QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 26      370      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w0vntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Thiết kế xây dựng
Thể loại
QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG, xây dựng, quản lý
Ngày đăng
4/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
63
Dung lượng
0.36 M
Lần xem
370
Lần tải
26
  DOWNLOAD

TÀI LIỆU QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG slide 1

Tài liệu QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG slide 2

Tài liệu QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG slide 3

Tài liệu QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG slide 4

Tài liệu QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Quaûn lyù döï aùn XD
Ths. Löông Thanh Duõng
GIAÙO
AÙN
MOÂN HOÏC : QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG
THÔØI LÖÔÏNG: 30 TIEÁT
GIAÙO VIEÂN: Ths. LÖÔNG THANH DUÕNG
Chöông I: GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN VAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN ( 3 tieát )
1.1.
GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN
1.1.1.
Moät soá khaùi nieäm veà döï aùn
Döï aùn: Döï aùn laø moät nhoùm caùc coâng vieäc coù lieân quan vôùi nhau ñöôïc thöïc hieän
theo moät qui trình nhaát ñònh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc
veà thôøi gian, nguoàn löïc vaø ngaân saùch.
Döï aùn xaây döïng: Döï aùn xaây döïng laø taäp hôïp nhöõng ñeà xuaát coù lieân quan ñeán
vieäc boû voán ñeå taïo môùi, môû roäng hay caûi taïo nhöõng coâng trình xaây döïng.
Ñaëc ñieåm cuûa döï aùn:
a. Qui moâ döï aùn:
Quy moâ theå hieän ôû khoái löôïng vaø chaát löôïng coâng vieäc. Do ñoù, moãi döï aùn coù
moät hay moät soá muïc tieâu roõ raøng. Thoâng thöôøng ngöôøi ta coá gaéng löôïng hoùa muïc
tieâu thaønh ra caùc chæ tieâu cuï theå.
Moãi döï aùn laø moät quaù trình taïo ra moät keát quaû cuï theå. Neáu chæ coù keát quaû cuoái
cuøng maø keát quaû ñoù khoâng phaûi laø keát quaû cuûa moät tieán trình thì keát quaû ñoù khoâng
ñöôïc goïi laø döï aùn.
. Thôøi haïn döï aùn:
Moãi döï aùn coù moät thôøi haïn nhaát ñònh, töùc laø coù thôøi ñieåm baét ñaàu vaø thôøi ñieåm
keát thuùc.
Döï aùn ñöôïc xem laø moät chuoãi caùc hoaït ñoäng nhaát thôøi. Toå chöùc cuûa moät döï aùn
mang tính chaát taïm thôøi, ñöôïc taïo döïng neân trong moät thôøi haïn nhaát ñònh ñeå ñaït
ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Sau ñoù toå chöùc naøy seõ giaûi taùn hay thay ñoåi cô caáu toå chöùc cho
phuø hôïp vôùi muïc tieâu môùi. Nghóa laø moäi döï aùn ñeàu coù moät chu kyø hoaït ñoäng. Chu kyø
döï aùn thoâng thöôøng goàm 3 giai ñoaïn :
- Khôûi ñaàu döï aùn
+ Khaùi nieäm
+ Ñònh nghóa döï aùn laø gì
+ Thieát keá
+ Thaåm ñònh
+ Löïa choïn
+ Baét ñaàu trieån khai
- Trieån khai döï aùn
+ Hoaïch ñònh
+ Laäp tieán ñoä
+ Toå chöùc coâng vieäc
+ Giaùm saùt
+ Kieåm soaùt
- Keát thuùc döï aùn
Trang 1
Quaûn lyù döï aùn XD
Ths. Löông Thanh Duõng
+ Chuyeån giao
+ Ñaùnh giaù.
Chu kyø hoaït ñoäng döï aùn xaûy ra theo tieán trình : chaäm – nhanh – chaäm.
( Bieåu ñoà )
Noã löïc thöïc hieän döï aùn trong caùc giai ñoaïn cuõng khaùc nhau
( Bieåu ñoà )
Coù nhöõng döï aùn khi ñaõ gaàn keát thuùc seõ chuyeån sang döï aùn môùi neân noã löïc cuûa
döï aùn ôû giai ñoaïn cuoái seõ khoâng baèng khoâng.
c. Nguoàn löïc haïn cheá:
Nguoàn löïc bao goàm : nhaân löïc, nguyeân vaät lieäu, ngaân saùch
Nguoàn löïc luoân luoân bò haïn cheá vaø yeâu caàu chaát löôïng khoâng ngöøng taêng leân neân ñoøi
hoûi ngöôøi quaûn lyù döï aùn phaûi laøm sao cuøng ñaït ñöôïc nhieàu yeâu caàu.
Chi phí taêng theo thôøi gian döï aùn, töùc laø ôû giai ñoaïn khôûi ñaàu chi phí thaáp, giai
ñoaïn trieån khai chi phí taêng vaø caøng veà sau thì chi phí caøng taêng.
Vieäc ruùt ngaén tieán ñoä thi coâng laøm taêng theâm chi phí raát nhieàu.
d. Tính ñoäc ñaùo cuûa döï aùn :
Moãi döï aùn ñeàu mang tính ñoäc ñaùo ñoái vôùi muïc tieâu vaø phöông thöùc thöïc hieän döï
aùn. Khoâng coù söï laäp laïi hoaøn toaøn giöõa caùc döï aùn.
Theá giôùi cuûa döï aùn laø theá giôùi cuûa caùc maâu thuaãn. Caùc maâu thuaãn chính cuûa döï
aùn :
+ Giöõa caùc boä phaän trong döï aùn
+ Giöõa caùc döï aùn trong toå chöùc meï
+ Giöõa döï aùn vaø khaùch haøng.
1.1.2.
Phaân bieät chöông trình, döï aùn vaø nhieäm vuï
Chöông trình : laø moät keá hoaïch daøi haïn bao goàm nhieàu döï aùn
Döï aùn : laø moät nhoùm caùc coâng vieäc coù lieân quan vôùi nhau ñöôïc thöïc hieän theo
moät qui trình nhaát ñònh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà
thôøi gian, nguoàn löïc vaø ngaân saùch.
Nhieäm vuï : laø noå löïc ngaén haïn trong vaøi tuaàn hoaëc vaøi thaùng ñöôïc thöïc hieän bôûi
moät toå chöùc naøo ñoù, ñoàng thôøi toå chöùc naøy coù theå keát hôïp vôùi caùc nhieäm vuï khaùc
ñeå thöïc hieän döï aùn.
- Chöông trình 1
- Döï aùn 1
- Nhieäm vuï 1
HEÄ THOÁNG
- Chöông trình 2
- Chöông trình i
- Döï aùn 2
- Döï aùn i
- Nhieäm vuï 2
- Nhieäm vuï i
- Chöông trình n
- Döï aùn n
- Nhieäm vuï n
1.1.3.
Phaân bieät döï aùn vaø phoøng ban chöùc naêng
Trang 2
Quaûn lyù döï aùn XD
Ths. Löông Thanh Duõng
Döï aùn
Phoøng ban chöùc naêng
1. Coù chu kyø hoaït ñoäng roõ raøng
1.
Toàn
taïi
laâu
daøi,
töø
naêm
naøy
sang
naêm khaùc
2.
Coù
thôøi
ñieåm
aét
ñaàu
vaø
keát
thuùc
2. Khoâng coù ñaëc ñieåm cuï theå lieân quan
theo ngaøy lòch
lieân quan ñeán ngaøy lòch
3. Döï aùn coù theå keát thuùc ñoät ngoät khi
3. Toàn taïi lieân tuïc
khoâng ñaït muïc tieâu
4. Do tính ñoäc ñaùo cuûa döï aùn, coâng vieäc
4.
Thöïc
hieän
caùc
coâng
vieäc
vaø
chöùc
khoâng bò laëp laïi
naêng ñaõ bieát
5.
Noã
löïc
toång
hôïp
ñöôïc
hoaøn
thaønh
5. Coâng vieäc toái ña ñöôïc thöïc hieän vôùi
trong raøng buoäc veà thôøi gian vaø nguoàn
ngaân saùch saøn/traàn haøng naêm
löïc
6. Vieäc döï baùo thôøi gian hoaøn thaønh vaø
6. Töông ñoái ñôn giaûn
chi phí gaëp khoù khaên
7. Lieân quan ñeán nhieàu kyõ naêng vaø kyõ
7. Chæ lieâm quan ñeán moät vaøi kyõ naêng
luaät
trong
nhieàu
toå
chöùc
vaø
thay
ñoåi
vaø kyû luaät trong moät toå chöùc
theo döï aùn
8. Tæ leä vaø loaïi chi phí thay ñoåi lieân tuïc
8. Töông ñoái oån ñònh
9. Baûn chaát naêng ñoäng
9. Baûn chaát oån ñònh
1.1.4.
Caùc loaïi döï aùn
- Döï aùn hôïp ñoàng : Saûn xuaát saûn phaåm, ñòch vuï
- Döï aùn nghieân cöùu vaø phaùt trieån
- Döï aùn xaây döïng
- Döï aùn heä thoáng thoâng tin
- Döï aùn ñaøo taïo vaø quaûn lyù
- Döï aùn baûo döôõng lôùn
- Döï aùn vieän trôï phaùt trieån/ phuùc lôïi coâng coäng
1.2.
GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN
1.2.1.
Quaûn lyù döï aùn
Quaûn lyù döï aùn laø moät quaù trình hoaïcht ñònh, toå chöùc, laõnh ñaïo vaø kieåm tra caùc coâng vieäc
vaø nguoàn löïc ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu ñaõ ñònh.
Quaûn lyù döï aùn laø moät ngheä thuaät vaø khoa hoïc phoái hôïp con ngöôøi, thieát bò, vaät tö, kinh phí
vaø thôøi gian ñeå hoaøn thaønh döï aùn ñuùng haïn vaø trong phaïm vi kinh phí ñöôïc duyeät.
1.2.2.
Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù vieäc quaûn lyù döï aùn
Moät döï aùn thaønh coâng coù caùc ñaëc ñieåm sau:
-
Hoaøn thaønh trong thôøi haïn qui ñònh
Trang
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
5/23/2020 10:34:34 AM
cam on wep tai liêu rat hay

 
LINK DOWNLOAD

QUAN-LI-DU-AN-XAY-DUNG.pdf[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự