Sống Theo Phương Thức 80/20

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6      181      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7dxntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
Thể loại
thành công, thành đạt, bí quyết, sự nghiệp, công việc
Ngày đăng
1/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
225
Dung lượng
2.20 M
Lần xem
181
Lần tải
6
  DOWNLOAD

Ở quyển sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo ông, chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, vài phương pháp mang lại cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ đi

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Sống Theo Phương Thức 80/20

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Sống Theo Phương Thức 80/20 slide 1

Tài liệu Sống Theo Phương Thức 80/20 slide 2

Tài liệu Sống Theo Phương Thức 80/20 slide 3

Tài liệu Sống Theo Phương Thức 80/20 slide 4

Tài liệu Sống Theo Phương Thức 80/20 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Muåc
luåc
Lúiâ tûaå
7
Phêìn 1
GIÚÁI THIÏÅU
1.
YÁ tûúãng lúán laâ gò?
17
2.
Saángtaåonhiïìutûâsöëñt
31
3.
Chuángtasúãhûäutoaânböåthúâigian
trongthïëgiúiá nayâ
45
Phêìn 2
TAÅO NÏN CAÁCH SÖËNG VAÂ CUÖÅC SÖËNG
4.
Têpå trungvaoâ 20phênì trùm
töëtnhêëtcuãabaån
65
5.
Vuivúáicöngviïåcvaâthaânhcöng
93
6.
Veánmaânbñêíncuãaàöìngtiïìn
116
7.
Nhûäng möëi quan hïå theo caách 80/20
139
8.
Cuöåcsöëngàúngiaãnvaâtûúiàeåp
167
5
Phêìn 3
HAÄY ÀÏÍ ÀIÏÌU ÀOÁ DIÏÎN RA
9.
Sûcá manå hcuaã hanâ hàönå g
tñchcûcå khönglanä gphñ
191
10.
Kïëhoacå hhanå hphucá
80/20cuãabaån
199
6
N
Lúiâ
tûaå
ïëu baån biïët rùçng mònh coá thïí coá nhiïìu àiïìu tuyïåt
vúâi hún maâ thïë giúái coá thïí mang laåi, vúái chó cêìn ñt
cöng sûác vaâ chi phñ, thò baån coá muöën khöng?
Nïëu baån coá thïí laâm viïåc hai ngaây möîi tuêìn maâ vêîn coá kïët
quaã töët hún nhiïìu vaâ àûúåc traã lûúng cao hún laâ laâm viïåc
nguyïn tuêìn nhû bêy giúâ, baån coá muöën khöng?
Nïëu baån coá thïí tòm ra giaãi phaáp àún giaãn cho vêën àïì cuãa
mònh bùçng caách tuên theo möåt phûúng caách luön luön hiïåu
quaã, baån coá muöën khöng?
Nïëu phûúng caách naây àûúåc aáp duång khöng chó àöëi vúái viïåc
kiïëm söëng, kiïëm tiïìn, vaâ sûå thaânh àaåt, maâ coân aáp duång àûúåc
ngay caã trong caác lônh vûåc quan troång hún cuãa cuöåc söëng -
nhûäng ngûúâi mònh quan têm lo lùæng, cuäng nhû haånh phuác vaâ
thaânh tûåu – thò baån coá muöën khöng?
Chùæc chùæn laâ baån seä muöën. Vaâ baån coá thïí biïën àöíi cuöåc àúâi
cuãa mònh nïëu baån tuên theo Phûúng thûác 80/20.
Phûúng thûác 80/20 liïn quan àïën möåt thay àöíi thûåc sûå vïì
caách chuáng ta caãm nhêån sûå viïåc vaâ giaãi quyïët sûå viïåc, song
theo Phûúng thûác 80/20 thò àún giaãn vaâ dïî daâng hún chuáng
ta nghô nhiïìu.
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
convitcaykiem Trả lời Thích   0 7/25/2019 2:09:17 AM
chúc TVVL ngày càng Phát Triển

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Song-Theo-Phuong-Thuc-80-20.pdf[2.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự