Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Hành chính
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      592      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ev4ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Hành chính
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
592
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội slide 1

Tài liệu Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội slide 2

Tài liệu Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội slide 3

Tài liệu Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội slide 4

Tài liệu Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND - Chức năng nhiệm vụ của  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
---------------
Số: 27/2014/QĐ-UBND
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU
TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ
NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp lý;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định
về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định
tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình
số 707/TTr-SNV ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội như sau:
1. Vị trí, chức năng
Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của
pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân
dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp
vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề), bao gồm:
Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn
cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em;
quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND Thành phố:
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án,
iện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, quyết định, chỉ
thị về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố để phát triển
giáo dục.
- Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi
quản lý của thành phố Hà Nội, để UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố
quyết định theo quy định của pháp luật.
- Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
thuộc UBND quận, huyện, thị xã và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của
UBND Thành phố về lĩnh vực giáo dục.
) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND Thành phố:
- Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể,
chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia
đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài); trường trung cấp chuyên nghiệp; trường
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học
phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm
giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;
trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà
nước của UBND thành phố Hà Nội.
- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành
có liên quan và UBND quận, huyện, thị xã.
c) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy
hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt.
d) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các
cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu,
chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn
ằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù
chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường
trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
e) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo
dục quy định tại ý 1, khoản 2, Điều 1 của Quyết định này.
f) Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố; tổ chức thực
hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
g) Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong
giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu
khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao.
h) Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
về giáo dục trên địa bàn Thành phố.
i) Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực
giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra
hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn Thành
phố theo quy định của pháp luật.
k) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan
có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước
ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo
dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo
quy định của pháp luật.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-so-27-2014-QD-UBND-Chuc-nang-nhiem-vu-cua-So-Giao-duc-va-Dao-tao-thanh-pho-Ha-Noi.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự