NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      375      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
5ktntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
Ngày đăng
6/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
122
Dung lượng
2.01 M
Lần xem
375
Lần tải
1
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vai trò to lớn và quan trọng trong vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Công cuộc đổi mới của Đảng ta trong những năm qua cũng lấy nông nghiệp, nông

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN slide 1

Tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN slide 2

Tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN slide 3

Tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN slide 4

Tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

§¹i häc th¸i nguyªn
Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh
-----------------------------------------------
Nguyễn Thị Phương Hảo
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC
TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI
NGUYÊN
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 60 - 31 - 10
Luận
văn
thạc
sỹ
kinh
tế
Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: TS. Ng« Xu©n Hoµng
Thái nguyên, năm 2007
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
2
Më §Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Tr¶iquac¸cthêikúc¸chm¹ng,§¶ngtalu«nkh¼ng®ÞnhvaitrßtolínvµvÞ
trÝquanträngcñavÊn®Òph¸ttriÓnkinhtÕn«ngnghiÖp,n«ngth«n.C«ngcuéc®æi
míi cña §¶ng ta trong nh÷ng n¨m qua còng lÊy n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµm ®Þa
µn träng ®iÓm, lµ kh©u ®ét ph¸ vµ ®· giµnh ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín. Sau h¬n
20 n¨m ®æi míi (1986 -2007), N«ng nghiÖp, n«ng th«n n­íc ta ®· cã nhiÒu thay
®æi: tõ mét n­íc ph¶i nhËp khÈu l­¬ng thùc, nay ®· trë thµnh n­íc cã s¶n l­îng
g¹o xuÊt khÈu cao trªn thÕ giíi vµ xuÊt khÈu thªm nhiÒu hµng ho¸ n«ng s¶n kh¸c.
Hµng n«ng s¶n chiÕm tû trong lín trong tæng sè hµng xuÊt khÈu. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu
N«ng, L©m, Thuû s¶n chiÕm trªn 40% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y, n­íc ta ®· liªn tôc gi÷ v÷ng vÞ trÝ xuÊt khÈu n«ng s¶n hµng ®Çu trªn
thÕ giíi: ®øng ®Çu vÒ xuÊt khÈu hå tiªu, ®øng thø hai vÒ xuÊt khÈu g¹o, cµ phª,
®øng thø n¨m vÒ diÖn tÝch trång chÌ… ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm thay ®æi bé mÆt
kinh tÕ cña x· héi n«ng th«n ViÖt Nam, tõ nÒn s¶n xuÊt tiÓu n«ng l¹c hËu, tù cung
tù cÊp dÇn trë thµnh mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngµnh n«ng nghiÖp
n­íctaph¸ttriÓnvµ®¹t®­îcnhiÒuthµnhtùutolínnh­vËylµsùhéitôcñanhiÒu
yÕu tè, trong ®ã cã sù ®ãng gãp cña c¸c m« h×nh trang tr¹i. Kinh tÕ trang tr¹i trªn
kh¾pc¶n­íc®·®ãnggãpmétphÇnkh«ngnhávµosùph¸ttriÓnv­îtbËcnµy.
Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i lµ xu h­íng tÊt yÕu trong s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp, phï hîp víi quy luËt tù nhiªn. Kinh tÕ trang tr¹i lµ mét h×nh thøc s¶n
xuÊt míi ë n­íc ta, nã më ra mét h­íng ®i kh¶ quan cho viÕc chuyÓn nÒn s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp theo h­íng hµng hãa. Nh÷ng n¨m qua, kinh tÕ trang tr¹i ®·
h×nh thµnh vµ t¨ng nhanh vÒ sè l­îng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia,
nh­ng chñ yÕu vÉn lµ trang tr¹i hé gia ®×nh.
Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, kinh tÕ trang tr¹i thÓ hiÖn sù ­u viÖt
h¬n h¼n kinh tÕ hé n«ng d©n vÒ khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, lao ®éng, huy
®éng nguån vèn trong d©n, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
3
N«ng - L©m nghiÖp vµ Thuû s¶n, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu trong
n­íc vµ xuÊt khÈu; Thu hót mét lùc l­îng lao ®éng d­ thõa ®¸ng kÓ ë n«ng
th«n, n©ng cao thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Thùc tÕ ë
tØnh Th¸i Nguyªn cho thÊy, m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i lµ mét kiÓu tæ chøc s¶n
xuÊt phï hîp víi ®Æc thï kinh tÕ n«ng th«n, lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n cña qu¸
tr×nh ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp - n«ng th«n Th¸i Nguyªn hiÖn nay.
Tuy nhiªn, trang tr¹i ë tØnh Th¸i Nguyªn nãi chung vµ huyÖn §ång Hû
nãi riªng ph¸t triÓn nhanh nh­ng lµ ph¸t triÓn tù ph¸t. §Æc biÖt lµ hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt cña c¸c trang tr¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a cao, ch­a t­¬ng xøng
víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c¸c trang tr¹i. H¬n n÷a, trang tr¹i lµ lo¹i h×nh
s¶n xuÊt hµng hãa trong n«ng th«n nh­ng viÖc s¶n xuÊt hµng hãa vµ vÊn ®Ò
tiªu thô s¶n phÈm vÉn cßn h¹n chÕ, n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c trang t¹i trªn
thÞ tr­êng cßn yÕu. Do vËy, chç yÕu nhÊt cña c¸c trang tr¹i lµ thÞ tr­êng tiªu
thô s¶n phÈm, chñ yÕu vÊn lµ s¶n xuÊt hµng hãa th« t­¬i sèng, ch­a g¾n víi
ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ c«ng nghiÖp chÕ
iÕn ë n«ng th«n.
§ång Hû lµ mét huyÖn trung du miÒn nói cña tØnh
Th¸i Nguyªn, cã
tiÒm n¨ng lín vÒ ®Êt n«ng, l©m nghiÖp. Ph¸t triÓn m« h×nh trang tr¹i lµ h­íng
®i ®óng ®¾n, cÇn ®­îc quan t©m gióp ®ì b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý. §Ó
c¸c m« h×nh trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû ph¸t triÓn ®óng h­íng, bÒn v÷ng th×
viÖc nghiªn cøu lý luËn vµ kh¶o s¸t thùc tiÔn vÒ trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû,
tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh
cña c¸c trang tr¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh»m ph¸t triÓn lo¹i h×nh trang
tr¹i trªn ®Þa bµn HuyÖn §ång Hû cã ý nghÜa rÊt quan träng. V× vËy, t«i ®·
chän nghiªn cøu ®Ò tµi “N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c
trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû, tØnh Th¸i Nguyªn”.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

NANG-CAO-HIEU-QUA-SAN-XUAT-KINH-DOANH-CUA-CAC-TRANG-TRAI-o-HUYEN-DoNG-HY-TINH-THAI-NGUYEN.pdf[2.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự