Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 62      487      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zvxntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
Thể loại
tai lieu, tài liệu, khối lượng
Ngày đăng
17/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
46
Dung lượng
1.33 M
Lần xem
487
Lần tải
62
  DOWNLOAD

Tham khảo tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình Tài liệu hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng phục vụ lập dự toán xây dựng công trình. Tài liệu dùng để tham khảo cho học viên lớp đo bóc khối lượng lập dự toán do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức tại 220 đường Láng,

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình slide 1

Tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình slide 2

Tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình slide 3

Tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình slide 4

Tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

C«ng ty Gi¸ X©y Dùng
Tñ s¸ch Kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng
ph−¬ng ph¸p
®o
ãc
khèi
l−îng
x©y
dùng
c«ng
tr×nh
Version 2.0
Tµi liÖu phôc vô häc viªn líp:
§o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n
(PhÇn lý thuyÕt)
T¸c gi¶:
Ks. NguyÔn ThÕ Anh
Ks. NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Thanh
Ks. Lª Hoµi Linh
Ks. Ph¹m Ngäc QuyÕt
HÀ NỘI, 2009
LỜI TỰA
Vừa qua Công ty Giá Xây Dựng đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ đo bóc khối lượng lập dự toán xây dựng công trình tại Hà Nội và
Tp.Hồ Chí Minh. Khoá học được học viên đánh giá có nội dung và chất lượng
ất cao. Giáo trình và chương trình được biên soạn và thiết kế công phu. Tư liệu
minh hoạ rất phong phú. Thiết bị máy chiếu, máy tính và phần mềm dự toán
thực hành hiện đại. Phương pháp học và phong cách giảng dạy của giảng viên
ất sáng tạo và có nhiều điều thú vị. Việc thiết kế giáo trình và nội dung bài
giảng bám sát một công trình từ đầu đến cuối giúp cho các học viên nắm bắt
được các vấn đề cơ bản để đo bóc khối lượng và lập dự toán xây dựng công
trình.
Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chúng tôi chưa thể tổ chức các khoá học rộng rãi
ở các địa phương. Vì vậy, thông qua website www.giaxaydung.vn chúng tôi phổ
iến một số tài liệu tham khảo (dùng cho học viên) tới các đồng nghiệp, đặc biệt
là các đồng nghiệp ở xa khu trung tâm. Với mong muốn đóng góp vào việc phổ
iến kiến thức về đầu tư xây dựng công trình nói chung và đo bóc khối lượng
lập dự toán nói riêng. Góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
C«ng ty Gi¸ X©y dùng gi÷ b¶n quyÒn vµ c«ng bè tµi liÖu H−íng dÉn ®o bãc
khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn
quan tham kh¶o thùc hiÖn c«ng viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng vµ x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t−
sè 05/2007/TT- BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng H−íng dÉn lËp vµ qu¶n
lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
Tài liệu này được tải miễn phí tại www.giaxaydung.vn hoặc bạn có thể liên
hệ văn phòng Công ty Giá Xây Dựng và cung cấp email để nhận file. Xin chân
thành cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ www.giaxaydung.vn thời gian qua.
C«ng ty Gi¸ X©y Dùng
Sè 14A, V−¬ng Thõa Vò, Thanh Xu©n, Hµ Néi
Giaxaydung Co., Ltd
www.giaxaydung.vn
Lêi nãi ®Çu
Tµi liÖu nµy ®−îc biªn so¹n víi môc tiªu sö dông ®Ó tham kh¶o thªm cho häc
viªn líp ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®o bãc khèi l−îng vµ lËp dù to¸n. Th«ng
qua www.giaxaydung.vn xin chia sÎ cïng c¸c ®ång nghiÖp cã quan t©m. C¸c
®ång nghiÖp lµm c«ng t¸c kiÓm so¸t khèi l−îng t¹i c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, ®¬n vÞ
t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, c¬ quan kiÓm to¸n, kho b¹c, c¸c ®ång nghiÖp
chuyªn ngµnh kh«ng thuéc khèi x©y dùng c«ng tr×nh... cã thÓ tham kh¶o ®Ó
trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc phôc vô c«ng viÖc.
C¸c vÝ dô trong tài liÖu nµy thiªn vÒ ®o bãc khèi l−îng phÇn x©y dùng cña
c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. V× theo chóng t«i c«ng tr×nh d©n dông vµ
c«ng nghiÖp lµ nhiÒu ®Çu viÖc nhÊt, c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng ®ßi hái sù tû mû,
chi tiÕt nhÊt. NÕu ®o bãc thµnh th¹o c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, b¹n cã
thÓ lµm ®−îc mäi c«ng tr×nh kh¸c. Tuy nhiªn, chóng t«i sÏ sím bæ sung c¸c vÝ
dô vÒ ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh giao th«ng (cÇu, ®−êng, c¶ng...), c«ng tr×nh
thuû lîi (kªnh, m−¬ng, ®ª, ®Ëp...) vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (tr¹m BTS,
®−êng d©y, tr¹m biÕn ¸p...) vµo c¸c version sau cña gi¸o tr×nh. Ngoµi ra chóng
t«i sÏ sím cËp nhËt, bæ sung thªm c¸c h×nh vÏ, bµi tËp chi tiÕt trong lÇn sau.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó trau chuèt s¶n
phÈm, nÕu chê ®Õn lóc hoµn h¶o míi chia sÎ th× kh«ng biÕt ®Õn bao giê. V× vËy,
chóng t«i m¹nh d¹n ®−a tµi liÖu lªn vµ sÏ cè g¾ng hoµn thiÖn thªm sau. Qua ®©y
Êt mong ®−îc c¸c ®ång nghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau tµi liÖu nµy sÏ
hoµn
thiÖn
h¬n
n÷a.
Mäi
gãp
ý
xin
göi

®Þa
chØ
email
theanh@giaxaydung.com.
Tài liÖu nµy ®−îc biªn so¹n vµ chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ó
sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ng
®Ó kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån www.giaxaydung.vn.
C¸c t¸c gi¶
Giaxaydung Co., Ltd
www.giaxaydung.vn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Phuong-phap-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh.pdf[1.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự