Thiết kế và lập trình web

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình Web
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16      590      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
41wntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình Web
Thể loại
lập trình web,htm,css,asp,ứng dụng web
Ngày đăng
20/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
122
Dung lượng
1.38 M
Lần xem
590
Lần tải
16
  DOWNLOAD

Giáo trình hướng dẫn lập trình web bằng ngôn ngữ html và công nghệ ado.net. Trong những năm gần đây, cùng với sứ phát triển của Công nghệ thông tin, mạng máy tính đang được phát triển rộng rãi, một trong những ứng dụng phổ biến trên mạng máy tính là Internet và các dịh vụ trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Để phục vụ việc học tập nghiên cứu của sinh viên cao đẳng CNTT, chúng tôi biên sọan giáo trình Thiết kế và lập trình Web. Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thiết kế và lập trình web

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Thiết kế và lập trình web slide 1

Tài liệu Thiết kế và lập trình web slide 2

Tài liệu Thiết kế và lập trình web slide 3

Tài liệu Thiết kế và lập trình web slide 4

Tài liệu Thiết kế và lập trình web slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
http://www.ebook.edu.vn
1
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng nghÖ th«ng tin,
m¹ng m¸y tÝnh ®ang ®−îc ph¸t triÓn réng r·i, mét trong nh÷ng øng dông phæ biÕn
trªn m¹ng m¸y tÝnh lµ Internet vµ c¸c dÞch vô trë nªn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc
sèng hiÖn ®¹i. §Ó phôc vô viÖc häc tËp nghiªn cøu cña sinh viªn cao ®¼ng CNTT,
chóng t«i biªn so¹n gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Web. Gi¸o tr×nh bao gåm 5
ch−¬ng, mçi ch−¬ng ®Òu cã phÇn kiÕn thøc lý thuyÕt vµ c©u hái nghiªn cøu cô thÓ.
Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung
Giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ m¹ng m¸y tÝnh, Internet, ®Þa chØ IP, giao
thøc truyÒn th«ng vµ c¸c kh¸i niÖm kh¸c.
Ch−¬ng 2: ThiÕt kÕ Web víi ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n (HTML)
Tr×nh bµy kh¸i niÖm ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n vµ
cÊu tróc cña mét tËp tin HTML. Giíi thiÖu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc sö dông
có ph¸p vµ hiÖu øng cña ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, ®Ó lËp tr×nh Web.
Ch−¬ng 3: Ng«n ng÷ kÞch b¶n trong lËp tr×nh We
Giíi thiÖu hai ng«n ng÷ kÞch b¶n phæ biÕn hiÖn nay lµ VBScript vµ JavaScript.
H−íng dÉn c¸c b−íc tiÕn hµnh khai b¸o, lËp tr×nh vµ sö dông ng«n ng÷ kÞch b¶n
trong HTML.
Ch−¬ng 4: LËp tr×nh Web ®éng víi c«ng nghÖ ASP
Giíi thiÖu lËp tr×nh Web ®éng víi c«ng nghÖ ASP (Active Server Page). C¸c
kh¸i niÖm c¬ b¶n, c¸c ®èi t−îng c¬ b¶n trong ASP, øng dông vµo lËp tr×nh mét
trang Web ®éng cô thÓ.
Ch−¬ng 5: KÕt nèi c¬ së d÷ liÖu trong lËp tr×nh Web ®éng víi ASP
Giíi thiÖu ADO (ActiveX Data Object), c¸c ®èi t−îng cña ADO, c¸ch thøc kÕt
nèi víi c¬ së d÷ liÖu, xö lý lçi trong khi lËp tr×nh c¸c øng dông. H−íng dÉn sö dông
c¸c lÖnh SQL trong lËp tr×nh b»ng ASP. øng dông tæng hîp toµn bé kiÕn thøc ®Ó
x©y dùng mét trang Web ®éng hoµn chØnh.
Néi dung träng t©m ®−îc tr×nh bµy trong ch−¬ng hai, ch−¬ng ba vµ ch−¬ng bèn,
cuèi mçi ch−¬ng nµy ®Òu cã bµi tËp h−íng dÉn lËp tr×nh. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ vµ lËp
tr×nh Web h−íng dÉn c¸ch x©y dùng mét øng dông Web tõ c¬ b¶n ®Õn n©ng cao
»ng c«ng nghÖ HTML vµ ASP. §−îc biªn so¹n víi ph−¬ng ch©m ®¶m b¶o tÝnh
logic, khoa häc, thiÕt thùc, dÔ hiÓu nh»m trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬
¶n, phôc vô cho nghiªn cøu, thiÕt kÕ, lËp tr×nh mét øng dông Web hoµn chØnh.
Tµi liÖu nµy ®−îc tham kh¶o tõ mét sè tµi liÖu cña c¸c t¸c gi¶ trong n−íc, tæng
hîp vµ l−îc dÞch tõ mét sè tµi liÖu chuyªn ngµnh cña n−íc ngoµi, nªn mét sè thuËt
ng÷ Tin häc kh«ng thÓ thay thÕ b»ng tiÕng ViÖt. §Ó tiÖn cho viÖc tr×nh bµy ý t−ëng
xuyªn suèt cña tµi liÖu, chóng t«i ®Ó nguyªn b¶n thuËt ng÷ tiÕng Anh vµ gi¶i thÝch
»ng thuËt ng÷ tiÕng ViÖt nÕu cã côm tõ t−¬ng ®−¬ng.
Tuy cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c biªn so¹n, nh−ng vÉn kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt. Trong ph¹m vi h¹n hÑp cña cuèn tµi liÖu nµy, kh«ng thÓ ®Ò cËp ®−îc tÊt
c¶ nh÷ng vÊn ®Ò nãng hæi trong lÜnh vùc thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Web ®ßi hái.
RÊt mong sù ®ãng gãp phª b×nh tõ b¹n ®äc, ®Ó tµi liÖu ®−îc hoµn chØnh h¬n.
Mäi ý kiÕn gãp ý, xin göi vÒ Tr−êng SÜ quan CH-KT Th«ng tin.
T¸c gi¶
http://www.ebook.edu.vn
2
Ch−¬ng 1
Giíi thiÖu chung
1.1 M¹ng m¸y tÝnh
1.1.1 §Þnh nghÜa
Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, sö dông m¸y tÝnh c¸ nh©n (Personal Computer-
PC), viÖc trao ®æi, sö dông th«ng tin cña mét x· héi ph¸t triÓn cã nhu cÇu to lín.
Khi c¸c m¸y vi tÝnh ch−a cã sù liªn kÕt víi nhau, th× viÖc trao ®æi th«ng tin mÊt rÊt
nhiÒu thêi gian ®Ó sao chÐp, g©y nhiÒu phiÒn phøc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn víi ®µ
ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp m¸y tÝnh, c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt vµ m¹ng m¸y tÝnh ra
®êi lµ mét tÊt yÕu.
V× vËy, m¹ng (network) lµ mét tËp hîp c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ
m¹ng, chia sÎ d÷ liÖu, ch−¬ng tr×nh, tµi nguyªn th«ng qua mét ®−êng truyÒn kÕt nèi
truyÒn th«ng dïng chung, trªn c¬ së mét hÖ ®iÒu hµnh m¹ng.
H×nh 1.1. Mét m¹ng m¸y tÝnh ®iÓn h×nh
§−êng truyÒn lµ mét hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn vËt lý ®Ó chuyÓn t¶i c¸c
tÝn hiÖu sãng ®iÖn tõ.
§−êng truyÒn vËt lý cã thÓ ph©n lµm 2 lo¹i:
- H÷u tuyÕn: c¸p ®ång trôc, c¸p ®«i d©y xo¾n, c¸p quang, c¸p ®iÖn tho¹i,
vµ c«ng nghÖ míi nhÊt hiÖn nay lµ c¸p ®iÖn n¨ng th«ng th−êng.
- V« tuyÕn: sãng cùc ng¾n (viba), tia hång ngo¹i...
1.1.2 Ph©n lo¹i
HiÖn nay, th«ng th−êng m¹ng m¸y tÝnh ®−îc ph©n lo¹i nh− sau:
a. M¹ng côc bé - LAN (Local Area Network)
C¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n vµ c¸c m¸y tÝnh kh¸c trong ph¹m vi mét khu vùc h¹n
chÕ ®−îc nèi víi nhau b»ng c¸c d©y c¸p chÊt l−îng tèt, sao cho nh÷ng ng−êi sö
http://www.ebook.edu.vn
3
dông cã thÓ trao ®æi th«ng tin, dïng chung c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi, vµ sö dông c¸c
ch−¬ng tr×nh còng nh− c¸c d÷ liÖu ®· ®−îc l−u tr÷ trong mét m¸y tÝnh dµnh riªng
gäi lµ m¸y dÞch vô tÖp.
. M¹ng diÖn réng - WAN (Wide Area Network)
C¸c m¹ng lín h¬n, gäi lµ m¹ng diÖn réng (Wide Area Network), dïng c¸c
®−êng d©y ®iÖn tho¹i hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn liªn l¹c kh¸c ®Ó liªn kÕt l¹c kh¸c ®Ó liªn
kÕt c¸c m¸y tÝnh víi nhau trong ph¹m vi tõ vµi chôc ®Õn vµi ngµn dÆm.
Sù kh¸c nhau gi÷a LAN vµ WAN: kh¸c nhiÒu vÒ quy m« vµ møc ®é phøc
t¹p, m¹ng côc bé cã thÓ chØ liªn kÕt vµi ba m¸y tÝnh c¸ nh©n vµ mét thiÕt bÞ ngo¹i vi
dïng chung ®¾t tiÒn, nh− m¸y in laser ch¼ng h¹n. C¸c hÖ thèng phøc t¹p h¬n th× cã
c¸c m¸y tÝnh trung t©m (m¸y dÞch vô tÖp) vµ cho phÐp nh÷ng ng−êi dïng tiÕn hµnh
th«ng tin víi nhau th«ng qua th− ®iÖn tö ®Ó ph©n phèi c¸c ch−¬ng tr×nh nhiÒu ng−êi
sö dông, vµ ®Ó th©m nhËp vµo c¸c c¬ së d÷ liÖu dïng chung.
c. M¹ng ®« thÞ - MAN (Metropolitan Area Network)
Lµ mét m¹ng tr¶i dµi trªn mét kh«ng gian ®Þa lý lín h¬n LAN nh−ng nhá
h¬n WAN. MAN th−êng ®−îc sö dông nh− mét m¹ng cña mét thµnh phè, mét khu
c«ng nghiÖp.
d. M¹ng Intranet
Lµ mét m¹ng sö dông néi bé nh− LAN hay WAN thùc hiÖn ®−îc c¸c øng
dông, nãi c¸ch kh¸c lµ c¸c dÞch vô cña INTERNET, chñ yÕu lµ dÞch vô WEB víi
giao thøc truyÒn tÖp siªu v¨n b¶n - HTTP.
e. M¹ng Internet
Mét hÖ thèng gåm c¸c m¹ng m¸y tÝnh ®−îc liªn kÕt víi nhau trªn ph¹m vi
toµn thÕ giíi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c dÞch vô truyÒn th«ng d÷ liÖu, nh− ®¨ng
nhËp tõ xa, truyÒn c¸c tÖp tin, th− tÝn ®iÖn tö, vµ c¸c nhãm th«ng tin. Internet lµ mét
ph−¬ng ph¸p ghÐp nèi c¸c m¹ng m¸y tÝnh hiÖn hµnh, ph¸t triÓn mét c¸ch réng r·i
tÇm ho¹t ®éng cña tõng hÖ thèng thµnh viªn
1.2 Internet
M¹ng Internet ngµy nay lµ mét m¹ng toµn cÇu, bao gåm hµng chôc triÖu
ng−êi sö dông, ®−îc h×nh thµnh tõ cuèi thËp kû 60 tõ mét thÝ nghiÖm cña Bé quèc
phßng Mü. T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu ®ã lµ m¹ng ARPAnet cña Ban qu¶n lý dù ¸n
nghiªn cøu Quèc phßng. ARPAnet lµ mét m¹ng thö nghiÖm phôc vô c¸c nghiªn
cøu quèc phßng, mét trong nh÷ng môc ®Ých cña nã lµ x©y dùng mét m¹ng m¸y tÝnh
cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng c¸c sù cè (vÝ dô mét sè nót m¹ng bÞ tÊn c«ng vµ ph¸ huû nh-
ng m¹ng vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng).
M¹ng cho phÐp mét m¸y tÝnh bÊt kú trªn m¹ng liªn l¹c víi mäi m¸y tÝnh
kh¸c. Kh¶ n¨ng kÕt nèi c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh kh¸c nhau ®· hÊp dÉn mäi ng−êi, v¶
l¹i ®©y còng lµ ph−¬ng ph¸p thùc tÕ duy nhÊt ®Ó kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh cña c¸c h·ng
kh¸c nhau.
M¹ng Internet nguyªn thuû ®−îc thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých phôc vô viÖc cung
cÊp th«ng tin cho giíi khoa häc, nªn c«ng nghÖ cña nã cho phÐp mäi hÖ thèng ®Òu
cã thÓ liªn kÕt víi nã th«ng qua mét cæng ®iÖn tö. Theo c¸ch ®ã, cã hµng ngµn hÖ
m¸y tÝnh hîp t¸c, còng nh− nhiÒu hÖ thèng dÞch vô th− ®iÖn tö cã thu phÝ, nh− MCI
vµ Compuserve ch¼ng h¹n, ®· trë nªn thµnh viªn cña Internet. Víi h¬n hai triÖu

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
susu812000 Trả lời Thích   0 12/26/2022 1:54:09 AM
tài liệu hướng dẫn khá chi tiết

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
12/19/2022 12:54:56 AM
tài liệu rất hay cảm ơn !

 
LINK DOWNLOAD

Thiet-ke-va-lap-trinh-web.pdf[1.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự