Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      424      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ce5ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
424
Lần tải
2
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành slide 1

Tài liệu Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành slide 2

Tài liệu Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành slide 3

Tài liệu Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành slide 4

Tài liệu Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT - Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
---------------
Số: 23/2014/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014
THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đào tạo chất lượng
cao trình độ đại học:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại
học
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia, Giám đốc Đại học
vùng, Giám đốc học viện; Hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư
này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGD TNTN&NĐ của QH; (Để báo cáo);
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, ngành liên quan;
Bùi Văn Ga
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (Để thực hiện) ;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.
QUY ĐỊNH
VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (sau đây gọi là đào
tạo chất lượng cao, viết tắt là ĐTCLC) bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo
chất lượng cao trình độ đại học; điều kiện đào tạo chất lượng cao, thủ tục xác nhận đề án
ĐTCLC, đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng cao.
2. Quy định này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại
học (bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng) trong
hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân
có liên quan.
3. Quy định này không áp dụng đối với các cơ sở đào tạo có 100% vốn đầu tư nước ngoài
và chương trình đào tạo liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở đào tạo nước
ngoài cấp bằng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chương trình đào tạo đại trà là chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) trình độ đại
học đang được thực hiện hợp pháp tại cơ sở đào tạo, có mức trần học phí theo quy định
hiện hành của Chính phủ (đối với cơ sở đào tạo công lập).
2. Chương trình đào tạo nước ngoài là CTĐT đang được áp dụng ở một trường đại học
trong khu vực hoặc trên thế giới đã được công nhận đạt chất lượng bởi tổ chức kiểm định
chất lượng có uy tín hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thực hiện
và cấp văn bằng, được tham khảo để xây dựng và phát triển CTĐT chất lượng cao của cơ
sở đào tạo.
3. Chương trình chất lượng cao (viết tắt là CTCLC) là CTĐT có các điều kiện đảm bảo
chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà tương ứng, đồng thời đáp ứng các tiêu
chí và điều kiện tại Quy định này.
4. Tiêu chí xác định CTCLC gồm những quy định về CTĐT, tuyển sinh, đội ngũ giảng
viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học (viết tắt là
NCKH), hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện CTCLC.
Điều 3. Mục đích đào tạo chất lượng cao
Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ở những cơ sở đào tạo có đủ điều kiện
nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời
kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo
1. Ban hành quy định chi tiết về ĐTCLC áp dụng tại cơ sở đào tạo với các tiêu chí, điều
kiện không thấp hơn Quy định này; trong đó bao gồm cả nhiệm vụ và quyền của giảng
viên, sinh viên; quyền hạn của cơ sở đào tạo trong việc kiểm tra, thanh tra nội bộ, xử lý vi
phạm nội bộ đối với cá nhân, đơn vị, cơ sở đào tạo thành viên không thực hiện đúng các
tiêu chí, điều kiện đã được quy định.
2. Triển khai thực hiện ĐTCLC theo Quy định này và quy định chi tiết của cơ sở đào tạo.
3. Xác định mức học phí trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo cho toàn khóa học;
xây dựng lộ trình điều chỉnh mức học phí cho những khóa học tiếp theo (nếu cần thiết);
xây dựng phương án thu, chi và quản lý kinh phí để đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu
chí của CTCLC (bao gồm cả miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách
được nhận hỗ trợ tài chính của Nhà nước); thực hiện trích lập các quỹ theo quy định hiện
hành đối với phần chênh lệch thu chi còn lại.
4. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo các quy định tại
khoản 1 Điều này và mức học phí quy định tại khoản 3 Điều này trước mỗi kì tuyển sinh.
Chương II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH
ĐỘ ĐẠI HỌC
Điều 5. Chương trình đào tạo
1. Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của CTĐT
đại trà của cơ sở đào tạo có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy định
này; có tham khảo CTĐT nước ngoài.
2. Chuẩn đầu ra của CTĐTchất lượng cao phải cao hơn của CTĐT đại trà tương ứng về
năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng
lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác; riêng
năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam (hoặc tương đương).
3. Việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần của CTĐTchất lượng cao phải có sự
tham gia của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐTchất lượng cao , bộ phận đảm bảo chất
lượng và lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, đại diện của các đơn vị sử dụng lao động.
Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành của CTCLC
phải có ý kiến thẩm định của 2 chuyên gia ngoài cơ sở đào tạo (trong nước hoặc quốc tế)
am hiểu lĩnh vực chuyên môn.
4. Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐTchất lượng cao được thực hiện theo
các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 6. Giảng viên, trợ giảng
1. Giảng viên
a) Có trình độ thạc sĩ trở lên. Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối
kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo
sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng
ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành đặc thù);
) Có năng lực chuyên môn, NCKH đáp ứng yêu cầu của CTĐT chất lượng cao; có kinh
nghiệm giảng dạy liên quan đến ngành CTĐT chất lượng cao từ 3 năm trở lên; có phương
pháp giảng dạy hiệu quả; áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và NCKH;
c) Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng ngoại ngữ, ngoài các tiêu chuẩn nêu tại
điểm a, b khoản này, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 trở lên theo khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương tương) hoặc được đào tạo trình độ đại
học trở lên toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ đó;

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thong-tu-so-23-2014-TT-BGDDT-Dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-do-Bo-truong-Bo-Giao-duc-va-Dao-tao-ban-hanh.pdf[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự