SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 35      583      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
10vntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
Thể loại
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG, các công ty xây dựng
Ngày đăng
4/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
27
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
583
Lần tải
35
  DOWNLOAD

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG slide 1

Tài liệu SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG slide 2

Tài liệu SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG slide 3

Tài liệu SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG slide 4

Tài liệu SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X
SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG
ISO 9001: 2000
ST
( 4.2.2 )
SOÅ
TAY
CHAÁT
LÖÔÏNG
MAÕ SOÁ:
ST
Ñieàu khoaûn ISO 9001:2000 : 4.2.2
BIEÂN SOAÏN
PHEÂ DUYEÄT
Kyù teân:
Kyù teân:
Teân: …
Teân: …
Ngaøy: …/…/…
Ngaøy: …/…/…
Laàn ban haønh ......
Ngaøy aùp duïng .............
Trang 1/27
COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X
SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG
ISO 9001: 2000
ST
( 4.2.2 )
NOÄI DUNG
Giôùi thieäu veà Soå tay chaát löôïng.
Quaù trình söûa ñoåi.
Caùc taøi lieäu coù lieân quan.
Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty trong 10 naêm ñeán 2010.
Chính saùch chaát löôïng.
Muïc tieâu chaát löôïng naêm 2004.
1. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TY.
Sô löôïc Lòch söû cuûa Coâng ty X.
2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG VAØ NGOAÏI LEÄ :
2.1
Phaïm vi aùp duïng.
2.2
Tröôøng hôïp ngoaïi leä.
3. SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC :
Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty vaø Coâng tröôøng Y .
Löu ñoà hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo ISO 9001:2000 .
4. BAN LAÕNH ÑAÏO :
4.1
Hoaïch ñònh heä thoáng chaát löôïng :
4.1.1
Hoaïch ñònh chính saùch, muïc tieâu.
4.1.2
Hoaïch ñònh heä thoáng.
4.1.3
Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø naêng löïc nhaân vieân.
4.1.4
Keá hoaïch nguoàn löïc.
4.1.5
Ñaïi dieän laõnh ñaïo.
4.1.6
Cô sôû haï taàng vaø moâi tröôøng laøm vieäc.
4.2
Tieáp thò.
4.3
Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng.
4.4
Ñaùnh giaù söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng.
4.5
Xem xeùt cuûa Ban laõnh ñaïo.
5. VAÊN PHOØNG :
5.1
Phoøng Ñaáu thaàu:

Ñaáu thaàu.

Kieåm soaùt thay ñoåi.

Choïn thaàu phuï vaø xaùc ñònh heä soá khoaùn.
Laàn ban haønh ......
Ngaøy aùp duïng .............
Trang 2/27
COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X
SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG
ISO 9001: 2000
ST
( 4.2.2 )
5.2
Phoøng Keá hoaïch :

Nghieân cöùu hôïp ñoàng maãu trong hoà sô môøi thaàu.

Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng kinh teá giao nhaän thaàu thi coâng xaây laép
coâng trình.

Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng giao khoaùn noäi boä.

Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu phuï.

Giaûi quyeát thuû tuïc phaùt sinh.

Tieáp thò.
5.3
Phoøng Vaät tö :

Ñaùnh giaù nhaø cung caáp.

Mua haøng vaø caáp haøng.

Quaûn lyù , quyeát toaùn vaät tö.
5.4
Phoøng Quaûn lyù thi coâng :

Theo doõi quaù trình thi coâng.

Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp.

Xaùc ñònh khoái löôïng.

Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng.

Kieåm soaùt thieát bò theo doõi ño löôøng.

Nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình.

An toaøn lao ñoäng.
5.5
Phoøng Toå chöùc Quaûn trò:

Ñaøo taïo.

Cô sôû haï taàng.
5.6
Ñoäi Xe maùy thi coâng:

Söûa chöõa vaø baûo trì thieát bò.

Söûa chöõa vaø saûn xuaát coâng cuï xaây döïng.
5.7 Phoøng Keá toaùn Taøi chính:

Thoáng keâ vaø Thanh toaùn taøi chính.
5.8 Phoøng Quaûn lyù chi phí coâng trình:

Xaùc nhaän taïm öùng noäi boä.

Phaân tích chi phí.
6. Coâng tröôøng Xaây döïng Y:
6.1
Trieån khai, theo doõi keá hoaïch thi coâng.
6.2
Thi coâng.
6.3
Kieåm tra vaø nghieäm thu coâng trình.
6.4
Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp.
6.5
Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng.
6.6
Baûo toaøn saûn phaåm vaø taøi saûn khaùch haøng.
6.7. Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng.
6.8. Xaùc ñònh giaù trò cuûa quaù trình.
6.9
Tham gia laäp hoà sô thaàu.
Laàn ban haønh ......
Ngaøy aùp duïng .............
Trang 3/27

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

So-TAY-CHAT-LUoNG-CoNG-TY-XAY-DUNG.pdf[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự