Nhà Quản Trị Thành Công

Kỹ năng quản lý,Kinh doanh - Quản trị,Kỹ năng làm việc,Kỹ năng mềm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 29      519      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ra0ntq
Danh mục
Kỹ năng quản lý,Kinh doanh - Quản trị,Kỹ năng làm việc,Kỹ năng mềm
Thể loại
Ngày đăng
17/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
238
Dung lượng
0.81 M
Lần xem
519
Lần tải
29
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nhà Quản Trị Thành Công

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nhà Quản Trị Thành Công slide 1

Tài liệu Nhà Quản Trị Thành Công slide 2

Tài liệu Nhà Quản Trị Thành Công slide 3

Tài liệu Nhà Quản Trị Thành Công slide 4

Tài liệu Nhà Quản Trị Thành Công slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

NHAÂ QUAÃN TRÕ THAÂNH CÖNG
PETER F. DRUCKER
Nguyïîn Dûúng Hiïëu, MBA dõch
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:
Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp:
Thanø h Nam
Bìa:
Nguyeãn Höõu Baéc
Söûa baûn in:
Thanh Bình
Kyõ thuaät vi tính:
Thanh Haø
NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thané g - Quan ä 3 - Thanø h phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
NHAÂ QUAÃN TRÕ THAÂNH CÖNG
PHÊÌN KÏËT
taâi chñnh vaâ thu nhêåp, song anh ta dïî coá nguy cú chaán naãn,
an ã thên laâ tûúng thñch vúi á nhau. Anh ta seä lam â sao àïí kiïnë
ûåc tûác vaâ thêët voång trong cöng viïåc.
thûác cuãa baãn thên trúã thaânh cú höåi cuãa töí chûác. Bùçng viïåc
Xung àöåt kinh tïë giûäa nhu cêìu cuãa ngûúâi lao àöång chên
têåp trung vao â sûå àoná g gop á vaâ cöëng hiïën, anh ta biïn ë nhûäng
tay vúái vai troâ cuãa möåt nïìn kinh tïë múã röång laâ möåt vêën àïì
giaá trõ cuãa baãn thên thaânh caác kïët quaã cuãa töí chûác.
xaä höåi cuãa thïë kyã XIX trong caác quöëc gia àang phaát triïín.
Ñt ra laâ vaâo thïë kyã XIX, ngûúâi ta tin rùçng ngûúâi lao àöång
Tûúng tûå nhû thï, ë võ trñ, chûc á nùng vaâ sûå hoan â thanâ h nhiïmå
chên tay chó coá caác muåc tiïu kinh tïë vaâ chó haâi loâng vúái caác
vuå cua ã ngûúi â lao àönå g tri thûc á laâ vên ë àïì xaä höi å trong thïë kyã
phên ì thûúnã g kinh tï. ë Àiïu ì nay â hoan â toan â sai sûå thêtå . Noá laiå
XX cuãa chñnh nhûäng quöëc gia àoá, nay àaä laâ nhûäng quöëc gia
caâng sai lêìm khi mûác lûúng àaä cao hún mûác tiïìn töëi thiïíu
phaát triïín.
àuã söëng cho ngûúâi lao àöång. Ngûúâi lao àöång tri thûác cuäng
Chuáng ta khöng thïí chöëi boã sûå töìn taåi cuãa vêën àïì naây.
coá nhu cêìu vïì nhûäng phêìn thûúãng kinh tïë, nhûng chó coá
Khùnè g àõnh rùnç g chó coá “thûc å tïë khacá h quan” cua ã cac á thanâ h
nhûäng phêìn thûúãng àoá vêîn chûa àuã. Anh ta cêìn cú höåi,
tñch kinh tïë vaâ xaä höåi (cuãa töí chûác) laâ töìn taåi (nhû caác nhaâ
thaânh tûåu, giaá trõ... Vaâ àïí àaåt àûúåc nhûäng àiïìu àoá, anh ta
kinh tïë chñnh thönë g thûúnâ g lamâ ) cunä g khöng lam â vên ë àïì nayâ
chó coá möåt caách laâ phaãi reân luyïån àïí trúã thaânh möåt ngûúâi
iïn ë mêt ë àûúcå . Chuã nghôa lanä g man å múi á cua ã möt å söë nhaâ têm
laâm viïåc hiïåu quaã. Chñnh coá tñnh hiïåu quaã naây múái khiïën
lyá hoc å xaä höi å (nhû giao á sû Chris Argyris úã Àai å hoc å Yale) cunä g
cho xaä höåi hoâa húåp àûúåc hai nhu cêìu cuãa noá: nhu cêìu cuãa
khöng giaãi quyïët àûúåc vêën àïì naây. Mùåc duâ hoå àaä chñnh xaác
töí chûác coá àûúåc sûå àoáng goáp tûâ caác caá nhên, vaâ nhu cêìu
khi chó ra rùçng caác muåc tiïu cuãa töí chûác khöng àún thuêìn
cuãa caá nhên trong viïåc coi töí chûác laâ phûúng tiïån giuáp hoå
laâ sûå phaát triïín cuãa caá nhên, tûâ àoá kïët luêån chuáng ta phaãi
àaåt àûúåc muåc àñch. Kïët luêån coá thïí ruát ra laâ: coá thïí hoåc, vaâ
gaåt sûå phaát triïín caá nhên qua möåt bïn. Chuáng ta phaãi thoãa
phaãi hoåc, phaãi reân luyïån àïí trúã nïn hiïåu quaã.
maän caã nhu cêìu khaách quan cuãa xaä höåi vïì thaânh tñch cuãa
töí chûác; cuäng nhû nhu cêìu cuãa con ngûúâi vïì thaânh tûåu vaâ
phaát triïín baãn thên.
Quaá trònh ren â luyïnå , tûå phat á triïn í cua ã nhaâ quan ã lyá hûúná g
túi á tñnh hiïu å quaã laâ cêu traã lúi â duy nhêt ë cho vên ë àïì noi á trïn.
Àoá laâ caách duy nhêët khiïn ë muc å tiïu cuãa töí chûc á vaâ nhu cêìu
cuãa caá nhên cuâng àaåt àûúåc möåt luác. Nhaâ quaãn lyá luön khai
thaác vaâ hûúáng vïì àiïím maånh (cuãa baãn thên vaâ cuãa ngûúâi
khacá ) seä lam â sao àïí thanâ h tñch cua ã töí chûc á vaâ thanâ h tûu å cuaã
236
237
NHAÂ QUAÃN TRÕ THAÂNH CÖNG
PHÊÌN KÏËT
àoá, hoå cêìn “nuöi söëng” caác cú höåi vaâ “boã àoái” caác vêën àïì,
– àïìu chûa coá sûå tùng trûúãng lúán. Roä raâng viïåc khai thaác
cên ì têp å trung khai thac á cac á àiïm í manå h, cên ì sùp æ xïp ë cac á thûá
hiïåu quaã lao àöång tri thûác vêîn laâ möåt nhiïåm vuå trûúác mùæt
tûå ûu tiïn trong cöng viïcå , thay vò cöë lam â möi î thûá möt å ñt v.v...
têët caã chuáng ta. Chòa khoáa cho nhiïåm vuå naây chñnh laâ tñnh
Tñnh hiïåu quaã cuãa nhaâ quaãn lyá laâ möåt trong nhûäng yïu
hiïåu quaã cuãa nhaâ quaãn lyá. Búãi nhaâ quaãn lyá chñnh laâ ngûúâi
cêìu cú baãn nhêët cuãa tñnh hiïåu quaã cuãa töí chûác; goáp phêìn
lao àöång tri thûác quyïët àõnh nhêët. Tiïu chuêín, trònh àöå,
quan tronå g vao â sûå phat á triïn í cua ã töí chûcá . Noá cunä g laâ hy vonå g,
nhûäng yïu cêìu àöëi vúái baãn thên seä quyïët àõnh phêìn lúán caác
cú súã cho viïc å phat á triïn í möt å xaä höi å hiïn å àaiå , caã vïì mùt å kinh
àönå g lûcå , hûúná g ài, sûå cönë g hiïn ë cua ã nhûnä g ngûúi â lao àönå g
tïë vaâ xaä höåi.
tri thûác khaác laâm viïåc xung quanh hoå.
Chuáng töi àaä nhùæc ài nhùæc laåi nhiïìu lêìn trong cuöën saách
Quan troång hún nûäa laâ möåt nhu cêìu xaä höåi vïì tñnh hiïåu
naây rùçng nhûäng ngûúâi lao àöång tri thûác seä mau choáng trúã
quaã cuãa nhaâ quaãn lyá. Tñnh kïët dñnh vaâ sûác maånh cuãa xaä höåi
thaânh nguöìn taâi nguyïn chñnh cuãa caác quöëc gia. Hoå seä laâ
chuáng ta caâng luác caâng phuå thuöåc vaâo sûå liïn kïët giûäa möåt
nguön ì àêu ì tû chuã yïu ë cua ã xaä höiå , laâ trung têm chi phñ. Lamâ
ïn laâ nhu cêìu têm lyá – xaä höåi cuãa ngûúâi lao àöång tri thûác,
cho nhûäng ngûúâi naây trúã nïn hûäu ñch laâ möåt nhu cêìu kinh
vúái möåt bïn laâ caác muåc tiïu cuãa töí chûác vaâ cuãa xaä höåi cöng
tïë cuå thïí cuãa möåt xaä höåi cöng nghiïåp phaát triïín. ÚÃ möåt xaä
nghiïpå .
höi å nhû thï, ë ngûúi â lao àönå g chên tay khöng coá lúi å thïë vïì chi
Àöi ë vúi á möt å ngûúi â lao àönå g tri thûcá , kinh tïë khöng phai ã laâ
phñ so vúái ngûúâi lao àöång chên tay úã möåt nûúác keám phaát
möåt vêën àïì lúán. Noái chung, anh ta dû dêåt, coá àöå an toaân
triïín hay àang phaát triïín (chi phñ cho lao àöång chên tay úã
cao trong cöng viïcå , àûúc å tûå do lûa å chon å cöng viïc å maâ mònh
quöëc gia phaát triïín seä cao hún). Chó coá nùng suêët vaâ hiïåu
mong muöën. Tuy nhiïn, caác nhu cêìu têm lyá, caác giaá trõ caá
quaã cua ã ngûúi â lao àönå g tri thûc á múi á giup á cac á nûúc á phat á triïní
nhên cuãa anh ta cêìn àûúåc thoãa maän búãi cöng viïåc vaâ võ trñ
giûä laåi mûác söëng cao vaâ lúåi thïë so saánh so vúái nhûäng nïìn
trong töí chûcá . Ngûúi â ta coi anh ta (vaâ anh ta cunä g tûå coi banã
kinh tïë àang phat á triïní , núi coá mûc á lûúng cho ngûúi â lao àönå g
thên mònh) laâ möåt ngûúâi chuyïn nghiïåp. Tuy nhiïn, anh ta
thêëp hún hùèn.
vên î laâ möt å nhên viïn vaâ phai ã thûc å hiïn å cac á mïnå h lïnå h. Kiïnë
Cho àïën nay, ñt ai coá thïí laåc quan vïì nùng suêët cuãa lao
thûc á cua ã anh ta phai ã phuc å vuå cac á muc å àñch vaâ muc å tiïu cuaã
àöång tri thûác úã caác quöëc gia cöng nghiïåp phaát triïín. Viïåc
töí chûcá . Trong möt å lônh vûc å kiïn ë thûcá , seä khöng coá cêp ë trïn
chuyïín trung têm cuãa lûåc lûúång lao àöång tûâ lao àöång chên
vaâ cêëp dûúái, tuy nhiïn, àiïìu naây laåi khöng thïí chêëp nhêån úã
tay sang cöng viïc å kiïn ë thûc á bùt æ àêu ì tûâ Thïë chiïn ë II vên î chûa
möåt töí chûác bêët kyâ. Nhûäng vêën àïì trïn khöng phaãi laâ múái,
cho thêëy nhûäng kïët quaã àaáng kïí naâo. Nhòn chung, caã nùng
song chuáng laâ nhûäng vêën àïì gai goác thêåt sûå, cêìn àûúåc giaãi
suêët vaâ lúåi nhuêån – hai thûúác ào chñnh cuãa kïët quaã kinh tïë
quyït ë thêu ë àaoá . Ngûúi â lao àönå g tri thûc á ñt khi gùp å vên ë àïì vïì
234
235

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nha-Quan-Tri-Thanh-Cong.pdf[0.81 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự