Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      434      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gn5ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
434
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông slide 1

Tài liệu Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông slide 2

Tài liệu Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông slide 3

Tài liệu Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông slide 4

Tài liệu Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

B GIÁO DC VÀ
ÀO TO
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc
S : 30 /2011/TT-BGD T
Hà Ni, ngày
8
tháng 8
năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình bi dưng thưng xuyên
giáo viên trung hc ph thông
Căn c Lut Giáo dc ngày 14 tháng 6 năm 2005; Lut sa i, b
sung mt s
i u c a Lut Giáo dc ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn c Ngh nh s
178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a
Chính ph quy nh chc năng, nhim v, quy n hn và cơ cu t chc c a
B, cơ quan ngang B;
Căn c Ngh nh s
32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a
Chính ph quy nh chc năng, nhim v, quy n hn và cơ cu t chc c a
B Giáo dc và ào to;
Căn c Ngh nh s
75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a
Chính ph quy nh chi tit và hưng dn thi hành mt s
i u c a Lut Giáo
dc;
Căn c Ngh nh s
31/2011/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 c a
Chính ph sa i, b sung mt s
i u c a Ngh nh s
75/2006/N -CP
ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi tit và hưng dn thi
hành mt s
i u c a Lut Giáo dc;
Căn c vào Biên bn hp thm nh ngày 30 tháng 12 năm 2010 c a
Hi ng thm nh Chương trình bi dưng thưng xuyên giáo viên trung
hc ph thông;
Theo 
ngh c a Cc trưng Cc Nhà giáo và Cán b qun lý cơ s giáo
dc,
B trưng B Giáo dc và ào to Quyt nh:
i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bi dưng thưng
xuyên giáo viên trung hc ph thông.
i u 2. Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 22 tháng 9 năm
2011. Nh
ng quy nh trái vi Thông tư này b bãi b!.
i u 3. Chánh Văn phòng, Cc trưng Cc Nhà giáo và Cán b qun lý
cơ s giáo dc, Th trưng các ơn v có liên quan thuc B Giáo dc và ào
to, Giám 
c các s giáo dc và ào to, Th trưng các cơ s ào to, bi
dưng giáo viên trung hc ph thông ch u trách nhim thi hành Thông tư
này./.
Nơi nhn:
- Văn phòng Qu c hi;
- VP Chính ph ;
- Hi ng qu c gia Giáo dc;
KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- "y ban VHGDTTNN c a Qu c hi;
- Các B, CQ ngang B, CQ thuc Chính ph ;
( ã ký)
- Công báo;
- Cc kim tra VBQPPL (B Tư pháp);
- Như i u 3;
- Website Chính ph ;
- Website B GD& T;
Nguyn Vinh Hin
- Lưu: VT, Cc NGCBQLGD, V PC.
0
B GIÁO DC VÀ
ÀO TO
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIT NAM
c lp – T do – Hnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
BI DƯNG THƯNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HC PH THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư
s
30 /2011/TT- BGDT
ngày 08 tháng 8 năm 2011
ca B trưng B Giáo dc và ào t
o)
I. MC
ÍCH
Chương trình bi dưng thưng xuyên giáo viên trung hc ph thông là
căn c c a vic qun lý, ch# o, t chc và biên son tài liu phc v công
tác bi dưng, t bi dưng nh$m nâng cao năng lc chuyên môn, nghip v
c a giáo viên trung hc ph thông, nâng cao mc áp ng c a giáo viên
trung hc ph thông vi yêu c%u phát trin giáo dc trung hc ph thông và
yêu c%u c a chun ngh nghip giáo viên trung hc ph thông.
II.
I TƯ
NG BI DƯNG
Chương trình bi dưng thưng xuyên giáo viên trung hc ph thông
áp dng cho tt c cán b qun lí cơ s giáo dc, giáo viên (sau ây gi chung
là giáo viên) ging dy trung hc ph thông trong phm vi toàn qu
c; các t
chc, cá nhân tham gia thc hin ào to, bi dưng giáo viên trung hc ph
thông.
III. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH BI DƯNG
1. Kh!i ki"n th#c b$t buc
a) Ni dung bi dưng áp ng yêu c%u thc hin nhim v năm hc
cp trung hc ph thông áp dng trong c nưc (sau ây gi là ni dung bi
dưng 1): B Giáo dc và ào to quy nh c th theo tng năm hc các ni
dung bi dưng v ưng l
i, chính sách phát trin giáo dc trung hc ph
thông, chương trình, sách giáo khoa, kin thc các môn hc, hot ng giáo
dc thuc chương trình giáo dc trung hc ph thông.
) Ni dung bi dưng áp ng yêu c%u thc hin nhim v phát trin
giáo dc trung hc ph thông theo tng thi kỳ c a m'i a phương (sau ây
gi là ni dung bi dưng 2): S giáo dc và ào to quy nh c th theo
tng năm hc các ni dung bi dưng v phát trin giáo dc trung hc ph
thông c a a phương, thc hin chương trình, sách giáo khoa, kin thc giáo
dc a phương; ph
i h(p vi các d án (nu có) qui nh ni dung bi dưng
theo k hoch c a các d án.
2. Kh!i ki"n th#c t chn
Kh
i kin thc t chn (sau ây gi là ni dung bi dưng 3): bao gm
các mô un bi dưng nh$m phát trin năng lc ngh nghip c a giáo viên
trung hc ph thông như sau:
1
Yêu c%u
chun
ngh
nghip
c%n bi
dưng


un
Tên và ni dung mô un
Mc tiêu
i dưng
Thi
gian
t
hc
(tit)
Thi gian hc
tp trung
(tit)
Lý Thc
thuyt hành
)c im tâm sinh
lí c a
Phân
tích
hc sinh THPT
ư(c các )c
THPT
1
1. Khái quát v giai on
phát trin c a la tui hc
sinh THPT
2. )c im tâm sinh lí c a
hc sinh THPT
im tâm
sinh lí c a
hc sinh
THPT vn
dng trong
ging dy,
8
4
3
giáo dc hc
sinh
I. Nâng
cao năng
lc hiu
it v
 i tư(ng
giáo dc
THPT
2
Hot ng hc tp c a hc
sinh THPT
1. Hot ng hc tp
2. )c im hot ng hc
tp c a hc sinh THPT
Phân tích
ư(c các )c
im hot
ng hc tp
c a hc sinh
THPT
10
2
3
Giáo
dc
hc
sinh
THPT
cá bit
THPT
3
1. Phương pháp thu thp
thông tin v HS cá bit
2. Phương pháp giáo dc
HS cá bit
S dng
ư(c các
phương pháp
dy hc, giáo
10
2
3
3. Phương pháp ánh giá
kt qu rèn luyn c a HS
dc hc sinh
THPT cá bit
cá bit
Phương
pháp


thut
thu thp, x lí thông tin v
THPT
4
môi trưng giáo dc THPT
1. Tìm hiu môi trưng
giáo dc THPT
2. ánh giá mc nh
hưng c a môi trưng giáo
S dng
ư(c các
phương pháp
và kĩ thut 
thu thp, x
10
2
3
dc n vic hc tp, rèn

thông
tin
luyn c a hc sinh
v
môi
trưng
giáo
dc THPT
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thong-tu-so-30-2011-TT-BGDDT-Ban-hanh-chuong-trinh-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-Trung-hoc-pho-thong.pdf[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự