THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 43      632      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
r0vntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
Thể loại
THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC
Ngày đăng
4/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
45
Dung lượng
0.64 M
Lần xem
632
Lần tải
43
  DOWNLOAD

THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC slide 1

Tài liệu THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC slide 2

Tài liệu THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC slide 3

Tài liệu THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC slide 4

Tài liệu THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
PGS. Phan Quang Minh (HUCE)
ThiÕt

sμn
ª t«ng øng lùc tr−íc
Hµ néi 2007
1
Ch−¬ng I
KÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr−íc
I.1
Kh¸i niÖm chung vÒ bª t«ng øng suÊt tr−íc:
Bª t«ng øng lùc tr−íc (BT ULT) lµ bª t«ng, trong ®ã th«ng qua lùc nÐn tr−íc
®Ó t¹o ra vµ ph©n bè mét l−îng øng suÊt bªn trong phï hîp nh»m c©n b»ng víi mét
l−îng mong muèn øng suÊt do t¶i träng ngoµi g©y ra. Víi c¸c cÊu kiÖn BT ULT, øng
suÊt th−êng ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch kÐo thÐp c−êng ®é cao.
Bª t«ng th−êng cã c−êng ®é chÞu kÐo rÊt nhá so víi c−êng ®é chÞu nÐn. §ã
lµ nh©n tè dÉn ®Õn viÖc xuÊt hiÖn mét lo¹i vËt liÖu hçn hîp lµ “bª t«ng cèt thÐp”
(BTCT).
ViÖc xuÊt hiÖn sím cña c¸c vÕt nøt trong BTCT do biÕn d¹ng kh«ng t−¬ng
thÝch gi÷a thÐp vµ bª t«ng lµ ®iÓm khëi ®Çu cho viÖc xuÊt hiÖn mét lo¹i vËt liÖu míi
lµ “bª t«ng øng suÊt tr−íc”. ViÖc t¹o ra mét øng suÊt nÐn cè ®Þnh cho mét vËt liÖu
chÞu nÐn tèt nh−ng chÞu kÐo kÐm nh− bª t«ng sÏ lµm t¨ng ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng chÞu
kÐo v× øng suÊt kÐo x¶y ra sau khi øng suÊt nÐn ®· bÞ v« hiÖu. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n
gi÷a BTCT vµ bª t«ng ULT lµ ë chç trong khi BTCT chØ lµ sù kÕt hîp ®¬n thuÇn
gi÷a bª t«ng vµ cèt thÐp ®Ó chóng cïng lµm viÖc mét c¸ch bÞ ®éng th× bª t«ng ULT
lµ sù kÕt hîp mét c¸ch tÝch cùc, cã chñ ý gi÷a bª t«ng c−êng ®é cao vµ cèt thÐp
c−êng ®é cao. Trong cÊu kiÖn bª t«ng ULT, ng−êi ta ®Æt vµo mét lùc nÐn tr−íc t¹o
ëi viÖc kÐo cèt thÐp, nhê tÝnh ®µn håi, cèt thÐp cã xu h−íng co l¹i vµ sÏ t¹o nªn lùc
nÐn tr−íc, lùc nÐn tr−íc nµy g©y nªn øng suÊt nÐn tr−íc trong bª t«ng vµ sÏ triÖt tiªu
hay lµm gi¶m øng suÊt kÐo do t¶i träng sö dông g©y ra, do vËy lµm t¨ng kh¶ n¨ng
chÞu kÐo cña bª t«ng vµ lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña vÕt nøt. Sù kÕt hîp rÊt hiÖu
qu¶ ®ã ®· tËn dông ®−îc c¸c tÝnh chÊt ®Æc thï cña hai lo¹i vËt liÖu, ®ã lµ trong khi
thÐp cã tÝnh ®µn håi vµ c−êng ®é chÞu kÐo cao th× bª t«ng lµ vËt liÖu dßn vµ cã
c−êng ®é chÞu kÐo rÊt nhá so víi c−êng ®é chÞu nÐn cña nã. Nh− vËy øng lùc tr−íc
chÝnh lµ viÖc t¹o ra cho kÕt cÊu mét c¸ch cã chñ ý c¸c øng suÊt t¹m thêi nh»m t¨ng
c−êng sù lµm viÖc cña vËt liÖu trong c¸c ®iÒu kiÖn sö dông kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy
PGS Phan Quang Minh(HUCE) - ThiÕt kÕ sµn bª t«ng øng lùc tr−íc
2
ª t«ng ULT ®· trë thµnh mét sù kÕt hîp lý t−ëng gi÷a hai lo¹i vËt liÖu hiÖn ®¹i cã
c−êng ®é cao.
So víi BTCT th−êng, BTCT øng suÊt tr−íc cã c¸c −u ®iÓm c¬ b¶n sau:
-
CÇn thiÕt vµ cã thÓ dïng ®−îc thÐp c−êng ®é cao.
øng suÊt trong thÐp th«ng th−êng gi¶m tõ 100 ®Õn 240Mpa , nh− vËy, ®Ó
phÇn øng suÊt bÞ mÊt ®i chØ lµ mét phÇn nhá cña øng suÊt ban ®Çu th× øng suÊt ban
®Çu cña thÐp ph¶i rÊt cao, vµo kho¶ng 1200 ®Õn 2000Mpa. §Ó ®¹t ®−îc ®iÒu nµy th×
viÖc sö dông thÐp c−êng ®é cao lµ thÝch hîp nhÊt.
CÇn ph¶i sö dông bª t«ng c−êng ®é cao trong BTCT ULT v×
lo¹i vËt liÖu nµy
cã kh¶ n¨ng chÞu kÐo, chÞu c¾t, chÞu uèn cao vµ søc chÞu t¶i cao. Bª t«ng c−êng ®é
cao Ýt x¶y ra vÕt nøt do co ngãt, cã m« ®un ®µn håi cao h¬n, biÕn d¹ng do tõ biÕn Ýt
h¬n, do ®ã øng suÊt tr−íc trong thÐp sÏ bÞ mÊt Ýt h¬n. ViÖc sö dông bª t«ng c−êng
®é cao sÏ lµm gi¶m kÝch th−íc tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn. ViÖc gi¶m träng l−îng
cña cÊu kiÖn, v−ît nhÞp lín h¬n sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kü thuËt.
-
Cã kh¶ n¨ng chèng nøt cao h¬n (do ®ã kh¶ n¨ng chèng thÊm tèt h¬n). Dïng
BTCT ULT, ng−êi ta cã thÓ t¹o ra c¸c cÊu kiÖn kh«ng xuÊt hiÖn c¸c khe nøt trong
vïng bª t«ng chÞu kÐo hoÆc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn bÒ réng cña khe nøt khi chÞu t¶i
träng sö dông.
-
Cã ®é cøng lín h¬n (do ®ã cã ®é vâng vµ biÕn d¹ng bÐ h¬n).
I.2
C¸c ph−¬ng ph¸p g©y øng suÊt tr−íc:
I.2.1
Ph−¬ng ph¸p c¨ng tr−íc:
Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng sö dông cho quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®óc
s½n. Cèt thÐp ULT ®−îc neo mét ®Çu cè ®Þnh vµo bÖ cßn ®Çu kia ®−îc kÐo ra víi lùc
kÐo N. D−íi t¸c dông cña lùc N, cèt thÐp ®−îc kÐo trong giíi h¹n ®µn håi vµ sÏ gi·n
dµi ra mét ®o¹n, t−¬ng øng víi c¸c øng suÊt xuÊt hiÖn trong cèt thÐp. Khi ®ã, ®Çu
cßn l¹i cña cèt thÐp ®−îc cè ®Þnh nèt vµo bÖ. §æ bª t«ng, ®îi cho bª t«ng ®«ng cøng
vµ ®¹t c−êng ®é cÇn thiÕt th× bu«ng cèt thÐp. Nh− mét lß so bÞ kÐo c¨ng, c¸c cèt thÐp
nµy cã xu h−íng co ng¾n l¹i vµ th«ng qua lùc dÝnh gi÷a thÐp vµ bª t«ng, cÊu kiÖn sÏ
Þ nÐn víi gi¸ trÞ b»ng lùc N ®· dïng khi kÐo cèt thÐp. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p
PGS Phan Quang Minh(HUCE) - ThiÕt kÕ sµn bª t«ng øng lùc tr−íc

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (1)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
2/23/2021 12:27:48 AM
Nghiên cứu

 
LINK DOWNLOAD

THIET-KE-SAN-BE-ToNG-UNG-LUC-TRUoC.pdf[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự