NGUYÊN LÝ 80/20

Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị chiến lược
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      176      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hrwntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị chiến lược
Thể loại
Ngày đăng
8/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
217
Dung lượng
2.66 M
Lần xem
176
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

NGUYÊN LÝ 80/20

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu NGUYÊN LÝ 80/20 slide 1

Tài liệu NGUYÊN LÝ 80/20 slide 2

Tài liệu NGUYÊN LÝ 80/20 slide 3

Tài liệu NGUYÊN LÝ 80/20 slide 4

Tài liệu NGUYÊN LÝ 80/20 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

RICHARD KOCH
NGUYÏN
LYÁ
© Richard Koch 1997. Tac á phêm í “The 80/20 Principle: The Secret of
Achieving More With Less” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas Brealey
Publishing, London, 1997. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån
vúái Nicholas Brealey Publishing.
NHAÂ XUÊT Ë BAN Ã TREÃ
2
3
Muåc
luåc
Phêìn 1
MÚÃ ÀÊUÌ
1.
Dên î nhêp å vïì Nguyïn lyá 80/20
11
2.
Tû duy theo Nguyïn lyá 80/20 nhû thïë naâo?
40
Phêìn 2
THAÂNH CÖNG TRONG KINH DOANH KHÖNG
NHÊËT THIÏËT LAÂ MÖÅT ÀIÏÌU HUYÏÌN BÑ
3.
Ngêm ë ngêm ì möt å lan â soná g
69
4.
Taåi sao chiïën lûúåc
cuãa baån sai lêìm?
92
5.
Àún gian ã laâ töt ë àepå
130
6.
Cêu àuná g àöi ë tûúnå g khacá h hanâ g
159
7.
Mûúi â ûná g dunå g hanâ g àêu ì trong
kinh doanh cua ã Nguyïn lyá 80/20
185
8.
Quñ höì tinh! “Söë ñt quan yïëu”
àem lai å thanâ h cöng cho banå
204
4
5
Phêìn 3
LAÂM ÑT, THU VAÂ “THUÅ” NHIÏÌU HÚN
9.
Tûå Do
221
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Cacá h manå g thúi â gian
Bao giúâ baån cuäng coá thïí àaåt àûúåc
nhûnä g gò mònh muönë
Vúái möåt ñt höî trúå tûâ bùçng hûäu
Thöng minh vaâ lûúi â nhacá
Tiïnì , tiïnì , tiïnì
Bay ã thoi á quen mang àïn ë hanå h phucá
Phêìn 4
MÚÃ RÖÅNG AÁP DUÅNG NGUYÏN LYÁ 80/20
237
267
285
303
333
353
Phêìn 1
Múã àêìu
TRONG CUÖÅC SÖËNG
16.
“Lêy ë lai å phong àö”å
381
6
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

NGUYEN-LY-80-20.pdf[2.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự