Quan hệ thương mại Việt Nam – EU

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      175      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
j1tntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
89
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
175
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Hoạt động kinh tế là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế thế giới đang ngày càng gia tăng như hiện nay, việc mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại đã trở thành một tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Bằng việc gia nhập ASEAN, thiết lập cơ sở pháp lý cho mối quan hệ hợp tác với EU, bình thường hoá quan hệ với Mỹ, tham gia AFTA, APEC, và đang trong quá trình đàm phán gia nhập WTO ,Việt Nam đã và đang vững bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quan hệ thương mại Việt Nam – EU

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Quan hệ thương mại Việt Nam – EU slide 1

Tài liệu Quan hệ thương mại Việt Nam – EU slide 2

Tài liệu Quan hệ thương mại Việt Nam – EU slide 3

Tài liệu Quan hệ thương mại Việt Nam – EU slide 4

Tài liệu Quan hệ thương mại Việt Nam – EU slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Lª Thu H»ng
Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng kinh tÕ lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi
ng­êi. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ngµy
cµng gia t¨ng nh­ hiÖn nay, viÖc më réng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ®· trë
thµnh mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña mçi quèc gia. B»ng viÖc gia nhËp ASEAN,
thiÕt lËp c¬ së ph¸p lý cho mèi quan hÖ hîp t¸c víi EU, b×nh th­êng ho¸ quan hÖ
víi Mü, tham gia AFTA, APEC, vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp
WTO ,ViÖt Nam ®· vµ ®ang v÷ng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Nghiªn cøu quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU cã thÓ gióp ta hiÓu râ h¬n
vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ mµ c¸c n­íc EU ®ang tiÕn hµnh, ®ång thêi ®ãng gãp nh÷ng
th«ng tin quan träng cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®Ó hä khai th¸c hiÖu
qu¶ h¬n thÞ tr­êng EU. Nghiªn cøu quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU cßn lµ sù
t×m hiÓu qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ chiÕn l­îc kinh tÕ cña EU cïng víi
nh÷ng t¸c ®éng cña nã ®èi víi thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Qua ®ã,
gãp phÇn vµo viÖc t¨ng c­êng hiÓu biÕt vÒ EU, vÒ mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a ViÖt
Nam víi tæ chøc nµy còng nh­ víi 15 n­íc thµnh viªn.
KÓ tõ n¨m 1995, khi b¶n HiÖp ®Þnh khung hîp t¸c ViÖt nam – EU ®­îc
ký kÕt, quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· cã nhiÒu biÕn chuyÓn tÝch cùc nh­ng vÉn
ch­a thùc sù t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña mçi bªn, ®Æc biÖt lµ trong
th­¬ng m³i. V× vËy, viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Ò t¯i “Quan hÖ th­¬ng m³i ViÖt
Nam – EU” trë nªn hÕt søc cÇn thiÕt. NhËn thøc trªn chÝnh l¯ c¬ së khiÕn t²c gi°
lùa chän ®Ò tµi nµy lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Tuy nhiªn, t¸c gi¶ chØ giíi h¹n néi
dung ®Ò tµi ë nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu gi÷a
ViÖt Nam vµ EU; qua ®ã, nªu lªn mét sè kiÕn nghÞ víi hy väng gãp phÇn thóc
®Èy h¬n n÷a víi mèi quan hÖ nµy.
Tuy nhiªn, víi vèn kiÕn thøc h¹n hÑp cña mét sinh viªn s¾p ra tr­êng, t¸c
gi¶ kh«ng kú väng sÏ ®­a ra ®­îc mét bøc tranh thËt chi tiÕt, tØ mØ, s©u s¾c vµ ®Çy
®ñ vÒ mèi quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – EU. ChØ hy väng r»ng, th«ng qua
ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp vµ viÖc tËp hîp, hÖ thèng ho¸ c¸c tµi liÖu s­u
tÇm ®­îc, ng­êi viÕt cã thÓ nªu ra ®­îc c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ mèi quan hÖ nµy,
gãp phÇn cung cÊp mét sè th«ng tin vµ nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh
t×m hiÓu vµ quan hÖ víi EU.
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM1
Lª Thu H»ng
Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu:
T¸c gi¶ chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö,
kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª so s¸nh, ®èi chiÕu tæng hîp,…
®Ó lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu.
Ph¹m vi nghiªn cøu
Kho¸ luËn chØ tËp trung nghiªn cøu mét lÜnh vùc ®ã lµ th­¬ng m¹i hµng
ho¸ trong quan hÖ víi EU, kh«ng nghiªn cøu quan hÖ th­¬ng m¹i dÞch vô. Sù
kh¶o cøu cña kho¸ luËn ®­îc tËp trung vµo kho¶ng thêi gian tõ 1995 ®Õn nay vµ
dù b¸o triÓn väng ®Õn n¨m 2010.
KÕt cÊu cña kho¸ luËn:
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®­îc chia thµnh 3 ch­¬ng:
Ch­¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ EU vµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi quan hÖ
th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU.
Ch­¬ng 2: Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam –EU giai ®o¹n 1995 - 2001
Ch­¬ng 3: TriÓn väng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy quan hÖ
th­¬ng m¹i ViÖt Nam –EU.
T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h­íng dÉn ThS. Bïi ThÞ Lý, c¸c
thÇy c« gi¸o tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng, c¸c c¸n bé Trung t©m nghiªn c­ó
Ch©u ¢u cïng mét sè b¹n bÌ trong suèt thêi gian qua ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ
¶o, ®ãng gãp mét phÇn to lín cho viÖc hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc, nh­ng do sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng
nh­ tr×nh ®é, n¨ng lùc chñ quan nªn ch¾c ch¾n bµi kho¸ luËn nµy sÏ kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. RÊt mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m vµ nh÷ng ý
kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Th¸ng 4/2003
Sinh viªn thùc hiÖn
Lª Thu H»ng.
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM2
Lª Thu H»ng
Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - EU
Ch­¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ EU
vµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi quan hÖ th­¬ng m¹i
viÖt Nam - EU
1. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr­êng EU
1.1. Mét sè ®Æc ®iÒm chÝnh vÒ thÞ tr­êng EU
Tr¶i qua h¬n 50 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ngµy nay, Liªn minh Ch©u
¢u (EU) bao gåm 15 quèc gia vµ lµ mét liªn minh cã tiÒm lùc m¹nh vÒ kinh tÕ,
th­¬ng m¹i vµ lµ mét trong ba trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ quan träng cña thÕ
giíi. Víi diÖn tÝch chiÕm h¬n 2,4% diÖn tÝch ®i¹ cÇu, d©n sè 376,2 triÖu ng­êi,
GDP lµ 8532 tû USD (n¨m 2000), EU lµ nhµ ®Çu t­ cã vÞ trÝ quan träng trong
ho¹t ®éng ®Çu t­ quèc tÕ. Kinh tÕ EU kh«ng chØ lín vÒ quy m«; v÷ng m¹nh vÒ c¬
cÊu dÞch vô – c«ng nghiÖp – n«ng nghiÖp víi møc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, l¹m
ph¸t trung b×nh ë møc 1,6 – 1,8%/n¨m; mµ cßn cã ®ång tiÒn kh¸ m¹nh lµ ®ång
EURO (®· b¾t ®Çu ®­îc chÝnh thøc l­u hµnh ë 12 n­íc).
C¸c n­íc thµnh viªn EU ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn kh¸ t­¬ng ®ång vµ hiÖn nay
®ang thóc ®Èy tiÕn tr×nh nhÊt thÓ ho¸ vÒ mäi mÆt: chÝnh trÞ, an ninh, quèc phßng,
thèng nhÊt vÒ kinh tÕ, xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan, sö dông ®ång tiÒn chung...
HiÖn nay, trong c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i, EU ®ang ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ
mét khèi thèng nhÊt vµ cã thÓ coi nh­ lµ mét quèc gia khæng lå – siªu quèc gia.
XÐt vÒ mÆt thÞ tr­êng, EU lµ n¬i cã nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, søc mua lín,
mang tÝnh ®a d¹ng vµ khu vùc cao. Ngoµi ra, EU cßn lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh
®­îc bao bäc bëi c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i rÊt chÆt chÏ vµ nhÊt lµ hÖ thèng ®Þnh
chuÈn cùc kú nghiªm ngÆt.
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quan-he-thuong-mai-Viet-Nam-EU.pdf[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự