Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 30      514      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
8lvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
97
Dung lượng
0.79 M
Lần xem
514
Lần tải
30
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trình bày những vấn đề liên quan đến phương pháp luận trong nghiên cứu, lý luận về tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và các vấn đề về chất lượng tín dụng, kết quả khảo sát thực tiễn về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng chọn nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh slide 1

Tài liệu Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh slide 2

Tài liệu Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh slide 3

Tài liệu Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh slide 4

Tài liệu Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hồ Chí Minh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
------------------------------------------
HUYØNH
NGUYEÃN
ÑÖÙC
HUY
NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HOAÏT ÑOÄNG
CHO VAY KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN TAÏI
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN NGOAØI
QUOÁC DOANH – THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Chuyeân ngaønh : KINH TEÁ TAØI CHÍNH – NGAÂN HAØNG
Maõ soá
: 60.31.12
LUAÄN
VAÊN
THAÏC

KINH
TEÁ
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:
TS. NGUYEÃN MINH KIEÀU
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2007
i
MUÏC LUÏC
Trang
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU ............................................1
1.1. LYÙ DO CUÛA VIEÄC CHOÏN NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI ........................................1
1.2. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU ...............................................................3
1.3. CAÂU HOÛI VAØ MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU ......................................................4
1.4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ......................................................................5
1.5. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ..............................................................................7
1.6. YÙ NGHÓA VAØ ÖÙNG DUÏNG CUÛA ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU .............................7
CHÖÔNG 2: TÍN DUÏNG DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN VAØ CAÙC
VAÁN ÑEÀ VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG .............................................................8
2.1. CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG .................................8
2.1.1. Khaùi nieäm tín duïng ngaân haøng .......................................................................8
2.1.2. Caùc loaïi tín duïng ngaân haøng ...........................................................................9
2.1.3. Xaùc ñònh laõi suaát tín duïng .............................................................................10
2.1.4. Qui trình tín duïng ..........................................................................................13
2.1.5. Baûo ñaûm tín duïng .........................................................................................16
2.2. TÍN DUÏNG DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN ..................................17
2.3. CAÙC VAÁN ÑEÀ VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG ............................................19
2.4. RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ...............................................................27
2.4.1. Ñònh nghóa ruûi ro tín duïng ngaân haøng ...........................................................27
ii
2.4.2. Caùc nhaân toá hình thaønh ruûi ro tín duïng .........................................................27
2.5. CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ ÑIEÀU CHÆNH HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG DAØNH CHO
KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN
.............................................................................32
CHÖÔNG 3: KHAÛO SAÙT THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY KHAÙCH
HAØNG CAÙ NHAÂN TAÏI VPBANK TPHCM .........................................................37
3.1. GIÔÙI THIEÄU MOÂ HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY KHAÙCH HAØNG CAÙ
NHAÂN TAÏI VPBANK TPHCM ........................................................................37
3.2. QUI TRÌNH THÖÏC HIEÄN CHO VAY KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN TAÏI
VPBANK TPHCM ............................................................................................40
3.3. CAÙC SAÛN PHAÅM TÍN DUÏNG DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN TAÏI
VPBANK TPHCM HIEÄN NAY ........................................................................45
3.3.1. Cho vay hoã trôï kinh doanh caù theå vaø tieâu duøng ...........................................45
3.3.2. Cho vay traû goùp mua nhaø, söûa chöõa nhaø ......................................................46
3.3.3. Cho vay hoã trôï du hoïc
..................................................................................47
3.3.4. Cho vay traû goùp mua oâ toâ .............................................................................48
3.3.5. Cho vay caàm coá coå phieáu caùc ngaân haøng thöông maïi ..................................49
3.4. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN TAÏI
VPBANK TPHCM THÔØI GIAN VÖØA QUA ....................................................50
3.5. PHAÂN TÍCH MOÄT SOÁ TÌNH HUOÁNG NÔÏ QUAÙ HAÏN CUÛA KHAÙCH HAØNG
VAY CAÙ NHAÂN TAÏI VPBANK TPHCM ........................................................55
3.5.1. Tình huoáng 1 .................................................................................................56
3.5.2. Tình huoáng 2 .................................................................................................61
3.5.3. Tình huoáng 3 .................................................................................................65

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cho-vay-khach-hang-ca-nhan-tai-ngan-hang-Thuong-Mai-co-phan-ngoai-quoc-doanh-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh.pdf[0.79 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự