Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chính trị học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 75      939      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
byzntq
Danh mục
Chính trị học
Thể loại
Ngày đăng
12/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
284
Dung lượng
1.76 M
Lần xem
939
Lần tải
75
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin slide 1

Tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin slide 2

Tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin slide 3

Tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin slide 4

Tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TS.NguyÔn Th¸i S¬n (§HQGHN, 0946401986, thaison@vnu.edu.vn) 11/2008
MỤC LỤC
Chƣơng
Nội dung
Trang
Mở đầu
Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
2
Lênin
1
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
23
2
Phép biện chứng duy vật
43
3
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
87
4
Học thuyết giá trị
119
5
Học thuyết giá trị thặng dƣ
138
6
Học thuyết về chủ nghĩa tƣ bản độc quyền và chủ nghĩa tƣ
175
ản độc quyền nhà nƣớc
7
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã
195
hội chủ nghĩa
8
Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến
229
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
9
Chủ nghĩa xã hội- hiện thực và triển vọng
258-273
1
Phần thứ nhất. Triết học Mác-Lênin
2-118
2
Phần thứ hai. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
119-194
3
Phần thứ ba. Chủ nghĩa xã hội khoa học
195-273
www.khotrithuc.com
1
TS.NguyÔn Th¸i S¬n (§HQGHN, 0946401986, thaison@vnu.edu.vn) 11/2008
www.khotrithuc.com
2
TS.NguyÔn Th¸i S¬n (§HQGHN, 0946401986, thaison@vnu.edu.vn) 11/2008
CHƢƠNG MỞ ĐẦU. NHẬP MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
I. KHÁI LƢỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm
triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do
V.I.Lênin bảo vệ và phát triển. Chủ nghĩa đó hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển
iện chứng những giá trị lịch sử tƣ tƣởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn
thời đại; là thế giới quan duy vật biện chứng và phƣơng pháp luận biện chứng duy vật
của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng
giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con ngƣời, về những quy
luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ
nghĩa cộng sản, tạo nên hệ tƣ tƣởng khoa học của giai cấp công nhân.
. Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin
- Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú2 bao
quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhƣng triết
học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan
trọng nhất. Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của
con ngƣời trong thế giới ấy. Kinh tế chính trị là hệ thống tri thức về những quy luật
chi phối quá trình sản xuất và trao đổi tƣ liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội
mà trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt
vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tƣ bản chủ nghĩa cũng nhƣ sự ra đời tất yếu
của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ
thống tri thức chung nhất về cách mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình hình thành,
phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã hội đó.
1 V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.26, tr.59
2 Bao gồm triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, quân sự v.v
www.khotrithuc.com
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-Mac-Lenin.pdf[1.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự