Thông tư số 10/2014/TT-NHNN

Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      186      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2kjotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Sửa đổi tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
186
Lần tải
3
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thông tư số 10/2014/TT-NHNN

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Thông tư số 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------------
Số: 10/2014/TT-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014  
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2004/QĐ-NHNN NGÀY 29/4/2004 CỦA
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 năm 2010;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 1. Bãi bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:
1. Bãi bỏ tài khoản 312 - "Giá trị công cụ lao động đang dùng đã ghi vào chi phí".
2. Bãi bỏ tài khoản 399 - "Dự phòng rủi ro lãi phải thu".
3. Bãi bỏ tài khoản 472 - "Mua bán ngoại tệ từ các nguồn khác".
4. Bãi bỏ tài khoản 479 - "Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán trong nước".
5. Bãi bỏ tài khoản 481 - "Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam".
6. Bãi bỏ tài khoản 482 - "Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ".
7. Bãi bỏ tài khoản 483 - "Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam".
8. Bãi bỏ tài khoản 484 - "Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ".
9. Bãi bỏ tài khoản 561 - "Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán".
10. Bãi bỏ tài khoản 62 - "Quỹ khen thưởng, phúc lợi".
11. Bãi bỏ tài khoản 704 - "Thu lãi góp vốn, mua cổ phần".
12. Bãi bỏ tài khoản 712 - "Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh".
13. Bãi bỏ tài khoản 855 - "Chi công tác xã hội".
14. Bãi bỏ tài khoản 8692 - "Chi y tế cơ quan".
15. Bãi bỏ tài khoản 921 - "Cam kết bảo lãnh cho khách hàng".
16. Bãi bỏ tài khoản 925 - "Cam kết tài trợ cho khách hàng".
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Mục I - Những quy định chung như sau:
a. Sửa đổi điểm 1 như sau:
"Hệ thống tài khoản kế toán này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.";
b. Bổ sung vào cuối điểm 5 như sau:
"Ngoài ra, các tổ chức tín dụng được mở thêm tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ khi cần thiết.";
c. Sửa đổi điểm 6.2 như sau:
"Việc hạch toán trên các tài khoản ngoài bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ - Có - Số dư Nợ).";
d. Sửa đổi điểm 7 như sau:
"Khái niệm "trong nước" và "nước ngoài" quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng này được hiểu theo khái niệm "người cư trú" và "người không cư trú" quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 06/2013UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.".
2. Sửa đổi Mục II - Hệ thống tài khoản kế toán như sau:
II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN
TÊN TÀI KHOẢN
Cấp I
Cấp II
Cấp III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
10
 
 
Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
 
101
 
Tiền mặt bằng đồng Việt Nam
 
 
1011
Tiền mặt tại đơn vị
 
 
1012
Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo số
 
 
1013
Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
 
 
1014
Tiền mặt tại máy ATM
 
 
1019
Tiền mặt đang vận chuyển
 
103
 
Tiền mặt ngoại tệ
 
 
1031
Ngoại tệ tại đơn vị
 
 
1032
Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
 
 
1033
Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
 
 
1039
Ngoại tệ đang vận chuyển
 
104
 
Chứng từ có giá trị ngoại tệ
 
 
1041
Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
 
 
1043
Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
 
 
1049
Chứng từ có giá trị ngoại tệ đang vận chuyển
 
105
 
Kim loại quý, đá quý
 
 
1051
Vàng tại đơn vị
 
 
1052
Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
 
 
1053
Vàng đang mang đi gia công, chế tác
 
 
1054
Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
 
 
1058
Kim loại quý, đá quý khác
11
 
 
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
 
111
 
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam
 
 
1111
Tiền gửi phong tỏa
 
 
1113
Tiền gửi thanh toán
 
 
1116
Tiền ký quỹ bảo lãnh
 
112
 
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
 
 
1121
Tiền gửi phong tỏa
 
 
1123
Tiền gửi thanh toán
 
 
1126
Tiền ký quỹ bảo lãnh
12
 
 
Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước
 
121
 
Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
 
 
1211
Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
 
 
1212
Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
 
122
 
Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước
 
123
 
Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn
 
129
 
Dự phòng giảm giá
13
 
 
Tiền, vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác
 
131
 
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồngViệt Nam
 
 
1311
Tiền gửi không kỳ hạn
 
 
1312
Tiền gửi có kỳ hạn
 
132
 
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
 
 
1321
Tiền gửi không kỳ hạn
 
 
1322
Tiền gửi có kỳ hạn
 
133
 
Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
 
 
1331
Tiền gửi không kỳ hạn
 
 
1332
Tiền gửi có kỳ hạn
 
 
1333
Tiền gửi chuyên dùng
 
134
 
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
 
 
1341
Tiền gửi không kỳ hạn
 
 
1342
Tiền gửi có kỳ hạn
 
 
1343
Tiền gửi chuyên dùng

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thong-tu-so-10-2014-TT-NHNN.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự