Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương

Ngành Luật,Nhà nước & pháp luật
  Đánh giá    Viết đánh giá
 29      894      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
8yyntq
Danh mục
Ngành Luật,Nhà nước & pháp luật
Thể loại
Ngày đăng
21/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
14
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
894
Lần tải
29
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là tài liệu để các bạn ôn tập Pháp luật đại cương

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương slide 1

Tài liệu Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương slide 2

Tài liệu Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương slide 3

Tài liệu Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương slide 4

Tài liệu Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
LUAÄT ÑAÏI CÖÔNG
Quan Heä Phaùp Luaät
I. Khaùi nieäm :
_ QHXH ñeå coù theå trôû thaønh QHPL thì phaûi ñöôïc caùc nhaø laøm luaät tuyeân
oá, coâng nhaän döïa vaøo nhöõng yeáu toá keát quaû, nhöõng nhu caàu keát quaû taát
yeáu cuûa cuoäc soáng.
Ngöôøi – ngöôøi
⮳ QHXH ⮳ QHPL
_
QHPL laø nhöõng QHXH ñöôïc ñieàu chænh baèng quy phaïm phaùp luaät . YÙ
chí laø daáu hieäu quan troïng QHPL (yù chí cuûa chuû theå phaûi phuø hôïp vôùi yù
chí cuûa nhaø nöôùc).
_ Ñaëc ñieåm :
+ QHXH laø nhöõng QHPL (quan heä thöøa keá, quan heä lao ñoäng…) khi ñöôïc
caùc nhaø laøm luaät coâng nhaän, tuyeân boá. Nhöõng quan heä ñaõ hình thaønh
nhöng luaät phaùp chöa hoaëc khoâng ñeà caäp, cuõng khoâng phaûi laø QHPL
(quan heä ñoàng tính, quan heä chôi huïi…).
+ YÙ chí cuûa chuû theå phaûi phuø hôïp vôùi yù chí cuûa nhaø laøm luaät ( quan heä keát
hoân, quan heä hôïp ñoàng…)
+ Caùc chuû theå coù quyeàn vaø nghóa vuï hôïp lyù ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm baèng
söï cöôõng cheá.
II. Caáu thaønh QHPL :
1. Chuû theå QHPL : laø ñeå chæ caùc beân tham gia QHPL nhaèm thöïc hieän caùc
quyeàn vaø nghóa vuï do luaät quy ñònh.
_ Moãi chuû theå coù theå laø 1 ngöôøi, 1 taäp hôïp ngöôøi coù toå chöùc nhaân danh caù
nhaân mình hay caû toå chöùc tham gia QHPL.
_ Ñieàu kieän ñeå trôû thaønh chuû theå QHPL ñoøi hoûi caù nhaân, toå chöùc phaûi coù
naêng löïc chuû theå.
_ Naêng löïc chuû theå goàm :
+ Naêng löïc phaùp luaät : laø khaû naêng cuûa chuû theå höôûng caùc quyeàn vaø
nghóa vuï do luaät quy ñònh.
+ Naêng löïc haønh vi : laø khaû naêng cuûa chuû theå ñöôïc nhaø
nöôùc thöøa nhaä
aèng chính haønh vi cuûa mình xaùc laäp.
Vd : khi xin vieäc caùc coâng ty yeâu caàu toát nghieäp ÑH, ngaønh, naêm kinh
nghieäm ⮳yeâu caàu ñoù chính laø ñoøi hoûi veà NLHV.
_ Phaân loaïi :
a) Phaùp nhaân : laø teân duøng ñeå chæ 1 toå chöùc goàm nhieàu ngöôøi tham gia
QHPL, toå chöùc ñöôïc coâng nhaän vôùi tö caùch laø chuû theå trong QHPL.
_ Ñieàu kieän : + Thaønh laäp hôïp phaùp coù cô caáu boä maùy thoáng nhaát chæ phuø
hôïp vôùi yeâu caáu phaùp luaät , coù taøi saûn rieâng vaø coù quyeàn nhaân danh vaø
chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng haønh vi cuûa mình.
+ Moät caù nhaân khoâng bao giôø laø caùc nhaân.
+ Khoâng phaûi toå chöùc naøo cuõng laø phaùp nhaân.
VD : ÑHKT laø phaùp nhaân, nhöng lôùp hoïc khoâng phaûi laø phaùp nhaân.
_ Phaân loaïi :
+ Cô quan nhaø nöôùc, ñôn vò vuõ trang.
+ Toå chöùc chính trò – xaõ hoäi.
+ Toå chöùc kinh teá.
+ Toå chöùc xaõ hoäi, toå chöùc xaõ hoäi ngheà nghieäp.
+ Quyõ xaõ hoäi, quyõ töø thieän.
+ Caùc toå chöùc khaùc ñaûm baûo ñieàu kieän luaät ñònh.
) Theå nhaân : laø teân duøng ñeå chæ 1 caù nhaân, caù nhaân ñoù ñöôïc coâng nhaän
vôùi tö caùch laø chuû theå trong QHPL (coâng daân, ngöôøi nöôùc ngoaøi, ngöôøi
khoâng quoác tòch).
_ Theå nhaân luoân coù naêng löïc phaùp luaät vaø naêng löïc haønh vi, giöõa chuùng
coù 1 ranh giôùi roõ reät.
_ Phaân loaïi :
+ Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc haønh vi : 18 tuoåi trôû leân.
+ Theå nhaân coù naêng löïc haønh vi khoâng ñaày ñuû : 6 – döôùi 18 tuoåi.
+ Theå nhaân khoâng coù hoaëc chöa coù naêng löïc haønh vi : döôùi 6 tuoåi, ngöôøi
ò beänh taâm thaàn, maát trí.
2. Noäi dung QHPL : laø nhöõng caùch xöû söï do luaät quy ñònh cho pheùp hay
aét buoäc chuû theå tieán haønh trong 1 QHPL cuï theå, nhöõng caùch xöû söï naøy
khoâng theå hieän trong noäi dung “Quy ñònh” vaø “Cheá taøi” cuûa caùc quy
phaïm phaùp luaät.
_ Phaân loaïi :
+ Quyeàn chuû theå : laø caùch xöû söï noùi chung cuûa chuû theå ñöôïc nhaø nöôùc cho
pheùp vaø baûo veä ôû nhieàu möùc ñoä vaø phaïm vi khaùc nhau :

Töï xöû söï.

Yeâu caàu ngöôøi khaùc xöû söï.

Yeâu caàu cô quan nhaø nöôùc xöû söï.
+ Nghóa vuï chuû theå : laø caùch xöû söï noùi chung cuûa chuû theå maø nhaø nöôùc
aét buoäc chuû theå phaûi tieán haønh.
_ Bieåu hieän :
+ Töï xöû söï baét buoäc.
+ Nhaän haäu quaû baét buoäc (neáu khoâng tieán haønh )
3. Khaùch theå QHPL : laø caùi maø caùc beân muoán ñaït tôùi khi tham gia QHPL,
ñoù coù theå laø lôïi ích veà vaät chaát hay tinh thaàn.
VD : A vaø B thöïc hieän mua baùn xe gaén maùy. Vôùi muïc ñích quyeàn sôû höõu.
III. Caùc caên cöù laøm phaùt sinh thay ñoåi hoaëc chaám döùt QHPL :
_ Ñieàu kieän caàn : quy phaïm phaùp luaät vaø chuû theå phuø hôïp (naêng löïc chuû
theå)
_ Ñieàu kieän ñuû : söï kieän phaùp lyù (laø söï kieän thöïc teá xaûy ra trong ñôøi soáng
maø nhaø nöôùc cho noù quyeàn phaùp lyù maø söï xuaát hieän hay maát ñi cuûa noù
ñöôïc gaén vôùi vieäc hình thaønh, thay ñoåi hoaëc chaám döùt caùc QHPL.
_ Phaân loaïi :
+ Söï bieán : laø nhöõng söï kieän phaùp lyù xaûy ra ngoaøi yù chí cuûa chuû theå. (VD :
con ngöôøi sinh ra, töû vong….)
+ Haønh vi : xöû söï coù yù chí cuûa con ngöôøi caáu taïo thaønh söï kieän phaùp lyù.
Heä Thoáng Phaùp Luaät Vieät Nam
I. Khaùi nieäm :
1. Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm chung cuûa heä thoáng phaùp luaät :
Heä thoáng phaùp luaät cuûa 1 nhaø nöôùc laø toång theå caùc qui phaïm phaùp luaät coù
moái quan heä noäi taïi thoáng nhaát vôùi nhau vaø coù söï phaân ñònh 1 caùch khaùch
quan thaønh caùc ngaønh luaät vaø caùc cheá ñònh phaùp luaät.
Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn :
_ Moät laø, söï thoáng nhaát vaø nhaát quaùn trong heä thoáng. Söï thoáng nhaát vaø
nhaát quaùn aáy ñöôïc theå hieän giöõa caùc qui phaïm phaùp luaät trong caùc vaên
aûn phaùp luaät cuõng nhö giöõa caùc vaên baûn vôùi nhau trong heä thoáng, söï
thoáng nhaát trong heä thoáng phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc ta qui ñònh bôûi söï
thoáng nhaát cuûa quan heä saûn xuaát taïo thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi , söï
thoáng nhaát yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng theå hieän
trong phaùp luaät.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tai-lieu-on-tap-Phap-luat-dai-cuong.pdf[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự