Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng giải quyết vấn đề
  Đánh giá    Viết đánh giá
 61      603      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2zwntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng giải quyết vấn đề
Thể loại
nguyên lý, sản xuất, tiêu thụ, cung cầu, nguyên lý 80/20 , bí quyết làm ít được nhiều, kỹ năng mềm, kỹ năng giải quyết vấn đề
Ngày đăng
19/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
214
Dung lượng
2.31 M
Lần xem
603
Lần tải
61
  DOWNLOAD

Nguyên lý 80/20 đã có từ rất lâu và có những ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngày nay, nhưng đây lại là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn bạn cách sử dụng nguyên lý này một cách hệ thống và thực tế. Nguyên lý 80/20 - theo đó các kết quả được sản sinh ra từ 20% các nguyên nhân - quả là một nguyên lý

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều slide 1

Tài liệu Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều slide 2

Tài liệu Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều slide 3

Tài liệu Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều slide 4

Tài liệu Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Lïåch
chïnh,
vuä
truå
naây
laâ
thïë!
Nguyïn lyá 80/20 laâ gò? Nguyïn lyá 80/20 cho chuáng ta
iïët rùçng trong bêët cûá möåt nhoám naâo cuäng àïìu coá möåt
söë àöëi tûúång coá möåt vai troâ quan troång hún nhûäng àöëi
tûúång khaác rêët nhiïìu. Möåt mûác chuêín hoùåc giaã thuyïët
phuâ húåp laâ 80% nhûäng kïët quaã hoùåc saãn phêím àûúåc
saãn sinh ra tûâ 20% nhûäng nguyïn nhên, vaâ nhiïìu khi
tûâ möåt tyã lïå nhoã hún nhiïìu nhûäng àöång lûåc coá sûác taác
àöång lúán.
Lúâi ùn tiïëng noái thûúâng nhêåt laâ möåt minh hoåa rêët roä
cho thûåc tïë naây. Ngaâi Issac Pitman, ngûúâi phaát minh
a töëc kyá, khaám phaá ra rùçng chó coá 700 tûâ thöng duång
maâ àaä chiïëm àïën 2/3 caác tûâ ngûä duâng trong nhûäng
cuöåc
noái
chuyïån
trao
àöíi
qua
laåi
giûäa
chuáng
ta
vúái
nhau. Pitman nhêån thêëy rùçng, nhûäng tûâ ngûä naây, kïí
caã nhûäng tûâ ngûä phaái sinh cuãa chuáng, chiïëm 80% trong
lúâi ùn tiïëng noái thöng thûúâng. Trong trûúâng húåp naây,
khöng túái 1% tûâ ngûä (böå tûâ àiïín New Oxford Shorte
Oxford English Dictionary têåp húåp nûãa triïåu tûâ) àûúåc
sûã duång trong 80% lûúång thúâi gian. Chuáng ta coá thïí
goåi àêy laâ nguyïn lyá 80/1. Tûúng tûå, trïn 99% nhûäng
trao
àöíi,
chuyïån
troâ
sûã
duång
khöng
túái
20%
vöën
tûâ:
chuáng ta coá thïí goåi àêy laâ nguyïn lyá 99/20.
Àiïån aãnh cuäng coá thïí sûã duång àïí laâm möåt minh hoåa
cho
nguyïn
lyá
80/20.
Möåt
nghiïn
cûáu
múái
àêy
cho
thêëy rùçng 1,3% caác böå phim àem vïì 80% töíng doanh
8
9
1
N
thu tûâ veá xem phim úã raåp, vaâ ta coá thïí xem àêy laâ quy
luêåt 80/1 (xem muåc “Nguyïn lyá 80/20 phên loaåi phim
– gaâ ra gaâ, cöng ra cöng, trang...).
Nguyïn lyá 80/20 khöng phaãi laâ möåt cöng thûác huyïìn
ñ gò. Nhiïìu khi möëi quan hïå giûäa kïët quaã vaâ nguyïn
nhên gêìn tyã lïå 70/30 hún laâ 80/20 hay 80/1. Nhûng
coá möåt thûåc tïë laâ ñt khi naâo xaãy ra trûúâng húåp 50% caác
nguyïn nhên dêîn àïën 50% kïët quaã. Chuáng ta coá thïí
thêëy àûúåc vuä truå naây khöng cên àöëi, khöng bùçng cên.
Dêîn nhêåp
Nguyïn lyá
vïì
80/20
Möåt thiïíu söë laåi àoáng möåt vai troâ quan yïëu.
Nhûäng con ngûúâi vaâ töí chûác thêåt sûå coá hiïåu quaã àïìu
iïët baám saát, têån duång möåt söë ñt nhûäng àöång lûåc quan
troång coá thïí phaát huy hiïåu quaã trong lônh vûåc, thïë giúái
cuãa hoå vaâ chuyïín chuáng thaânh nhûäng lúåi thïë cuãa hoå.
Caác baån haäy tiïëp tuåc àoåc nhûäng trang saách sau àêy àïí
tòm hiïíu xem caác baån cuäng coá thïí hoåc hoãi vaâ laâm nhû
thïë naâo àïí cuäng àûúåc nhû nhûäng ngûúâi êëy...
Trong möåt thúâi gian daâi, àõnh luêåt Pareto
[Nguyïn lyá 80/20] cûá lûâng lûäng töìn taåi trong
lônh vûåc kinh tïë nhû möåt taãng àaá bêët trõ khöng
múâi maâ àïën trïn möåt khoaãng sên àaä ngùn nùæp
àêu vaâo àoá, möåt àõnh luêåt thûåc chûáng khöng ai
coá thïí giaãi thñch nöíi.
Josef Steindl1
guyïn lyá 80/20 coá thïí vaâ nïn àûúåc aáp duång búãi
moåi con ngûúâi thöng minh trong cuöåc söëng thûúâng
nhêåt cuãa hoå, búãi moåi töí chûác, àún võ, vaâ búãi moåi nhoám vaâ hònh
thaái xaä höåi. Nguyïn lyá naây coá thïí giuáp caác caá nhên vaâ töí chûác
àaåt àûúåc nhiïìu kïët quaã hún nhiïìu vúái lûúång cöng sûác ñt hún
nhiïìu. Nguyïn lyá 80/20 coá thïí laâm cho con ngûúâi ta hiïåu quaã
10
11
hún vaâ haånh phuác hún. Noá coá thïí nhên lïn gêëp böåi mûác àöå
20: cöng thûác àiïín hònh seä cho thêëy rùçng 80% nhûäng “saãn
lúåi nhuêån cuãa caác cöng ty vaâ tñnh hiïåu quaã cuãa bêët cûá töí chûác
phêím àêìu ra” kïët tûåu tûâ 20% nhûäng “nguyïn liïåu àêìu vaâo”;
naâo. Thêåm chñ noá coân àoáng möåt vai troâ quan yïëu trong viïåc
ùçng 80% caác kïët quaã xuêët phaát tûâ 20% caác nguyïn nhên; hoùåc
nêng cao chêët lûúång vaâ söë lûúång nhûäng dõch vuå cöng ñch trong
ùçng 80% nhûäng thaânh quaã coá àûúåc tûâ 20% cöng sûác àaä àêìu
khi cùæt giaãm chi phñ. Cuöën saách naây, cöng trònh àêìu tiïn baân
tû. Hònh 1 minh hoåa cho möëi quan hïå naây.
vïì Nguyïn lyá 80/20,2
àûúåc viïët ra tûâ möåt niïìm xaác tñn chaáy
Trong kinh doanh, nhiïìu vñ duå minh hoåa cho Nguyïn lyá 80/
oãng, àaä àûúåc kiïím nghiïåm vaâ thûåc chûáng qua kinh nghiïåm
20 àaä àûúåc kiïím chûáng. 20% caác saãn phêím thûúâng chiïëm 80%
kinh doanh vaâ caá nhên, rùçng nguyïn lyá naây laâ möåt trong
doanh söë tñnh theo àö-la Myä; vaâ 20% caác khaách haâng cuäng coá
nhûäng phûúng caách töët nhêët àïí giaãi quyïët vaâ vûúåt qua àûúåc
möåt têìm quan troång tûúng tûå. 20% caác saãn phêím hoùåc khaách
nhûäng aáp lûåc cuãa cuöåc söëng hiïån àaåi.
haâng thûúâng chiïëm khoaãng 80% lúåi nhuêån cuãa àún võ.
Trong xaä höåi, 20% caác töåi phaåm chiïëm 80% giaá trõ cuãa têët caã
Nguyïn lyá 80/20 laâ gò?
caác töåi phaåm. 20% ngûúâi laái xe gêy ra 80% söë tai naån. 20% söë
ngûúâi kïët hön cêëu thaânh 80% söë ngûúâi ly dõ (nhûäng keã cûá taái
Nguyïn lyá 80/20 khùèng àõnh rùçng möåt thiïíu söë nguyïn
nhên, “nguyïn liïåu àêìu vaâo”, hoùåc cöng sûác thûúâng dêîn àïën
möåt àa söë nhûäng kïët quaã, “saãn phêím àêìu ra”, hoùåc nhûäng
thaânh quaã. Hiïíu theo nghôa àen, àiïìu naây coá nghôa laâ, chùèng
haån, 80% nhûäng gò caác baån àaåt àûúåc trong cöng viïåc cuãa mònh
laâ kïët quaã cuãa 20% lûúång thúâi gian caác baån àaä boã ra. Nhû vêåy,
coá thïí noái 4/5 nhûäng nöî lûåc maâ caác baån àaä boã ra – chiïëm möåt
tyã lïå rêët lúán – àïìu chuã yïëu laâ khöng àem laåi hiïåu quaã mong
àúåi. Thûåc tïë naây traái ngûúåc vúái nhûäng gò ngûúâi ta thûúâng nghô.
hön röìi laåi ly dõ àaä laâm meáo lïåch caác con söë thöëng kï, gêy ra
möåt caãm giaác bi quan sai lïåch vïì mûác àöå chung thuãy trong
hön nhên). 20% caác hoåc sinh sinh viïn nùæm giûä 80% nhûäng
ùçng cêëp, chûáng chó àûúåc phaát ra.
Trong cuöåc söëng gia àònh, 20% nhûäng têëm thaãm traãi trong
nhaâ thûúâng xuyïn coá nhûäng bûúác chên giêîm lïn. 20% söë quêìn
aáo àûúåc àem ra mùåc trong 80% lûúång thúâi gian. Vaâ nïëu caác
aån coá gùæn möåt chuöng baáo tröåm, 80% nhûäng vuå baáo tröåm
nhêìm laâ do 20% nhûäng nguyïn nhên khaã hûäu.
Nhû vêåy Nguyïn lyá 80/20 khùèng àõnh rùçng tûå trong nöåi taåi
quan hïå giûäa nguyïn nhên vaâ kïët quaã, “nguyïn liïåu àêìu vaâo”
vaâ “saãn phêím àêìu ra”, vaâ giûäa cöng sûác vaâ thaânh quaã thu
àûúåc àaä coá möåt tònh traång mêët cên àöëi. Möåt chuêín mûác rêët roä
cho tònh traång mêët cên àöëi naây coá thïí thêëy qua quan hïå 80/
Àöång cú àöët trong laâ möåt minh hoåa tuyïåt vúâi cho Nguyïn lyá
80/20. 80% lûúång nùng lûúång bõ boã phñ trong quaá trònh àöët
nhiïn liïåu vaâ chó coá 20% laâ àûúåc chuyïín thaânh nùng lûúång àêíy
cho baánh xe chaåy; söë 20% “nguyïn liïåu àêìu vaâo” naây taåo ra
100% “saãn phêím àêìu ra”!3
12
13

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nguyen-Ly-80-20-Bi-Quyet-Lam-It-Duoc-Nhieu.pdf[2.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự