Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      223      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uwtntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Thực trạng kiểm toán, TSCĐ, báo cáo tài chính, Đề tài
Ngày đăng
10/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
97
Dung lượng
2.37 M
Lần xem
223
Lần tải
1
  DOWNLOAD

Chương I: Lý luận chung về Kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính I . Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính 2. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 2.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính 2.2

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính slide 1

Tài liệu Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính slide 2

Tài liệu Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính slide 3

Tài liệu Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính slide 4

Tài liệu Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chuyên
đề
thực
tập
tốt
nghiệp
lời mở đầu
Cùng với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học và công nghệ ngày
nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bƣớc đi lên mạnh mẽ. Sự
iến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc
gia trong từng khu vực trên thế giới. Song cùng với sự thay đổi đó, bƣớc vào
những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế
của Việt Nam đã phát triển mạnh. Nền kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển
mạnh mẽ, bƣớc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp
sang cơ chế thị trƣờng đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Nền kinh
tế mở đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trƣớc sự đòi hỏi của nền kinh tế, hoạt động
kiểm toán đã đƣợc công nhận ở Việt Nam với sự ra đời của các tổ chức độc
lập về kế toán kiểm toán nhằm giúp cá nhân, tổ chức nắm rõ kiến thức, tăng
cƣờng hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. Sự ra đời của các
công ty kiểm toán độc lập quốc tế và nội địa ở Việt Nam đánh dấu một bƣớc
ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tƣ vấn cho những
ngƣời quan tâm đến các số liệu tài chính
ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành
một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành. Theo ier - Khan -
Sere: Kiểm toán có ý nghĩa lớn trên nhiều mặt: đó là “Quan toà công minh
của quá khứ”, là “Ngƣời dẫn dắt cho hiện tại” và “ Ngƣời cố vấn sáng suốt
cho tƣơng lai”.
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp
các thông tin có đƣợc từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ đƣợc phản ánh
thành các bộ phận, các khoản mục trên báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt đƣợc
mục đích kiểm toán toàn diện báo cáo tài chính kiểm toán viên cần phải xem
xét kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng.
Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định đóng một vai trò rất quan
trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy việc
hạch toánTSCĐ cung nhƣ việc trích lập chi phí khấu hao cần phải đƣợc ghi
chép đúng đắn và tính toán chính xác. Hơn nữa khoản mục TSCĐ trên bảng
cân đối kế toán thƣờng chiếm một tỷ trọng lớn nên sai sót đối với khoản mục
này thƣờng gây ảnh hƣởng trọng yếu tới báo cáo tài chínhcủa doanh nghiệp.
Chuyên
đề
thực
tập
tốt
nghiệp
Do đó kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ đóng một vai trò quan trọng trong
kểm toán Báo cáo tài chính. Nhân thức đƣợc điều này nên trong quá trình
thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn tài chính quốc tế (IFC) em
đã lựa chọn đề tài:
“Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài
chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực
hiện”
Nội dung của chuyên đề bao gồm các phần sau:
Chƣơng I: Lý luận chung về Kiểm toán Tài sản cố định trong Kiểm toán Báo
cáo tài chính
CHƢƠNG II: THựC TRạNG KIểM TOáN KHOảN MụC Tài SảN Cố ĐịNH
TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN Và TƢ VấN
Tài CHíNH QUốC Tế (ifc) THựC HIệN
Chƣơng III: Một số nhận xét, đánh giá về quy trình Kiểm toán khoản mục
TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do IFC thực hiện
Tuy nhiên kiểm toán là một lĩnh vực còn rất mới mẻ ở Việt Nam, do
còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và chuyên môn nên bài viết của em còn có
nhiều thiếu sót do vậy em mong đƣợc sự góp ý của các thầy cô để bài viết của
em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hƣớng dẫn, PGS.TS. Lê Thị Hoà,
các thầy cô trong khoa cùng ban giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ
vấn tài chính quốc tế đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.
Chuyên
đề
thực
tập
tốt
nghiệp
Chƣơng I
Lý luận chung về Kiểm toán Tài sản cố định
trong Kiểm toán Báo cáo tài chính
I – Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính
1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính
Thuật ngữ về Kiểm toán Báo cáo tài chính thực sự xuất hiện và đƣợc sử
dụng ở Việt Nam từ những năm đầu của thập kỷ 90, nên trong cách hiểu và
cách dùng khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính viên chƣa đƣợc thống
nhất. Tuy nhiên, nếu nói theo cách hiểu chung nhất thì Kiểm toán Báo cáo tài
chính đƣợc hiểu nhƣ sau:
Kiểm toán Báo cáo tài chính là hoạt động xác minh và bầy tỏ ý kiến về
các Bảng khai tài chính bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của Kiểm toán
chứng từ và Kiểm toán ngoài chứng từ do các Kiểm toán viên có trình độ
nghiệp vụ tương xứng thực hiện dựa trên hệ thống pháp lý đang có hiệu lực.
Chức năng xác minh của Kiểm toán nhằm khẳng định mức độ trung
thực của tài liệu, tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập
các Báo cáo tài chính. Do quan hệ kinh tế ngày càng phức tạp và yêu cầu
pháp lý ngày càng cao nên việc xác minh Báo cáo tài chính hƣớng theo hai
mặt:
- Tính trung thực của các con số.
- Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính.
Chức năng bầy tỏ ý kiến có thể đƣợc hiểu với ý nghĩa là kết luận về
chất lƣợng thông tin, tính pháp lý và cả tƣ vấn thông qua xác minh. Điều này
đƣợc thể hiện qua Báo cáo Kiểm toán của Kiểm toán viên.
2. Đối tƣợng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận
2.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính
Đối tƣợng của Kiểm toán Báo cáo tài chính là các Bảng khai tài chính.
Đó là “Hệ thống Báo cáo đƣợc lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện
hành
phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị” (Chuẩn
mực Kiểm toán Việt Nam số 200 đoạn 4) gồm Bảng tổng hợp cân đối kế toán,
Báo các kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, Thuyết
minh Báo cáo tài chính. Bên cạnh đó Báo cáo tài chính còn bao gồm những
ảng kê khai có tính pháp lý nhƣ: Bảng kê khai tài sản cá nhân, Bảng kê khai

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thuc-trang-kiem-toan-khoan-muc-TSCD-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh.pdf[2.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự