Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 15/2015/NĐ-CP

Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      271      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
eelotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Thể loại
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
271
Lần tải
3
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 15/2015/NĐ-CP

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư Luật đầu tư số 67/2014/QH13
Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13
CHÍNH PHỦ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- Số: 15/2015/NĐ-CP  Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH
VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Lĩnh vực đầu tư và phân loại dự án
Điều 5. Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư
Điều 7. Ban chỉ đạo và đơn vị đầu mối quản lý hoạt động PPP
Điều 8. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án
Điều 9. Trình tự thực hiện dự án
Chương II
NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Điều 10. Vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư
Điều 11. Sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
Điều 12. Xác định giá trị vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
Điều 13. Lập kế hoạch vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
Điều 14. Giải ngân vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
Chương III
XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ DỰ ÁN
Mục 1: DỰ ÁN DO BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐỀ XUẤT
Điều 15. Điều kiện lựa chọn dự án
Điều 16. Nội dung đề xuất dự án
Điều 17. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án
Điều 18. Công bố dự án
Điều 19. Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công
Mục 2: DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT
Điều 20. Điều kiện đề xuất dự án
Điều 21. Hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư
Điều 22. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư
Điều 23. Công bố đề xuất dự án của nhà đầu tư
Chương IV
LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
Điều 24. Trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Điều 25. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi
Điều 26. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
Điều 27. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
Điều 28. Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
Chương V
LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẦU TƯ, HỢP ĐỒNG DỰ ÁN
Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư
Điều 30. Ký kết thỏa thuận đầu tư
Điều 31. Ký kết hợp đồng dự án
Điều 32. Nội dung hợp đồng dự án
Điều 33. Quyền tiếp nhận dự án của bên cho vay
Điều 34. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án
Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án
Điều 36. Thời hạn hợp đồng dự án
Điều 37. Áp dụng pháp luật nước ngoài
Điều 38. Bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án
Chương VI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
Điều 39. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều 40. Hồ sơ, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều 41. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều 42. Thành lập doanh nghiệp dự án
Chương VII
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
Điều 43. Điều kiện triển khai dự án
Điều 44. Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án
Điều 45. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Điều 46. Lập thiết kế xây dựng
Điều 47. Giám sát thực hiện hợp đồng dự án
Điều 48. Giám sát chất lượng công trình
Điều 49. Quản lý và kinh doanh công trình dự án
Điều 50. Giá, phí hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu
Điều 51. Hỗ trợ thu phí dịch vụ
Điều 52. Giám sát và đánh giá đầu tư, công khai tài chính
Chương VIII
QUYẾT TOÁN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Điều 53. Quyết toán công trình dự án
Điều 54. Chuyển giao công trình dự án
Chương IX
ƯU ĐÃI VÀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ
Điều 55. Ưu đãi đầu tư
Điều 56. Thuế đối với các nhà thầu tham gia thực hiện dự án
Điều 57. Bảo lãnh nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và doanh nghiệp khác
Điều 58. Thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình dự án
Điều 59. Bảo đảm thực hiện quyền sử dụng đất
Điều 60. Bảo đảm cân đối ngoại tệ
Điều 61. Bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cộng
Điều 62. Bảo đảm về quyền sở hữu tài sản
Điều 63. Giải quyết tranh chấp
Chương X
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điều 65. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Điều 66. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Điều 67. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
Điều 69. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
Điều 70. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chương XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 71. Hiệu lực thi hành
Điều 72. Quy định chuyển tiếp
Điều 73. Tổ chức thực hiện
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nghi-dinh-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-15-2015-ND-CP.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự