Quyết định quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa số 04/2015/QĐ-UBND

Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      365      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
iqlotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Thể loại
Thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần hè phố
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
365
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa số 04/2015/QĐ-UBND

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- Số: 04/2015/QĐ-UBND  Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRONG ĐÔ THỊ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/2/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thủ tục hành chính thực hiện sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung quy định tại Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/2/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng
QUY ĐỊNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRONG ĐÔ THỊ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông
1. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông để thực hiện: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình.
a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Trình tự thực hiện:
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.
UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này)
Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.
g) Kết quả của việc thực hiện: Giấy phép sử dụng một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông (theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này)
Đối với việc sử dụng tạm thời một phần hè phố trong đô thị để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: thời hạn giấy phép tối đa 30 ngày. Trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông vận tải (đối với quốc lộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với hệ thống đường địa phương) chấp thuận.
Đối với việc sử dụng tạm thời một phần hè phố trong đô thị làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: thời hạn giấy phép không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.
Đối với việc sử dụng tạm thời một phần hè phố trong đô thị làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình: Thời hạn giấy phép không quá thời gian xây dựng công trình đó. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;
Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
2. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông đối với: Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.
a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Trình tự thực hiện:
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.
UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này)
Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.
g) Kết quả của việc thực hiện: Giấy phép sử dụng một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông (theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này)
Đối với việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường để làm điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: Thời hạn giấy phép không quá thời gian tổ chức hoạt động đó.
Đối với việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường để làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị: Thời hạn giấy phép là 01 năm. Thời gian sử dụng tạm thời một phần lòng đường từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi.
Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
3. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí:
a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Trình tự thực hiện:
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.
UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này).
Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.
g) Kết quả của việc thực hiện: Giấy phép sử dụng một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông (theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này). Giấy phép có thời hạn không quá 12 tháng.
h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;
Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;
Hè phố, lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
Phù hợp với quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường.
Đối với vị trí gần trường học (khoảng cách nhỏ hơn 500m), cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí phải cam kết không giữ xe môtô của các đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
Các trường hợp đã được cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trước khi Quyết định ban hành Quy định này có hiệu lực, được xử lý như sau:
1. Trường hợp đáp ứng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 25a, Khoản 2, Khoản 3, Điều 25b, Khoản 2 Điều 25c của Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ, được phép tiếp tục sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, khi hết thời hạn được phép sử dụng phải thực hiện lại thủ tục xin cấp phép.
2. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 25a, Khoản 2, Khoản 3, Điều 25b, Khoản 2 Điều 25c của Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ, được phép tiếp tục sử dụng không quá 30 ngày kể từ ngày Quyết định ban hành Quy định này có hiệu lực, sau đó phải hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu của lòng đường, hè phố để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-su-dung-tam-thoi-mot-phan-long-duong-tren-dia-ban-tinh-Khanh-Hoa-so-04-2015-QD-UBND.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự