Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      497      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pgtntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH, Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning
Ngày đăng
5/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
62
Dung lượng
1.42 M
Lần xem
497
Lần tải
10
  DOWNLOAD

Đề tài khoá luận tốt nghiệp “Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning” gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của việc ứng dụng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning slide 1

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning slide 2

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning slide 3

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning slide 4

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Khóa luậntốt nghiệp
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chúng
ta
đã
ƣớc
sang
thế
kỷ
mới,
thế
kỷ
đang

nhất
định sẽ

ất
nhiều
những
đổi
thay
to
lớn
trong
mọi
lĩnh
vực
của
cuộc
sống.
Ngoài
a, sự phát
triển
mạnh
mẽ
của
khoa học
-
công nghệ
và bùng nổ
thông tin đã làm
tác
động lên tất
cả các
lĩnh vực
trong cuộc
sống của xã hội, xu thế
chung trên thế giới là toàn cầu
hoá và hội
nhập kinh tế
quốc
tế. Trong giáo
dục
và đào
tạo
đã hình thành và bƣớc
đầu phát
triển mạnh mẽ
các
khuynh hƣớng mới
nhƣ đa dạng hoá các loại hình giáo
dục,
sử
dụng
công
nghệ
thông
tin
trong
dạy-học,
diễn
đàn
khoa
học
trên
mạng
Internet
. . .
Đảng ta cũng đã quyết
định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nhằm
mục
tiêu
dân
giàu,
nƣớc
mạnh,

hội
công
ằng,
văn
minh,
vững
ƣớc
đi
lên chủ nghĩa xã hội
và xác
định rõ
muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá
thắng
lợi
phải
phát
triển
mạnh
giáo
dục-đào
tạo,
phát
huy
nguồn
lực
con
ngƣời,
yếu tố cơ bản của sự phát
triển nhanh
và bền vững.
Trƣớc
tác
động của công nghệ
thông tin đối với giáo dục
trên thế giới thì
trong Nghị quyết TW2 khóa VIII, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương
pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư
duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương
tiện vào quá trình dạy và học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu
cho học sinh…”.
Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trƣởng BGD&ĐT đã nêu rõ: “Đối với
giáo dục và đào tạo Công Nghệ Thông Tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nội
dung, phương pháp, phương thức dạy và học. Công Nghệ Thông Tin là phương tiện để
tiến tới một xã hội học tập. . . ”
Qúa trình gần 10 năm đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học
đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong quá trình dạy và học, đã phát huy đƣợc tính tích
cực, chủ động sáng tạo và quan trọng hơn là đã giúp ngƣời học lĩnh hội tri thức một
cách dễ dàng và chủ động hơn. Do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới
phƣơng pháp dạy và học
đã và đang mở ra khả năng xây dựng nhiều phƣơng thức và
SVTH: Trương Thị Thanh Duyên
1
Khóa luậntốt nghiệp
iện pháp dạy học mới, ảnh hƣởng một cách đáng kể đến sự phát triển của hệ thống
giáo dục. Chính vì vậy năm học 2008-2009 vừa qua đƣợc ngành giáo dục đào tạo chọn
là năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Đại
Hội
Đảng toàn quốc
toàn quốc
lần thứ X khẳng định:” . . . nâng cao chất
lƣợng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phƣơng
pháp dạy học, thực
hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”. . . Tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính tích cực,
sáng tạo của ngƣời học. . . ”
Có thể nói phƣơng pháp dạy học theo hƣớng vận dụng công nghệ thông tin và các
thiết

dạy học
hiện đại
phát
huy mạnh mẽ
tƣ duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và
hứng thú học tập của học sinh để nâng cao chất lƣợng đào tạo và tạo điều kiện cho
ngƣời học chủ động trong quá trình học.
Ngày nay, việc học tập không chỉ còn bó gọn trong việc học phổ thông, học đại
học mà là học suốt đời. Hơn thế nữa việc học còn đƣợc phải đƣợc tiến hành ở mọi lúc
mọi nơi, học theo sở thích và vựợt qua giới hạn địa lý để ngƣời học có thể làm chủ kho
tàng kiến thức của nhân loại.
Do vậy, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng khẳng định, yêu cầu mới
của nền giáo dục là: Chuyển từ chủ trương giáo dục cho mọi người sang chủ trương
mọi người đều phải thực hiện việc học tập suốt đời.
Để
đáp
ứng
đƣợc
các
nhu
cầu
đó
thì
hệ
thống
E-learning
đã
ắt
đầu
đƣợc
triển
khai

nƣớc
ta. Đây là một
hệ
thống học
tập điện tử bao
gồm các
hệ
thống
quản lý học
tập, quản lý nội
dung học
tập, công cụ làm bài
giảng. Điều quan trọng
hơn

E-Learning
đã
đƣợc
thế
giới
chuẩn
hoá
nên
các
ài
giảng

thể
trao
đổi
với
nhau
trên
toàn
thế
giới
cũng
nhƣ
giữa
các
trƣờng
học

Việt
Nam,
và nó
sử
dụng tối
đa những tiện ích có
thể

của công nghệ
thông tin và truyền thông vào
việc thực hiện chƣơng
trình giáo dục, học tập, đào tạo, bồi dƣỡng.
Tuy nhiên việc
tìm hiểu về
E-learning và biên soạn những bài giảng e-learning
cho các môn học ở trƣờng phổ thông ở Việt Nam không nhiều. Do đó vấn đề đặt ra là
làm sao có thể ứng dụng E-learning vào quá trình dạy và học một cách rộng rãi, đặc
iệt là tạo ra các bài giảng điện tử theo chuẩn của Elearning sinh động, hấp dẫn mang
SVTH: Trương Thị Thanh Duyên
2
Khóa luậntốt nghiệp
tính tƣơng tác cao giữa ngƣời dạy và ngƣòi học, mở ra cơ hội cho mọi ngƣời tiếp cận
với tri thức một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.
Trƣớc những tình hình đó cùng với mục tiêu chiến lƣợc của giáo dục trong giai
đoạn hiện nay là đổi mới phƣơng pháp, cách thức dạy học kết hợp với các phƣơng tiện
dạy học với phƣơng châm học mọi lúc mọi nơi và bất cứ lúc nào để làm sao phát huy
tối đa tính tự giác, tích cực, chủ động và tạo cơ hội tốt cho học sinh giao lƣu học hỏi,
phát biểu ý kiến, phát triển sức sáng tạo, mở rộng quan hệ để có thể tiếp thu và lĩnh hội
kho tàng kiến thức vô giá của nhân loại.
Thêm vào đó đặc thù của môn tin học là môn học mà rất cần có những bài giảng
có tích hợp đa phƣơng tiện để giúp các em học sinh hứng thú, say mê, tự giác học tập.
Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên
soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E-learning” làm đề
tài nghiên cứu của mình.
II.
LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
E-learning

hệ
thống
học
tập
điện
tử,
ài
giảng
theo
chuẩn
e-Learning

chuẩn
công
nghệ
SCORM,
AICC
đƣợc
thế
giới
công nhận, nên có
thể
chia sẻ
ài
giảng
giữa
các
nƣớc
với
nhau,

nhiều
công
cụ
xây
dựng
ài
giảng
hợp
chuẩn,
đáp
ứng
nhu
cầu
học
tập
mọi
nơi,
mọi
lúc
một
cách
mềm
dẻo,

thể
học
trực
tuyến
qua
Internet,
cũng

thể
học
ngoại
tuyến
qua
đĩa
CD.
Trong
những
năm
gần
đây
việc
nghiên
cứu
E-learning

Việt
Nam
đã
đƣợc
nhiều
đơn
vị
quan
tâm
hơn,
các
hội
nghị,
hội
thảo
về
công
nghệ
thông
tin

giáo
dục
đều

đề
cập
nhiều
đến
vấn
đề
E-Learning

khả
năng
áp dụng vào
môi
trƣờng đào
tạo
ở Việt
Nam nhƣ:
- Một số Thầy, Cô giáo của Trƣờng ĐHBK Hà Nội biên soạn bài giảng cho sinh viên
học trực tuyến.
- Trƣờng ĐHSP Huế đang triển khai hệ thống mã nguồn mở Moodle. . .
Tuy nhiên tất cả chỉ bó hẹp tại một số ít các trƣờng đại học mà chƣa đƣợc phổ
iến rộng rãi ở các cấp học dƣới, đặc biệt là các bài giảng theo chuẩn của E-learning.
Cho đến nay, giáo viên (GV) các trƣờng đang chủ yếu soạn bài trình chiếu powerpoint
và một số phần mềm dạy học. Vẫn còn có sự nhầm lẫn khá lớn giữa khái niệm về bài
SVTH: Trương Thị Thanh Duyên
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nghien-cuu-su-dung-phan-mem-EXE-de-bien-soan-va-dong-goi-mot-so-bai-giang-Tin-hoc-10-theo-chuan-cua-E-learning.pdf[1.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự