Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      308      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
se4ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
308
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn slide 1

Tài liệu Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn slide 2

Tài liệu Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn slide 3

Tài liệu Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn slide 4

Tài liệu Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN - Quyết định 3015/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔN
---------------
-------
Số: 3015/QĐ-BNN-TCLN
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/202013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 15/7/2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ,
Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Vụ Pháp chế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.
Cao Đức Phát
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 7 năm 2014 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1
Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng
Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm
đệm khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương
nghiệp
quản lý
2
Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng
Thủy sản
Tổng cục Thủy sản
đệm khu bảo tồn biển thuộc Trung ương
quản lý
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1
Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng Lâm nghiệp và
Sở NN&PTNT
đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển
thủy sản
thuộc địa phương quản lý
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
I. Lĩnh vực lâm nghiệp
1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc
Trung ương quản lý
1.1. Trình tự thực hiện:
- Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ thẩm định báo cáo xác định vùng đệm;
- Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng
thuộc Trung ương quản lý;
- Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp kết quả họp Hội đồng trình Bộ NN&PTNT phê duyệt;
- Công bố Báo cáo xác định vùng đệm: Ban quản lý khu rừng đặc dụng có trách nhiệm
công bố báo cáo xác định vùng đệm cùng với bản đồ vùng đệm sau khi được phê duyệt
và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã vùng đệm và các bên liên quan khác.
1.2. Hồ sơ báo cáo xác định vùng đệm bao gồm:
- Tờ trình của Giám đốc Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);
- Báo cáo xác định vùng đệm quy định tại Điều 6 của Thông tư số 10/2014/TT-
BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/3/2014
(bản chính);
- Bản đồ vùng đệm có thể hiện các phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng theo hệ
quy chiếu VN 2000;
- Số lượng: 01 bộ.
1.3. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp
- Qua đường bưu điện
1.4. Thời hạn giải quyết
- Thời gian hoàn thành việc thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày
Tổng cục Lâm nghiệp nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong
thời hạn ba (03) ngày làm việc, Tổng cục Lâm nghiệp phải thông báo cho Ban quản lý
khu rừng đặc dụng biết để hoàn thiện.
- Thời gian hoàn thành việc phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và
trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm
định.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức (Ban quản lý các khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý)
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-so-3015-QD-BNN-TCLN-Quyet-dinh-3015-QD-BNN-TCLN-nam-2014-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-Bo-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự