Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7      371      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
m1tntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
68
Dung lượng
0.55 M
Lần xem
371
Lần tải
7
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đông Nam á là một khu vực có lịch sử phát triển lâu dài và trong quá trình phát triển của mình đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Các quốc gia trong khu vực là những đất nước có sự tương đồng cao trên nhiều lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng như trình độ phát triển kinh

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay slide 1

Tài liệu Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay slide 2

Tài liệu Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay slide 3

Tài liệu Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay slide 4

Tài liệu Quan hệ Kinh tế Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
Ch­¬ng I: tæng quan vÒ ®Êt n­íc Th¸i Lan
I. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ con ng­êi Th¸i Lan
1. VÞ trÝ ®Þa lý
2. D©n sè, v¨n ho¸ vµ x· héi
3. ThÓ chÕ chÝnh trÞ cña Th¸i Lan
II. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ThaÝ Lan
1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ
2. Vµi nÐt vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i
cña Th¸i Lan nh÷ng n¨m gÇn ®©y
3. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn ®Êt n­íc cña Th¸i Lan
Ch­¬ng
II:
t×nh
h×nh
quan

kinh
tÕ-th­¬ng
m¹i ViÖt nam - Th¸i lan
I.
Quan

Kinh

-
Th­¬ng
m¹i
ViÖt
nam
-
Th¸i
lan
tr­íc
n¨m 1990
II. Quan hÖ Kinh tÕ
- Th­¬ng m¹i ViÖt nam
- Th¸i lan tõ n¨m
1990 ®Õn nay
1. Quan hÖ mËu dÞch song ph­¬ng gi÷a ViÖt nam - Th¸i Lan tõ
n¨m 1990 ®Õn nay
2. §Çu t­ cña Th¸i Lan vµo ViÖt Nam tõ n¨m 1990 ®Õn nay
3. Mét sè lÜnh vùc kh¸c
Ch­¬ng
III:
TriÓn
väng
gi¶i
ph¸p
ph¸t
triÓn
quan

kinh

-
th­¬ng
m¹i
ViÖt
nam
-
Th¸i
lan trong thêi gian tíi
I. ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Th¸i Lan vµ ViÖt Nam hiÖn
nay
1
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
1. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Th¸i lan
2. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam
II. TriÓn väng quan hÖ Kinh tÕ -
Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i
Lan trong nh÷ng n¨m tíi
1. TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i song ph­¬ng
2. TriÓn väng ®Çu t­ cña Th¸i Lan vµo ViÖt Nam
3. TriÓn väng hîp t¸c du lÞch, dÞch vô vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c
III.
Mét

gi¶i
ph¸p
n©ng
cao
hiÖu
qu¶
quan

Kinh

-
Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong nh÷ng n¨m tíi
1. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa nhµ n­íc
1.1. §æi míi chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i
1.2. C¸c gi¶i ph¸p thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp tõ Th¸i Lan
2. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp
KiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt
KÕt luËn
2
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Lêi më ®Çu
§«ng Nam ¸ lµ mét khu vùc cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi vµ trong qu¸
tr×nh
ph¸t triÓn cña m×nh ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho sù ph¸t triÓn cña nÒn v¨n
minh nh©n lo¹i. C¸c quèc gia trong khu vùc lµ nh÷ng ®Êt n­íc cã sù t­¬ng
®ång cao trªn nhiÒu lÜnh vùc v¨n ho¸ - x· héi còng nh­ tr×nh ®é ph¸t triÓn
kinh tÕ.
ChÝnh v× vËy, nhu cÇu hîp t¸c, liªn kÕt c¸c quèc gia trong khu vùc
lu«n ®­îc ®Æt ra ë c¸c thêi ®iÓm lÞch sö. ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay, thÕ
giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®æi, xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ ®a cùc ho¸ thÕ giíi ®ang
diÔn ra nhanh chãng, nhu cÇu vÒ sù liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia
trong khu vùc
§«ng Nam ¸, nãi chung. Trong xu thÕ vËn ®éng cña thÕ giíi, hiÖp héi c¸c
n­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) ®­îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ch¾c ch¾n sÏ ph¸t
triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong t­¬ng lai ®Æc biÖt vÒ lÜnh vùc kinh tÕ. Quan hÖ
u«n b¸n víi ASEAN cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®èi víi mäi quèc gia, nhÊt lµ c¸c
n­íc trong khu vùc. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt n­íc nhËn thÊy lîi Ých to lín trong quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n­íc
trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ víi Th¸i Lan.
Thêi
gian
qua,
quan

hîp
t¸c
kinh

ViÖt
Nam-
Th¸i
Lan
kh«ng ngõng ®­îc cñng
cè vµ ph¸t triÓn, kÓ c¶ trong thêi gian Th¸i
Lan ph¶i chÞu t¸c h¹i nÆng nÒ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸.
Thùc

cho
thÊy
trong
nh÷ng
n¨m
gÇn
®©y,
Th¸i
Lan
lu«n

mét
trong
10
n­íc

vïng
l·nh
thæ
dÉn
®Çu

®Çu

n­íc
ngoµi
t¹i
ViÖt
Nam,
víi
kho¶ng
112

¸n
cßn
hiÖu
lùc

tæng
vèn
®Çu

®¨ng ký kho¶ng 1.168 triÖu USD.Th¸i Lan lµ n­íc ASEAN lín thø 2
®Çu t­ t¹i ViÖt Nam , chØ sau Singapore.
XuÊt
ph¸t

thùc

trong
quan

kimh

th­¬ng
m¹i
gi÷a
hai n­íc cã thÓ thÊy
®­îc rÊt
nhiÒu c¬
së l¹c quan ®Ó cã
thÓ ®Æt hy
väng vµo mét mèi quan hÖ tèt ®Ñp h¬n trong t­¬ng lai. Víi nh÷ng lý
do nªu trªn t¸c gi¶ chän viÕt kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi
" Quan
3
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quan-he-Kinh-te-Thuong-mai-Viet-Nam-Thai-Lan-trong-giai-doan-hien-nay.pdf[0.55 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự