Ôn tập kinh tế chính trị

Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      257      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9ztntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Thể loại
kinh tế chính trị
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
56
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
257
Lần tải
2
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo trình ôn tập kinh tế chính trị

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Ôn tập kinh tế chính trị

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Ôn tập kinh tế chính trị slide 1

Tài liệu Ôn tập kinh tế chính trị slide 2

Tài liệu Ôn tập kinh tế chính trị slide 3

Tài liệu Ôn tập kinh tế chính trị slide 4

Tài liệu Ôn tập kinh tế chính trị slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP
KINH TEÁ CHÍNH TRÒ
Caâu 1: Ñoái Töôïng Nghieân Cöùu Cuûa Kinh Teá Hoïc Chính Trò
Khaùi nieäm: Kinh teá hoïc chính trò laø moân khoa hoïc xaõ hoäi nghieân cöùu caùc
cô sôû kinh teá chung cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi gaén vôùi moãi giai ñoaïn phaùt trieån
trong xaõ hoäi.
Ñoái töôïng nghieân cöùu:
. Quan heä xaõ hoäi(quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong tieâu duøng…) ñeå hieåu
aûn chaát trong quan heä con ngöôøi, hieåu baûn chaát xaõ hoäi, giai caáp khaùc.
. Cô sôû haï taàng, kieán truùc thöôïng taàng; Quy luaät kinh teá, phaïm truø kinh teá.
. Quy luaät kinh teá : laø quy luaät phaûn aùnh moái lieân heä taát yeáu, thöøông
xuyeân laëp laïi cuûa caùc ñoái töôïng kinh teá.
Phaïm truø kinh teá : laø nhöõng daáu hieäu ñaëc tröng bieåu hieän söï hoaït ñoäng
cuûa caùc quy luaät kinh teá (mang tính tröøu töôïng, khaùch quan).
So saùnh quy luaät kinh teá – quy luaät töï nhieân :
+ Gioáng nhau : Ñeàu mang tính khaùch quan khoâng phuï thuoäc vaøo con
ngöôøi.
+ Khaùc nhau :Quy luaät kinh teá mang tính hieän thöïc, gaén lieàn vôùi lòch söû.
Noù chæ bieåu hieän thoâng qua hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi; Quy luaät töï nhieân
mang tính beàn vöõng vaø töï noù phaùt huy taùc duïng.
Heä thoáng quy luaät kinh teá : coù 3 daïng
+ Caùc quy luaät kinh teá chung : toàn taïi trong moïi phöông thöùc saûn xuaát. Ví
duï : quy luaät taêng naêng suaát, quy luaät quan heä saûn xuaát…
+ Caùc quy luaät chung, toàn taïi trong moät soá phöông thöùc saûn xuaát( ví duï
quy luaät giaù trò).
+ Caùc quy luaät kinh teá ñaëc thuø : coù rieâng trong töøng phöông thöùc saûn xuaát.
Yeâu caàu nghieân cöùu quy luaät kinh teá :
+ Khaùi nieäm quy luaät.
+ Noäi dung quy luaät.
+ Söï vaän duïng quy luaät.
+ Phaïm truø ñaëc tröng cuûa quy luaät.
+ Yeâu caàu cuûa quy luaät .
+ Taùc duïng cuûa quy luaät.
Caâu 2 : Taùi Saûn Xuaát Xaõ Hoäi
Laø Gì ?
Taùi saûn xuaát xaõ hoäi vaø caùc loaïi hình :
. Taùi saûn xuaát : Laø quaù trình saûn xuaát dieãn ra lieân tuïc vaø laëp laïi theo thôøi
gian.
. Taùi saûn xuaát xaõ hoäi : Laø toång theå cuûa nhöõng taùi saûn xuaát caù bieät trong
moái quan heä höõu cô vôùi nhau.
. Taùi saûn xuaát giaûn ñôn : Laø quaù trình taùi saûn xuaát ñöôïc laëp aïi thöôøng
xuyeân vôùi quy moâ khoâng ñoåi.
. Taùi saûn xuaát môû roäng : Laø quaù trình taùi saûn xuaát coù quy moâ taêng leân, coù
2 hình thöùc :
+ Phaùt trieån theo chieàu roäng
+ Phaùt trieån theo chieàu saâu.
Goïi W
: naêng suaát lao ñoäng
L0 : hieäu quaû söû duïng voán.
S
: soá saûn phaåm.
V
: nhaân coâng lao ñoäng.
C
: voán ñaàu tö saûn xuaát.
Ta coù : W =
S
S = W . V
L0 =
S
S = L0 . C
Gioáng nhau :
ñeàu laøm taêng soá löôïng saûn phaåm (S) vaø chieám lónh thò tröôøng.
Khaùc nhau :
Taùi saûn xuaát theo chieàu roäng taêng S chuû yeáu döïa vaøo taêng V vaø taêng C.
Taùi saûn xuaát môû roäng theo chieàu saâu chuû yeáu döïa vaøo taêng W laø L0 töùc laø
chuù troïng ñeán taêng naêng suaát lao ñoäng vaø hieäu quaû söû duïng ñoàng voán.
Taùi saûn xuaát môû roäng theo chieàu roäng taêng saûn phaåm ñaàu ra(S), vaø gia
taêng daân soá.
Taùi saûn xuaát môû roäng theo chieàu saâu ngoaøi vieäc taêng daân soá coøn thöïc hieän
ña daïng hoùa saûn phaåm.
Noäi dung cuûa taùi saûn xuaát xaõ hoäi :goàm coù 4 noäi dung
. Taùi saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát, taùi saûn xuaát ra quan heä saûn xuaát, taùi saûn
xuaát söùc lao ñoäng, taùi saûn xuaát moâi tröôøng soáng.
. Taùi saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát (quan troïng nhaát) : coù theå buø ñaép cuûa caûi
vaät chaát con ngöôøi ñaõ söû duïng, ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi.
. Chæ tieâu ñaùnh giaù keát quaû taùi saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø toång hôïp saûn
phaåm xaõ hoäi. . . Toång hôïp saûn phaåm xaõ hoäiù laø toaøn boä saûn phaåm do lao
ñoäng trong caùc ngaønh saûn xuaát ra trong moät naêm.
Taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng nhaèm :
. Duy trì löïc löôïng lao ñoäng.
. Baûo toàn phaùt trieån noøi gioáng.
Chuù yù ñeán : Soá löôïng lao ñoäng + chaát löôïng lao ñoäng( trình ñoä hoïc vaán…)
Taùi saûn xuaát quan heä saûn xuaát :
Taùi taïo laïi caùc quan heä saûn xuaát(giai caáp, con ngöôøi). Quan heä saûn xuaát
phaûi phaùt trieån, hoaøn thieän , quan heä saûn xu61t phuï thuoäc vaøo trình ñoä lao
ñoäng,vaø quan heä saûn xuaát theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa.
Taùi saûn xuaát moâi tröôøng soáng : söï chaïy ñua saûn xuaát, thöû nghieäm khoa
hoïc laøm moâi tröôøng oâ nhieãm. Vì vaäy phaûi quan taâm ñeán caûi thieän moâi
tröôøng.
Caùc khaâu taùi saûn xuaát xaõ hoäi : saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi, tieâu duøng.
. Saûn xuaát : laø khaâu ñaàu tieân, taïo ra saûn phaåm, thoûa maõn nhu caàu cuûa con
ngöôøi, xaõ hoäi.Phuï thuoäc vaøo giôùi haïn, quy moâ nguoàn löïc, möùc ñoä khaû thi
phuông aùn,taøi naêng,trình ñoä nhaø quaûn lyù.
. Phaân phoái, trao ñoåi: laø khaâu trung gian, thuùc ñaåy toác ñoä gaëp gôõ nhaø saûn
xuaát vaø tieâu duøng.
. Tieâu duøng : laø khaâu cuoái cuøng cuûa taùi saûn xuaát. Laø ñoäng cô thuùc ñaåy saûn
xuaát phaùt trieån.
Tieâu duøng saûn phaåm, coù 2 loaïi : tieâu duøng caù nhaân vaø tieâu duøng saûn xuaát.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

on-tap-kinh-te-chinh-tri.pdf[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự