Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo

Tài liệu,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      438      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
oj3ntq
Danh mục
Tài liệu,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
438
Lần tải
10
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo slide 1

Tài liệu Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo slide 2

Tài liệu Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo slide 3

Tài liệu Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo slide 4

Tài liệu Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ - Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
---------------
Số: 1946/QĐ-TCHQ
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ
VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định
về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính
hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về
việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy
định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;
Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy; lốp bơm hơi dùng cho ôtô tại
Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành theo Quyết định số 1114/QĐ-
TCHQ ngày 10/4/2014 tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Các mức giá tham chiếu tại Phụ lục kèm theo là cơ sở để cơ quan Hải quan so
sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, xác định dấu hiệu nghi
vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau
khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế,
được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong ngành Hải quan.
Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố:
1. Tổ chức triển khai việc khai thác, sử dụng Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị
giá và mức giá tham chiếu kèm theo đúng quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC và
Thông tư số 29/2014/TT-BTC.
2. Tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả kiểm tra hồ sơ; kết quả kiểm tra
thực tế hàng hóa nhập khẩu; kết quả tham vấn, xác định trị giá; kết quả kiểm tra sau
thông quan; kết quả thanh tra; kết quả điều tra chống buôn lậu vào hệ thống dữ liệu tương
ứng theo đúng quy định.
3. Tổ chức thu thập, phân tích các nguồn thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 1
Thông tư số 29/2014/TT-BTC để đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan xây dựng, bổ sung,
điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm
theo đối với 02 mặt hàng trên đúng quy định tại điều 3 Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ
ngày 10/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục
hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực áp dụng đối với các tờ khai Hải quan đăng ký kể từ
ngày 05/7/2014.
Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải
quan/tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như Điều 5;
- TT. BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Vụ CST; Vụ PC; Cục quản lý giá (BTC);
- Tổng cục thuế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (30b).
Nguyễn Dương Thái
PHỤ LỤC
MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI
RO VỀ TRỊ GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014)
ST
T

hàn
g
TÊN
HÀNG
Nhãn hiệu
Model

m
sản
xuấ
t
Xuấ
t xứ
Đơn
vị
tính
Mức
giá
(US
D)
1
I. BÌNH ẮC QUY
I. BÌNH ẮC QUY
2
850
7
1. Hiệu
ROCKET
3
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
35AH
ROCKET
SMF NS40ZL
Kore
a
BÌNH
10.8
4
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
60AH
ROCKET
SMF 55D23L
Kore
a
BÌNH
17.6
5
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
75AH
ROCKET
SMF NX110-
5ZL
Kore
a
BÌNH
19.7
6
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
90AH
ROCKET
SMF NX120-
7L
Kore
a
BÌNH
23.5
7
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
100AH
ROCKET
SMF 1000RA
Kore
a
BÌNH
28.0
8
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
100AH
ROCKET
SMF 1000LA
Kore
a
BÌNH
28.6
9
850
7
Bình ắc
quy, 12V-
200AH
ROCKET
SMF N200
Kore
a
BÌNH
61.2
10
850
7
2. Hiệu
ATLAS
Bình ắc
11
850
7
quy loại
khô, 12V-
ATLAS
MF44B19FL
Kore
a
BÌNH
12.6
40AH
Bình ắc
12
850
7
quy loại
khô, 12V-
ATLAS
MF50B24R
Kore
a
BÌNH
12.7
45AH
13
850
7
Bình ắc
quy loại
ATLAS
MF50D20L
Kore
a
BÌNH
12.8

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-so-1946-QD-TCHQ-Danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-rui-ro-ve-tri-gia-va-muc-gia-tham-chieu-kem-theo.pdf[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự