Ngân hàng thương mại

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tín dụng - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13      319      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0ixntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tín dụng - Ngân hàng
Thể loại
ngân hàng thương mại, tổng quan ngân hàng thương mại
Ngày đăng
5/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
20
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
319
Lần tải
13
  DOWNLOAD

Slide bài giảng về Ngân hàng thương mại . Slide này giúp bạn đọc nắm bắt về tổng quan ngân hàng thương mại, cơ cấu, nhiệm vụ, chức năng tổ chức của ngân hàng như thế nào.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Ngân hàng thương mại

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Ngân hàng thương mại slide 1

Tài liệu Ngân hàng thương mại slide 2

Tài liệu Ngân hàng thương mại slide 3

Tài liệu Ngân hàng thương mại slide 4

Tài liệu Ngân hàng thương mại slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:
http://www.fob.ueh.edu.vn/
Baøi
giaûng
chuyeân
ñeà
NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI
Người trình baøy:
PGS.
TS.
Trần
Hoaøng
Ngaân
ngankdtt@yahoo.com,
ngannh@ueh.edu.vn,
MOÂN
HOÏC
NGHIEÄP
VUÏ
NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI
Moân
hoïc
NVNH
giuùp
hoïc
vieân
tìm
hieåu
chuyeân
saâu
caùc
nghieäp
vuï
cuûa
ngaân
haøng:
huy
ñoäng
voán,
dòch
vuï
cuûa
ngaân
haøng,
tín
duïng,
aûo
laõnh,
thanh
toaùn...
vaø
caùc
nghieäp
vuï
ngaân
haøng
treân
thò
tröôøng
taøi
chính.
Töø
ñoù
giuùp
hoïc
vieân
gaén
hoaït
ñoäng
cuûa
doanh
nghieäp
vôùi
nhöõng
dòch
vuï
cuûa
ngaân
haøng
moät
caùch
thuaän
lôïi
vaø
nhanh
choùng.
Noäi
dung
moân
hoïc
ao
goàm
4
chöông:
Chöông
moät:
Toång
quan
veà
ngaân
haøng
thöông
maïi
Chöông
hai:
Nghieäp
vuï
huy
ñoäng
voán
vaø
caùc
dòch
vuï
taøi
chính
cuûa
ngaân
haøng
thöông
maïi.
Chöông
a:
Hoaït
ñoäng
tín
duïng
cuûa
NHTM
Chöông
oán:
Nghieäp
vuï
ngaân
haøng
thöông
maïi
treân
thò
tröôøng
hoái
ñoaùi
vaø
thò
tröôøng
chöùng
khoaùn.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
minh_dd4r Trả lời Thích   0 12/15/2019 5:28:37 AM
cảm ơn ad nhiều ạ...................

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Ngan-hang-thuong-mai.pdf[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự