Quyết định triển khai thi hành Luật Công an nhân dân số 363/QĐ-TTg

Văn bản pháp luật,An ninh trật tự
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      230      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
1blotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,An ninh trật tự
Thể loại
Thi hành Luật Công an nhân dân
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
230
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định triển khai thi hành Luật Công an nhân dân số 363/QĐ-TTg

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quyết định số 363/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân 2014. Mục đích của quyết định này nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014, bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân.
Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------ Số: 363/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015
 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014, bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2014 đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân.
2. Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ, đạt chất lượng, bảo đảm các văn bản quy định chi tiết thi hành có hiệu lực đồng thời với Luật Công an nhân dân.
3. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2014 và Kế hoạch này.
II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2014
a) Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân. Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2015 và năm 2016.
b) Bộ Công an có trách nhiệm biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Công an nhân dân năm 2014 cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp, các học viện, trường trong Công an nhân dân. Thời gian thực hiện: Năm 2015.
2. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014
a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014. Trước mắt, xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản sau đây:
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Công an nhân dân. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2015;
Nghị định của Chính phủ quy định về nâng lương cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2015;
Nghị định của Chính phủ quy định về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2015;
Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thân nhân công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2015;
Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân như cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2015.
b) Bộ Công an tiến hành rà soát, xây dựng, ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành các Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014.
3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan
a) Bộ Công an
Khẩn trương tổ chức việc tập huấn chuyên sâu về Luật Công an nhân dân năm 2014, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho cán bộ chủ chốt của Công an nhân dân; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập huấn nội dung của Luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý.
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định tại Điểm a Mục 2 phần II Kế hoạch này theo trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Rà soát sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành cho phù hợp với quy định của Luật Công an nhân dân năm 2014.
Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Công an nhân dân năm 2014 để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
b) Bộ Tư pháp
Phối hợp với Bộ Công an biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2014 cho cán bộ, công chức và nhân dân bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện cho việc thực hiện Luật được thống nhất.
c) Bộ Quốc phòng
Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định phạm vi trách nhiệm hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ với Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
d) Bộ Nội vụ
Phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế của Công an nhân dân.
đ) Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định dự toán chi an ninh thường xuyên hàng năm cho Bộ Công an và các địa phương, trong đó có kinh phí tập huấn triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2014 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
e) Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng và triển khai kế hoạch đưa nội dung giới thiệu về Luật Công an nhân dân năm 2014 vào nội dung giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân theo từng cấp học.
g) Bộ Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong cán bộ và nhân dân.
h) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2014, gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đưa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vào chương trình, kế hoạch và các hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức.
Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có kế hoạch đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, huy động nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo đề nghị của Bộ Công an.
III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
Kinh phí triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-trien-khai-thi-hanh-Luat-Cong-an-nhan-dan-so-363-QD-TTg.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự