Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới

Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học nước ngoài
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6      381      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
aluntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học nước ngoài
Thể loại
Thể loại khác, Xã hội học, Nhà nước & pháp luật, truyện cười, truyện tiếu lâm
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
81
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
381
Lần tải
6
  DOWNLOAD

Tổng hợp những câu chuyện tiếu lâm được yêu thích trên thế giới

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới slide 1

Tài liệu Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới slide 2

Tài liệu Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới slide 3

Tài liệu Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới slide 4

Tài liệu Những Câu Chuyện Tiếu Lâm Hay Nhất Thế Giới slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

NHÛNÄ G CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
1
MUÅC LUÅC
Muc å Lucå ............................................................................................ 1
Êm nhacå ...........................................................................................3
Sau möåt àïm nguã troå...................................................................... 5
Giönë g meo â cunä g khön ngoan vaâ lyá sûå............................................ 6
Nêu nay â cuãa töi hay cuãa cö ............................................................ 7
Tao bop á ngay àêy cho maâ coi..........................................................8
Gùp å cö hanâ g mùæm töm chúå Àönì g Xuên......................................... 9
Chöî reä àêy phai ã khöng?................................................................ 11
Bñ quyït ë viït ë thû............................................................................ 12
Chau á laâ con ai................................................................................ 15
Chuná g töi àaä chia tay.................................................................... 17
Àûnâ g quïn mua dêy thun cho quên ì àui â nhe!á ............................. 19
Hanå h phuc á yïn ùnæ g....................................................................... 22
Höi å nghõ cac á nhaâ giai ã phêîu.......................................................... 24
Phoá tiïn ë sô khöng hûu ä nghõ.......................................................... 28
Sao cö êy ë lai å boã ài ?....................................................................... 37
Short - Sweet - Science - Secret................................................... 42
Baâ Chua á mùc æ lúmä .......................................................................... 44
Ùn tröm å meoâ .................................................................................. 45
Nhùt å baä trêuì .................................................................................. 46
Dom â nhaâ quan Banã g..................................................................... 46
Dï àûc å chûaã .................................................................................... 47
Cêu àö.ë ............................................................................................ 49
Traã núå anh lai á àoâ...........................................................................50
Vay tiïn ì chuaá ................................................................................. 50
Àêu ì to bùnç g cai á böì......................................................................... 51
Lïnå h Vua ban................................................................................ 52
Quaã àao â trûúnâ g thoå....................................................................... 53
Huä tûúng àai å phong...................................................................... 54
Lam â thú xin ùn ..............................................................................56
Öng no, å baâ kia................................................................................ 57
Quyïn í sacá h quyá............................................................................. 59
Choi å gaâ sönë g thiïën......................................................................... 61
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛNÄ G CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
2
Vuå kiïn å chön sacá h ......................................................................... 62
Bûc á tranh nguä quaã........................................................................64
Thû gûi ã baâ giao á thuå....................................................................... 66
Àún xin chön trêu.......................................................................... 67
Phúi sacá h........................................................................................68
Tûúnå g baâ Banh..............................................................................69
Ngoa å sún......................................................................................... 70
Quan Thõ vaâ quan Voä höîn chiïën.................................................. 72
Chûi ã cha thùnç g Bao ã Thaiá ............................................................. 73
Àon á sûá Taâu..................................................................................... 74
Thi veä..............................................................................................75
Cêy ë reä ruönå g chua á Liïuî ................................................................ 76
Ùn tröm å meoâ .................................................................................. 77
Lúm ä quan thõ................................................................................. 78
Tranå g chït ë Chua á cunä g bùng haâ ................................................... 80
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛNÄ G CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
3
ÊM NHAÅC
Cùn ban ã maâ noiá , coá thïí chia êm nhac å lam â hai loaiå :
1. Êm nhac å "Cöí Àiïní ", laâ thûá êm nhac å do cac á nhac å syä ngûúi â Àûc á
àaä chït ë saná g tacá , vaâ nay àûúc å nhûnä g nhac å cöng mùc å àönì g phuc å xi-
möcë -kinh trònh têuë .
2. Êm nhac å "Thöng Thûúnâ g", laâ thûá êm nhac å maâ nhac å syä coá thïí
laâ bêt ë kyâ ai vaâ nhac å cöng cunä g coá thïí laâ bêt ë kyâ ai. Trïn soná g phat á
thanh hiïn å nay, chuná g ta chuã yïu ë nghe thïí loai å nayâ .
Nïu ë quyá võ muön ë kiïm ë nhiïu ì tiïnì , quyá võ nïn ài vao â thïí loai å
"thöng thûúnâ g". Ngay â nay nhac å cöí àiïn í phöí biïn ë trong khoanã g 300
ngûúi â - àoá laâ nhûnä g nhac å cöng chúi nhac å cöí àiïn í trïn ti-vi. Möt å ban ã
nhac å cöí àiïn í dûúnâ g nhû coá thïí keo á dai â hanâ g ngay â trúiâ , do àoá cên ì phai ã
coá ban nhac å àöng nhû vêy å múi á coá thïí thûc å hiïn å trònh têu ë àûúcå .
Nhûnä g hoc å giaã êm nhac å phên chia nhac å cuå thanâ h nùm loaiå :
- Nhac å Cuå Cên ì Thöi í Vao â Vaâ Thónh Thoanã g Phai ã Vêy í Nûúc á Bot å
Ài (coiâ , ken â tuba, trompet, cormorant, tribune)
- Nhac å Cuå Cên ì Phai ã Àaná h (trönë g, kenã g, rhomboid, homophone)
- Nhac å Cuå Dïî Giêu ë Kñn (saoá )
-
Nhac å Cuå Nöi å Thêt ë (piano)
- Nhac å Cuå Coá Luc á Coá Giaá Trõ Lún á (violon)
Nhûnä g chiïc ë violon cûc å àùt æ do Antonius Stradivarius chïë taoå .
Chuná g rêt ë àùt æ vò àûúc å lam â vö cunâ g tinh tïë vaâ kheo á leoá . Khi dunâ g cùm ç
ên ë
vao â
àuná g
cacá h,
möt å
ngùn
ñ
mêt å
trong
àan â
seä
löå
a
chûa á
àêyì
heroin tinh khiïtë .
Nhac å Rock 'n Roll ra àúi â tûâ nhac å Blue - möt å thïí loai å do nhûnä g
ngûúi â nö lïå saná g tacá . Chuná g mang tïn Blue vò chuná g rêt ë buönì . Cunä g
dïî hiïu í thöi, lam â nö lïå têt ë nhiïn laâ àau khöí röiì . Lúi â ca möt å ban ã Blue
àiïn í hònh nhû thïë nayâ :
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nhung-Cau-Chuyen-Tieu-Lam-Hay-Nhat-The-Gioi.pdf[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự