu thÕ kØ XXI
vÉn lµ thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ Trung Quèc.
Mét trong nh÷ng yÕu tè chi phèi m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña
Trung Quèc trong h¬n hai m­¬i n¨m qua lµ sù thµnh c«ng trong viÖc thu hót
®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Tõ n¨m 1992 ®Õn 2001, Trung Quèc liªn tôc ®øng
®Çu c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ ®øng thø hai trªn thÕ giíi vÒ thu hót ®Çu t­
trùc tiÕp n­íc ngoµi, n¨m 2002 Trung Quèc v­ît qua Mü vµ dµnh vÞ trÝ sè
mét. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trë thµnh ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ
Trung
Quèc vµ
chÝnh


yÕu

then
chèt
®Ó
n­íc nµy
thùc
hiÖn
c«ng
nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu. Quan träng h¬n, nã lµ c¬ së chñ yÕu ®Ó Trung
Quèc thùc hiÖn b­íc chuyÓn tõ mét n­íc n«ng nghiÖp, khai th¸c tµi nguyªn,
xuÊt khÈu nguyªn liÖu lµ chÝnh sang thµnh n­íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chñ yÕu
c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp chÕ t¹o. Nhê cã ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi mµ ®Êt
n­íc Trung Quèc ®· thay da ®æi thÞt. NÕu nh­ tr­íc khi më cöa, Trung Quèc
®­îc vÝ nh­ mét hµnh tinh chÕt, kh«ng sinh s«i, kh«ng n¶y në, ph¸t triÓn th×
1
Nguyễn Thanh Hải- A2 CH9
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Thực trạng thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và
ài học kinh nghiệm đói với Việt Nam
sau 20 n¨m më cöa, mét ®Êt n­íc Trung Quèc lín m¹nh ®ang h×nh thµnh, t¹o
nªn mét trong nhöng “®iÒu thÇn kù kinh tÕ vÜ ®³i nhÊt cða thÕ kú”.
Lµ quèc gia l¸ng giÒng cña ng­êi khæng lå Trung Quèc, cã nhiÒu ®iÓm
t­¬ng ®ång vÒ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ víi quèc gia nµy, t×m hiÓu nh÷ng
thÕ m¹nh vµ nh÷ng ®èi s¸ch, nh÷ng thµnh c«ng vµ tån t¹i cña Trung Quèc
trong thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®óc rót ®­îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm phï
hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch
®èi víi ViÖt Nam.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu thøc tiÔn trªn, t²c gi° ®± chän ®Ò t¯i: “Thøc
tr¹ng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña Trung Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi
ViÖt Nam” l¯m ®Ò t¯i kho² luËn tèt nghiÖp cða m×nh.
2. Mục đích nghiên cứu:
- §i s©u nghiªn cøu chÝnh s¸ch thu hót vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thu hót ®Çu
t­ trùc tiÕp cña Trung Quèc trong bèi c¶nh chung nÒn kinh tÕ Trung Quèc;
- Ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong
chÝnh s¸ch thu hót còng nh­ trong kÕt qu¶ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña Trung
Quèc ®Ó tõ ®ã ®óc rót nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam trªn c¬ së so
s¸nh nh÷ng ®iÓm t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt gi÷a nÒn kinh tÕ Trung Quèc vµ
ViÖt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
§èi t­îng cña luËn v¨n lµ nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ trùc
tiÕp cña Trung Quèc còng nh­ kÕt qu¶ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña Trung Quèc
giai ®o¹n tõ 1979 ®Õn nay.
2
Nguyễn Thanh Hải- A2 CH9
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Thực trạng thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và
ài học kinh nghiệm đói với Việt Nam
Ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn v¨n giíi h¹n ë ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp
n­íc ngoµi, kh«ng më réng sang c¸c h×nh thøc ®Çu t­ gi¸n tiÕp nh­ vay nî,
mua bán chứng khoán,...
4. Phương pháp nghiên cứu:
LuËn v¨n sö dông ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö nh­: cã
quan ®iÓm hÖ thèng, cã quan ®iÓm lÞch sö, g¾n lý luËn víi thùc tiÔn. LuËn v¨n
cßn kÕt hîp ph­¬ng ph¸p tæng hîp, thèng kª, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®Ó lµm
s¸ng tá néi dung nghiªn cøu cña luËn v¨n.
5. Bố cục của luận văn:
Ngoµi phÇn môc lôc, lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ
phô lôc, luËn v¨n ®­îc chia thµnh 3 ch­¬ng:
Ch­¬ng I:
ChÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi cña Trung Quèc
Ch­¬ng II:
Thùc tr¹ng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña trung quèc
Ch­¬ng III:
Bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam
T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña
ThS. Mai Thu HiÒn, gi¶ng viªn tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng, sù gióp ®ì tËn
t×nh vÒ tµi liÖu cña §¹i sø qu¸n Trung Quèc, cïng gia ®×nh, b¹n bÌ ®· gióp ®ì,
®éng viªn t¸c gi¶ hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
3
Nguyễn Thanh Hải- A2 CH9
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thuc-trang-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-cua-Trung-Quoc-va-bai-hoc-kinh-nghiem-doii-voi-Viet-Nam.pdf[1.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự