Tài liệu cơ kết cấu

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Cơ học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 35      385      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
8vwntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Cơ học
Thể loại
cơ kết cấu, cấu kiện, xây dựng,
Ngày đăng
15/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
118
Dung lượng
0.84 M
Lần xem
385
Lần tải
35
  DOWNLOAD

Kết cấu là một hay nhiều cấu kiện được ghép nối với nhau theo những quy luật nhất định, chịu được các tác động của các tác nhân bên ngoài như mưa, gió, tải trọng, nhiệt độ ... Đây là Tài liệu tham khảo cơ kết cấu rất hay cho sinh viên xây dựng, cơ khí.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Tài liệu cơ kết cấu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Tài liệu cơ kết cấu slide 1

Tài liệu Tài liệu cơ kết cấu slide 2

Tài liệu Tài liệu cơ kết cấu slide 3

Tài liệu Tài liệu cơ kết cấu slide 4

Tài liệu Tài liệu cơ kết cấu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Ch−¬ng : më ®Çu.
1.
NhiÖm vô vµ ®èi t−îng m«n häc:

§Þnh nghÜa kÕt cÊu: KÕt cÊu lµ mét hay nhiÒu cÊu kiÖn ®−îc nèi ghÐp víi
nhau theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh, chÞu ®−îc sù t¸c dông cña c¸c t¸c nh©n bªn
ngoµi nh− t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn vÞ c−ìng bøc.

NhiÖm vô m«n häc: Lµ mét m«n khoa häc chuyªn nghiªn cøu vÒ nguyªn
lý, ph−¬ng ph¸p tÝnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu. §¶m b¶o cho kÕt cÊu cã
®ñ c−êng ®é, ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh khai th¸c, kh«ng bÞ ph¸
ho¹i.

§èi t−îng nghiªn cøu cña m«n häc rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §èi víi
nghµnh x©y dùng C«ng tr×nh ta chñ yÕu nghiªn cøu hÖ thanh.

So
víi
m«n
häc
SBVL
th×

hai m«n
häc
®Òu

chung
mét
néi
dung
nh−ng ph¹m vi nghiªn cøu th× kh¸c nhau. SBVL nghiªn cøu c¸ch tÝnh ®é bÒn,
®é cøng vµ ®é æn ®Þnh cña tõng cÊu kiÖn riªng rÏ. Cßn C¬ häc kÕt cÊu nghiªn
cøu toµn bé c«ng tr×nh gåm nhiÒu cÊu kiÖn riªng rÏ liªn kÕt víi nhau t¹o nªn
mét kÕt cÊu cã ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.

Trong thùc tÕ ta th−êng gÆp hai bµi to¸n:

Bµi to¸n 1: Bµi to¸n kiÓm tra: Khi ®· biÕt râ h×nh d¹ng, kÝch th−íc cña kÕt
cÊu còng nh− biÕt tr−íc c¸c nguyªn nh©n t¸c dông bªn ngoµi. Ta ph¶i x¸c ®Þnh
tr¹ng th¸i néi lùc vµ biÕn d¹ng cña hÖ nh»m kiÓm tra xem c«ng tr×nh cã ®¶m
¶o ®ñ bÒn, ®ñ cøng vµ æn ®Þnh hay kh«ng.

Bµi to¸n 2: Bµi to¸n thiÕt kÕ: Tøc lµ ph¶i x¸c ®Þnh h×nh d¸ng, kÝch thø¬c
cña c«ng tr×nh mét c¸ch hîp lý ®Ó c«ng tr×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn, ®iÒu kiÖn
cøng vµ æn ®Þnh d−íi t¸c dông cña nh©n tè bªn ngoµi.
2.
S¬ ®å tÝnh cña kÕt cÊu:

S¬ ®å tÝnh cña kÕt cÊu lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ mµ vÉn ®¶m b¶o ph¶n ¸nh
®−îc s¸t víi sù lµm viÖc cña kÕt cÊu .

Trong thùc tÕ, ®Ó chuyÓn c«ng tr×nh thùc tÕ vÒ s¬ ®å tÝnh cña nã ta cÇn thùc
hiÖn theo hai b−íc biÕn ®èi .
o
B−íc 1: ChuyÓn C«ng tr×nh thùc tÕ vÒ s¬ ®å cña C«ng tr×nh theo nguyªn t¾c
sau:
1
-
Thay c¸c thanh b»ng ®−êng trôc, thay c¸c b¶n hoÆc vá b»ng c¸c mÆt trung
gian.
-
Thay c¸c tiÕt diÖn b»ng c¸c ®Æc tr−ng h×nh häc cña nã nh− : DiÖn tÝch F vµ
m« men qu¸n tÝnh A.... ®Ó tÝnh to¸n .
-
Thay c¸c thiÕt bÞ tùa b»ng c¸c liªn kÕt tùa lý t−ëng.
-
Mèi liªn kÕt gi÷a c¸c ®Çu thanh quy vÒ hai d¹ng: Khíp vµ Nèi cøng.
-
§−a t¶i träng t¸c dông vÒ trôc cña nã dø¬i d¹ng ba lo¹i chÝnh lµ: T¶i träng
tËp trông , t¶i träng ph©n bè vµ m« men tËp trông .
o
B−íc 2: ChuyÓn S¬ ®å cña C«ng tr×nh vÒ S¬ ®å tÝnh .
VÝ dô 1: S¬ ®å tÝnh cña cÇu dÇm gi¶n ®¬n.
P1
P2
a
c
l

KÕt luËn: Lùa chän S¬ ®å tÝnh lµ c«ng viÖc rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng, mét
C«ng tr×nh cã thÓ cã nhiÒu S¬ ®å tÝnh nh−ng sÏ cã mét S¬ ®å tÝnh hîp lý nhÊt.
3.
Ph©n lo¹i kÕt cÊu: Gåm c¸c h×nh thøc ph©n lo¹i:
a.
Ph©n lo¹i theo cÊu t¹o trong kh«ng gian :
-
KÕt cÊu hÖ thanh: HÖ mét thanh( DÇm cét ) vµ HÖ nhiÒu thanh( Vßm , khung,
dµn, dÇm ghÐp .)
-
KÕt cÊu vá máng .
-
KÕt cÊu ®Æc.
2
.
Ph©n lo¹i theo sù nèi tiÕp gi÷a c¸c thanh :
-
Dµn khíp.
-
DÇm.
DÇm
-
Khung.
-
-
Vßm
HÖ liªn hîp gi÷a
C«ng son
Cét
Cét
Khung
dÇm vµ dµn...
Vßm
Dµn
c.
Ph©n lo¹i theo ph¶n lùc gèi :
-
HÖ cã lùc ®Èy ngang: VÝ dô nh− vßm, khung.
-
HÖ kh«ng cã lùc ®Èy ngang. VÝ dô nh− DÇm, dµn.
d.
Ph©n lo¹i theo ph−¬ng ph¸p tÝnh:
-
KÕt cÊu tÜnh ®Þnh.
-
KÕt cÊu siªu tÜnh.
4. Ph©n lo¹i liªn kÕt:
-
Ngµm: Khi gi¶i phãng liªn kÕt ngµm sÏ cã ba thµnh phÇn ph¶n lùc: R, H, M
do
ngµm
ng¨n
c¶n

dÞch
chuyÓn
cña
kÕt
cÊu
theo

3
ph−¬ng:Th¼ng
®øng,n»m ngang vµ chuyÓn vÞ gãc quay.
-
Gèi cè ®Þnh: Khi gi¶i phãng liªn kÕt Gèi cè ®Þnh sÏ cã hai thµnh phÇn ph¶n
lùc:
R,
H
do
Gèi

®Þnh
ng¨n
c¶n

dÞch
chuyÓn
cña
kÕt
cÊu
theo
2
ph−¬ng:Th¼ng ®øng, n»m ngang.
-
Gèi di ®éng: Khi gi¶i phãng liªn kÕt Gèi di ®éng sÏ cã mét thµnh phÇn ph¶n
lùc: R. do
Gèi di ®éng ng¨n c¶n sù dÞch chuyÓn cña kÕt cÊu theo 1ph−¬ng cña
gèi di ®éng.
-
Ngµm tr−ît: Khi gi¶i phãng liªn kÕt Ngµm tr−ît sÏ cã hai thµnh phÇn ph¶n
lùc: M, H do
Ngµm tr−ît ng¨n c¶n sù dÞch chuyÓn cña kÕt cÊu theo 1ph−¬ng
cña gèi di ®éng vµ ng¨n c¶n chuyÓn vÞ gãc xoay.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Tai-lieu-co-ket-cau.pdf[0.84 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự