Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      466      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fe5ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.55 M
Lần xem
466
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành slide 1

Tài liệu Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành slide 2

Tài liệu Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành slide 3

Tài liệu Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành slide 4

Tài liệu Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH - Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BINH VÀ XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
---------------
Số: 09/2014/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014
THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG
TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO 04 NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương trình khung trình độ trung cấp
nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình
khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc
nhóm nghề Quản lý và Kinh doanh như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương
trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Marketing thương mại; Tài chính tín dụng;
Tài chính doanh nghiệp; Quản lý khai thác công trình thủy lợi, để áp dụng đối với các trường
cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp
chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề trên (sau đây gọi
chung là cơ sở dạy nghề) nhưng không bắt buộc áp dụng đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư
nước ngoài.
1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho
nghề “Marketing thương mại” (Phụ lục 1).
2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho
nghề “Tài chính tín dụng” (Phụ lục 2).
3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho
nghề "Tài chính doanh nghiệp” (Phụ lục 3).
4. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho
nghề “Quản lý khai thác công trình thủy lợi” (Phụ lục 4).
Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư này, hiệu trưởng các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động
dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt
chương trình dạy nghề của trường.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2014.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các cơ sở dạy nghề có đăng
ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề được quy
định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
THỨ TRƯỞNG
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ
tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và
các UB của QH;
Nguyễn Ngọc Phi
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh,
thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, TCDN (20 b).
PHỤ LỤC 01
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “MARKETING THƯƠNG MẠI”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội)
A - CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
Tên nghề: Marketing thương mại
Mã nghề: 40340117
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 35
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;
+ Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp;
+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp
thị, bán hàng, quảng bá thương hiệu...;
+ Nhận biết được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh
nghiệp;
+ Đánh giá được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách
marketing của doanh nghiệp;
+Dự đoánđượcnhững phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh
nghiệp;
+ Phân biệt được các thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập được kế hoạch và thực hiện các chương trình: quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị,
quảng bá thương hiệu...;
+ Tổ chức và thực hiện được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;
+ Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;
+ Thực hiện được các nhiệm vụ chào hàng, bán hàng;
+ Vận dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động Marketing;
+ Sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:
+ Hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước;
+ Hiểu được kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp
luật của nhà nước và Luật Lao động;
+Hiểu được đườnglối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướngphát triển xây dựng
của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp
và Pháp luật;
+ Có ý thức, trách nhiệm cao trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của công trong
học tập, lao động sản xuất;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ hợp tác với đồng nghiệp tích cực, tôn trọng pháp luật và các
quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm
nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, công ty;
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội
công nghiệp;
+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và
truyền thống văn hóa dân tộc;
+ Luôn ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
+ Hiểu được các phương pháp rèn luyện thể chất;
+Hiểu đượcnhững kiếnthức,kỹ năngcơ bảncầnthiết trong chươngtrìnhGiáodục quốcphòng
- An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo
vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, nghề Marketing thương mại, học sinh có thể:
+ Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý của các doanh nghiệp có quy mô vừa và
nhỏ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
+ Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng và quản lý khách hàng, nhân viên
quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh và nhân viên tiếp thị;
+ Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thong-tu-so-09-2014-TT-BLDTBXH-Chuong-trinh-khung-trinh-do-trung-cap-ngheA-cao-dang-nghe-cho-04-nghe-thuoc-nhom-nghe-Kinh-doanh-va-Quan-ly-do-Bo-truong-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ban-hanh.pdf[0.55 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự