Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN

Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14      268      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
38yntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
Thể loại
đường lối cách mạng Đảng CSVN, giáo trình
Ngày đăng
1/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
125
Dung lượng
1.47 M
Lần xem
268
Lần tải
14
  DOWNLOAD

Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN slide 1

Tài liệu Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN slide 2

Tài liệu Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN slide 3

Tài liệu Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN slide 4

Tài liệu Nhập môn đường lối cách mạng Đảng CSVN slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1.
Đối tượng nghiên cứu:
a.
Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:
Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời
là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng
sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ
ản.
Ngay từ khi ra
đời,
“thấm
nhuần chủ
nghĩa Mác

Lênin,
Đảng đã
đề
a
đường lối cách mạng đúng đắn… Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng
cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp
khác thì hoặc bị
phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta -
Đảng của giai cấp công nhân – không ngừng củng cố và tăng cường”.
Gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành
được những thắng lợi to lớn:
-
Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập cho dân
tộc, tự do cho nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mối cho nước nhà - độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
-
Đánh thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
-
Bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
-
Tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào
lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
-
Góp phần vào tích cực vào sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng của nhân dân
thế giới.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đấu quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản trước hết là đề
a đường lối cách mạng. Hoạch định đường lối là công việc quan trọng hàng đầu của
một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạngViệt Nam. Đường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị…
Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tùy theo nội dung, tính chất,
phạm vi và thời gian… Đảng đề ra đường lối cách mạng theo các cấp độ khác nhau.
Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng như: đường lối độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có đường lối cách mạng trong thời kỳ lịch
1
sử như: đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối cách mạng xã hội
chủ nghĩa. Có đường lối vạch ra trong từng giai đoạn như: đường lối cách mạng
trong thời kỳ vận động dân chủ 1936 – 1939; đường lối cách mạng trong thời kỳ
khởi nghĩa giành chính quyền (1939 – 1945); đường lối cách mạng miền Nam trong
thời kỳ chống Mỹ (1954 – 1975); đường lối đổi mới (từ Đại hội VI, năm 1986).
Ngoài ra còn có đường lối cách mạng vạch ra cho từng lĩnh vực hoạt động như:
đường lối công nghiệp hóa, đường lối đối ngoại…
Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi nắm bắt
đúng quy luật vận động khách quan.Vì vậy trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách
mạng, Đảng phải thường xuyên chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để
kịp thời điều chỉnh, phát triển đường lối, thậm chí nếu thấy đường lối không còn phù
hợp với sự vận động của thực tiễn thì phải thay đổi.
Đường lối đúng

nhân tố
hàng đầu quyết định thắng lợi của
cách
mạng,
quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc. Vì vậy, để tăng cường vai
trò
lãnh đạo của
Đảng trước
hết phải xây dựng
đường
lối cách
mạng đúng đắn.
Nghĩa là, đường lối của Đảng phải được hoạch định trên cơ sở kết hợp sáng tạo quan
điểm lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; tri thức tiên tiến của nhân loại;
đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn cách mạng Việt Nam và đặc điểm, xu thế
quốc tế. Đường lối đó phải nhằm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đường lối
đúng sẽ đi vào đời sống, soi sáng thực tiễn và trở thành ngọn cờ thức tỉnh, động viên
và tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tự giác phong trào cách mạng một cách
hiệu quả nhất. Ngược lại, nếu sai lầm về đường lối thì cách mạng sẽ bị tổn thất, thậm
chí bị thất bại.
Để hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn Đảng phải nắm vững và vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận
động của đất nước và thời đại, tìm tòi nghiên cứu để nắm bắt những quy luật khách
quan, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, duy ý chí.
.
Đối tượng nghiên cứu môn học:
Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu sự ra đời
của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó, đối tượng của môn học là sự ra
đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến
trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng
xã hội chủ nghĩa.
Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật
thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh. Vì đường lối của Đảng là sự kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa
Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Do đó,
nắm vững 2 môn học này sẽ trang bị cho sinh viên cơ sở khoa học và phương pháp
luận khoa học để nhận thức đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng một cách
sâu sắc và toàn diện hơn.
2
Mặc khác, vì đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ
phản ánh sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh mà còn là sự bổ sung, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước sự vận động, biến đổi không ngừng của
đất nước và quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu đường lối của cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam góp phần làm sáng tỏ vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam
cho hành động của Đảng, đồng thời làm tăng tính thuyết phục của 2 môn lý luận
chính này.
2.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một là, làm rõ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định
đường lối cách mạng Việt Nam.
Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của
Đảng từ năm 1930 đến nay. Trong đó đặc biệt làm rõ đường lối trên một số lĩnh vực
cơ bản của thời kỳ đổi mới.
Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam:
-
Đối với người dạy: phải nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng, bảo đảm cập nhật hệ
thống đường lối của Đảng. Mặc khác, trong giảng dạy phải làm rõ hoàn
cảnh lịch sử ra đời và sự bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương
của Đảng thể hiện trong nghị quyết. Gắn lý luận với thực tiễn trong quá
trình giảng dạy.
-
Đối với người học: phải nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng
để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng quan điểm của Đảng
vào cuộc sống.
-
Đối với cả người dạy và người học: trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ
thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên ngành của
mình có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
II.
PHƯƠNG
PHÁP
NGHIÊN
CỨU

Ý
NGHĨA
CỦA
VIỆC
HỌC
TẬP MÔN HỌC:
1.
Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp hiểu theo nghĩa chung nhất là con đường, cách thức
và biện
pháp để đạt tới mục đích. Trong trường hợp cụ thể của môn học Đường lối cách
mạng của Đảng, phương pháp nghiên cứu được hiểu là con đường, cách thức để
nhận thức đúng đắn những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của
nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
a.
Cơ sơ phương pháp luận:
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam phải dựa
trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, các quan
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nhap-mon-duong-loi-cach-mang-Dang-CSVN.pdf[1.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự