Ôn tập môn học kinh tế chính trị

Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      320      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
b0tntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Thể loại
kinh tế chính trị
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
17
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
320
Lần tải
2
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Ôn tập kinh tế chính trị B

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Ôn tập môn học kinh tế chính trị

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Ôn tập môn học kinh tế chính trị  slide 1

Tài liệu Ôn tập môn học kinh tế chính trị  slide 2

Tài liệu Ôn tập môn học kinh tế chính trị  slide 3

Tài liệu Ôn tập môn học kinh tế chính trị  slide 4

Tài liệu Ôn tập môn học kinh tế chính trị  slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
KINH TEÁ CHÍNH TRÒ B
Caâu 1:
A – Tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích cuûa vieäc duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn
kinh teá ôû nöôùc ta:
_ Thaønh phaàn kinh teá laø 1 kieåu saûn xuaát kinh doanh gaén lieàn vôùi 1 hình thöùc toå chöùc kinh
teá nhaát ñònh vaø nhöõng cheá ñoä sôû höõu nhaát ñònh veà tö lieäu saûn xuaát.
_ Cô sôû toàn taïi cuûa nhieàu thaønh phaàn kinh teá chính laø söï ña daïng hoùa quan heä sôû höõu.
_ Nöôùc ta hieän nay coù 5 thaønh phaàn kinh teá:
+ Kinh teá nhaø nöôùc
+ Kinh teá hôïp taùc xaõ.
+ Kinh teá tö baûn nhaø nöôùc.
+ Kinh teá tö baûn (kinh teá tö nhaân)
+ Kinh teá caù theå tieåu chuû.
_ Trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta phaûi duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn
kinh teá vì 2 lyù do:
+ Xuaát phaùt töø tính keá thöøa trong hoaït ñoäng kinh teá vaø ñaëc ñieåm caûi taïo XHCN veà quan heä
saûn xuaát trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH.

Tính keá thöøa hoaït ñoäng kinh teá bieåu hieän ôû choã tröôùc khi ta böôùc vaøo thôøi kyø quaù
ñoä thì ñaõ coù saün caùc quaù trình saûn xuaát kinh doanh : döïa treân cheá ñoä tö höõu nhö :
saûn xuaát cuûa caùc nhaø tö baûn, saûn xuaát cuûa tieåu noâng, thôï thuû coâng, hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa tieåu thöông, tieåu chuû. Ban ñaàu böôùc vaøo TKQD neáu xoaù boû ngay nhöõng
quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñoù thì ñôøi soáng xaõ hoäi seõ bò huûy dieät, coøn neáu chuyeån
ngay thaønh kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá hôïp taùc thì seõ khoâng thích öùng ñöôïc kòp thôøi
vaø laøm cho saûn xuaát kinh doanh keùm hieäu quaû, trì treä, thaäm chí laø bò tan raõ. Noùi
toùm laïi , xöû lyù nhö treân seõ laøm saûn xuaát vaø ñôøi soáng bò ñaûo loän, khoâng coù caùch naøo
khaùc laø phaûi laøm cho caùc quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñoù ñöôïc keá thöøa, löu laïi vaø
ñöôïc tieáp dieãn bình thöôøng.

Coøn ñaëc ñieåm caûi taïo XHCN ñöôïc theå hieän ngay thôøi kyø ñaàu cuûa thôøi kyø quaù ñoä thì
ñaõ coù moät soá: kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá hôïp taùc, kinh teá TB nhaø nöôùc. Tieáp theo,
qua quaù trình xaây döïng môùi, quaù trình coù moät soá chuû kinh doanh tö nhaân chuû ñoäng
keát hôïp vôùi nhaø nöôùc hoaëc hôïp taùc laøm aên theo tính chaát taäp theå vaø theo quaù trình
ñoù kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá hôïp taùc vaø kinh teá TB nhaø nöôùc seõ ngaøy caøng môû roäng
a, ngaøy caøng cuûng coá vaø phaùt trieån vaø chieám tyû leä ngaøy caøng lôùn trong neàn kinh teá
quoác daân. Noù chính laø caûi taïo XHCN trong TKQÑ. Tuy nhieân, muoán quaù trình naøy
coù hieäu quaû, muoán giaønh thaéng lôïi thaät söï trong quaù trình phaùt trieån thì phaûi laø quaù
trình dieãn bieán laâu daøi ñi daàn daàn töøng böôùc cho phuø hôïp thöïc teá. Nhö vaäy, nhìn
chung trong 1 thôøi gian laâu daøi phaûi coù nhieàu kieåu saûn xuaát kinh doanh khaùc nhau
cuøng toàn taïi, vaän ñoäng vaø taùc ñoäng qua laïi ñeå cuøng phaùt trieån, ñoù chính laø quaù trình
duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá.

Phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu quy luaät: quan heä saûn xuaát phuø hôïp tính chaát, trình ñoä
phaùt trieån cuûa llsx bôûi vì trong TKQÑ leân CNXH nhaát laø buoåi ñaàu thì llsx phaùt trieån
chöa cao, thaäm chí noù coøn thaáp keùm, maø llsx thaáp keùm thì ñoàng thôøi khoâng ñoàng
ñeàu (coù quaù trình saûn xuaát kinh doanh coù trình ñoä hieän ñaïi, coù choã trình ñoä laïc haäu,
choã saûn xuaát lôùn, choã saûn xuaát nhoû…). Vôùi traïng thaùi llsx nhö vaäy ñoùi hoûi cuõng phaûi
coù qhsx ña daïng döïa treân nhieàu loaïi quan heä saûn xuaát khaùc nhau thì môùi thích öùng
ñöôïc vôùi llsx moät caùch linh ñoäng => Vieäc duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn
kinh teá trong TKQÑ leân CNXH cuûa ta mang laïi raát nhieàu lôïi ích:
9
Coù theå lôïi duïng ñöôïc caùc theá maïnh cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá tö höõu nhö :
söùc maïnh veà voán lieáng, cung caáp vieäc laøm, giaûi quyeát thaát nghieäp, saûn
phaåm cung caáp cho thò tröôøng vaø cho xaõ hoäi; rieâng thaønh phaàn kinh teá TB
thì coøn moät soá theá maïnh khaùc nhö trình ñoä KTCN hieän ñaïi, kinh nghieäm
quaûn lyù cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát lôùn, kinh nghieäm phaùt trieån vaø vaän
duïng quan heä thò tröôøng, quan heä haøng tieàn, kinh nghieäm xaây döïng vaø vaän
duïng phaùp luaät phuø hôïp kinh teá thò tröôøng, coù saün caùc moái quan heä kinh teá
vôùi TB nöôùc ngoaøi.
9
Noù taïo ra ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån kinh teá haøng hoùa, kinh teá
thò tröôøng vì ñieàu kieän hieän nay maø trong TKQÑ noùi chung, duy trì vaø phaùt
trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá theå hieän phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi ñöôïc
phaùt trieån, ñoàng thôøi laøm cho doanh nghieäp trong neàn kinh teá quoác daân taêng
saûn löôïng, ña daïng hoùa veà chuûng loaïi vaø ñaûm baûo ñöôïc tính töï chuû (tính ñoäc
laäp töông ñoái) giöõa chuùng.
9
Trong ñieàu kieän chuyeån töø neàn kinh teá taäp trung, quan lieâu, bao caáp sang
neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng thì vieäc duy trì vaø phaùt trieån
nhieàu thaønh phaàn kinh teá seõ giaûi phoùng moïi llsx, taän duïng ñöôïc moïi tieàm
naêng, phaùt huy ñöôïc moïi nguoàn löïc hoaït ñoäng kinh teá cuûa ñaát nöôùc.
B – Noäi dung, vò trí, xu höôùng vaän ñoäng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong TKQÑ cuûa nöôùc
ta:
1/ Noäi dung, vò trí cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá:
a) Kinh teá nhaø nöôùc: laø 1 thaønh phaàn kinh teá döïa treân cheá ñoä sôû höõu toaøn daân veà llsx ñang
mang hình thöùc laø sôû höõu nhaø nöôùc : tröôùc ñaây, quan nieäm veà kinh teá nhaø nöôùc , ngöôøi ta
chæ nghó ñeán doanh nghieäp nhaø nöôùc (xn quoác doanh). Hieän nay, khaùi nieäm kinh teá nhaø
nöôùc ñöôïc môû roäng ra thuoäc kinh teá nhaø nöôùc, ngoaøi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc keå caû
ngaân haøng thöông maïi coøn coù moät soá ñoái töôïng khaùc: nguoàn voán ñöôïc nhaø nöôùc ñaàu tö vaøo
caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc baèng caùch mua coå phieáu, traùi phieáu
vaø lieân doanh, lieân keát bao goàm taát caû caùc taøi saûn cuûa nhaø nöôùc, taøi saûn coâng naèm trong
caùc cô quan: ñaûng, chính quyeàn, ñoaøn theå, caùc toå chöùc chính trò, xaõ hoäi …(tröôøng hoïc, beänh
vieän…), ñaëc bieät trong ñoù coù ngaân saùch nhaø nöôùc, quõy döï tröõ cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc vaø
caùc quyõ baûo hieåm, taøi nguyeân thieân nhieân, uy tín cuûa nhaø nöôùc.
_ Rieâng doanh nghieäp nhaø nöôùc hieän nay phaân chia -> 3 loaïi:
+ Dn ñaûm baûo an ninh quoác phoøng: saûn xuaát vuõ khí, laø doanh nghieäp khoâng nhaèm muïc
ñích lôïi nhuaän.
+ Dn coâng ích: caâu laïc boä, nhaø vaên hoùa, khoâng nhaèm muïc ñích lôïi nhuaän.
+ Dn kinh doanh: doanh nghieäp nhaèm muïc ñích kinh teá
_ Kinh teá nhaø nöôùc coù vai troø, vò trí quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân, noù ñoùng vai troø
chuû ñaïo trong neàn kinh teá quoác daân ngay töø ñaàu, sôû dó noù nhö vaäy vì nhöõng lyù do:
+ Kinh teá nhaø nöôùc thöôøng ñöôïc theå hieän -> nhöõng doanh nghieäp coù quy moâ lôùn vaø hieän
ñaïi, hôn nöõa noù chieám lónh caùc vò trí then choát cuûa neàn kinh teá: gtvt, ngaân haøng, baûo hieåm,
CN naëng (ñieän, nöôùc, daàu khí, hoùa chaát, vlxd…)
+ Noù döïa treân cheá ñoä sh nhaø nöôùc, maø neáu trieån khai ñöôïc toát ñeå baûo ñaûm ñuùng baûn chaát
toát ñeïp cuûa noù, noù taïo ra qhsx tieán boä xaõ hoäi ñeå taïo ñieàu kieän cho llsx phaùt trieån nhanh
choùng.
+ Noù laø löïc löôïng tröïc tieáp naèm trong tay nhaø nöôùc, cho neân trong nhieàu tröôøng hôïp noù
ñöôïc nhaø nöôùc hoã trôï moät caùch tröïc tieáp ñeå phaùt trieån.
_ Tuy nhieân, hieän nay, vai troø chuû ñaïo cuûa kinh teá nhaø nöôùc cuûa chuùng ta vaãn coøn nhöõng
haïn cheá. Nhö vaäy, tröôùc maét laø phaûi noã löïc phaán ñaáu ñeå naâng cao vai troø chuû ñaïo cuûa nhaø
nöôùc theo tinh thaàn vöôn leân ñeå theå hieän vai troø chuû ñaïo baèng chính söùc maïnh cuûa mình.
Kinh teá nhaø nöôùc chæ thöïc söï ñoùng vai troø chuû ñaïo khi maø noù laøm göông cho caùc thaønh
phaàn kinh teá khaùc nhö:
+ Tröôùc heát phaûi laøm göông veà hieäu quaû saûn xuaát, chaát löôïng.
+ Laøm göông veà tính chaát tieán boä, vaên minh trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi ngay
trong quaù trình saûn xuaát.
) Kinh teá hôïp taùc: laø thaønh phaàn kinh teá bao goàm: nhöõng ngöôøi lñ ñaõ töï ñoäng lieân keát laïi
vôùi nhau ñeå keát hôïp söùc maïnh töøng thaønh vieân vôùi söùc maïnh caû coäng ñoàng nhaèm giaûi
quyeát toát hôn nhöõng vaán ñeà veà saûn xuaát kinh doanh vaø ñôøi soáng.
_ Nhö vaäy, kinh teá hôïp taùc xeùt cho cuøng laø phaûi döïa treân cheá ñoä sh taäp theå veà tlsx.
+ Hôïp taùc hoùa: htaùc veà lao ñoäng.
+ Taäp theå hoùa: taäp theå veà voán lieáng vaø tlsx.
+ Hôïp taùc hoùa ñi tröôùc vaø taäp theå hoùa ñi sau. Taäp theå hoùa tlsx vaø voán lieáng ñöôïc thöïc hieän
aèng caùch goùp coå phaàn ñeå kinh doanh chung. Con ñöôøng ñeå phaùt trieån kinh teá hôïp taùc töø
hôïp taùc hoùa -> taäp theå hoùa ñöôïc goïi chung laø con ñöôøng hôïp taùc hoùa.
_ Muoán hôïp taùc hoùa thaønh coâng thì ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau: töï nguyeän, bình ñaúng,
cuøng coù lôïi vaø quaûn lyù daân chuû.
c) Kinh teá TB nhaø nöôùc: laø thaønh phaàn kinh teá trong ñoù nhaø nöôùc keát hôïp kinh doanh vôùi
caùc nhaø TB trong vaø ngoaøi nöôùc, nhaø nöôùc thöôøng coù chöùc naêng veà kinh teá. Tuy nhieân,
tröôùc ñaây, nhaø nöôùc chæ can thieäp kinh teá töø ngoaøi vaøo, hoaëc töø treân xuoáng, coøn trong
CNTB nhaø nöôùc thì nhaø nöôùc trôû thaønh moät trong nhöõng nhaân toá caáu thaønh tröïc tieáp cuûa
heä thoáng kinh teá (ñoàng sh).
_ CNTB nhaø nöôùc trong CNTB laø CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc, ôû ñaây nhaø nöôùc bò phuï
thuoäc vaøo caùc nhaø TB, coøn CNTB nhaø nöôùc trong thaønh phaàn kinh teá TB nhaø nöôùc trong
TKQÑ thì nhaø nöôùc ñoùng vai troø chi phoái laõnh ñaïo.
_ Kinh teá TB nhaø nöôùc (trong TKQÑ) döïa treân hai cheá ñoä sh laø : sh nhaø nöôùc vaø sh TBCN
veà tlsx tröôùc ñaây, kinh teá TB nhaø nöôùc ôû nöôùc ta toàn taïi döôùi hình thöùc laø caùc xn coâng tö
hôïp doanh, maø thöïc chaát laø tn ñaõ laøm cho noù thaønh xn quoác doanh, töùc CNTB nhaø nöôùc chæ
toàn taïi moät caùch hình thöùc, töùc laø vi phaïm luaät hôïp doanh. Baây giôø ta phaûi söõa chöõa sai
laàm ñoù: phaûi toân troïng luaät hôïp doanh, laøm nhö vaäy ta môùi ñoäng vieân ñöôïc nhieät tình cuûa
nhaø TB, töø ñoù caùc doanh nghieäp kinh teá nhaø nöôùc môùi hoaït ñoäng coù hieäu quaû.
d) Kinh teá TB tö nhaân: laø thaønh phaàn kinh teá döïa treân cheá ñoä tö höõu TBCN veà tlsx coù quan
heä boùc loät gttdö, coù quan heä chuû TB_coâng nhaân laøm thueâ. Tuy nhieân, vì noù toàn taïi trong
TKQÑ leân CNXH cho neân tính chaát vaø trình ñoä boùc loät gttdö bò haïn cheá laïi trong phaïm vi
phaùp luaät cho pheùp.
2/ Xu höôùng vaän ñoäng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong TKQÑ leân CNXH ôû nöôùc ta:

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

on-tap-mon-hoc-kinh-te-chinh-tri.pdf[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự