Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7      522      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
wlvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
công ty Tân Thái Phương, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, luận văn, đề tài
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
54
Dung lượng
0.64 M
Lần xem
522
Lần tải
7
  DOWNLOAD

Phân tích nguồn vốn là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư...mọi đối tượng quan tâm đến tài chính cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy phân tích nguồn vốn để đưa một số giải pháp nâng cao

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương slide 1

Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương slide 2

Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương slide 3

Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương slide 4

Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Tân Thái Phương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Khoùa luaän:
Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán ôû
Cty Taân Thaùi Phöông
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
I.
LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
Trong xu höôùng phaùt trieån hoäi nhaäp kinh teá
Quoác teá hieän nay khi maø Vieät
Nam ñaõ laø thaønh vieân cuûa khoái ASEAN, Toå chöùc thöông maïi theá giôùi – Word
Trade Organnization (WTO) thì seõ taïo cho neàn kinh teá vaø cho töøng doanh nghieäp
nhieàu cô hoäi vaø thaùch thöùc môùi. Do ñoù, nöôùc ta ñaõ vaø ñang coù nhieàu bieán ñoåi nhaèm
taïo cô hoäi thuùc ñaåy nhanh quaù trình phaùt trieån neàn kinh teá.
Ñeå
coù theå hoäi nhaäp cuøng xu höôùng chung, caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ
khoâng ngöøng phaùt trieån maïnh meõ veà caû soá löôïng laãn chaát löôïng.
Nhöng muïc tieâu haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp ñoù laø laøm sao ñeå lôïi nhuaän
ñaït ñöôïc toái ña. Muoán vaäy phaûi taêng doanh thu, ñoàng thôøi tieát kieäm chi phí.
Vì vaäy ñeå kinh doanh ñaït hieäu quaû mong muoán, haïn cheá ruûi ro xaûy ra, doanh
nghieäp phaûi quaûn lyù vaø söû duïng toát nguoàn voán cuõng nhö phaûi naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán cuûa mình, ñoàng thôøi döï ñoaùn ñieàu kieän kinh doanh trong thôøi gian tôùi,
vaïch ra chieán löôïc phuø hôïp. Vieäc thöôøng xuyeân tieán haønh phaân tích vaø ñaùnh giaù
nguoàn voán seõ giuùp caùc doanh nghieäp thaáy roõ thöïc traïng taøi chính hieän taïi, xaùc ñònh
ñaày ñuû vaø ñuùng ñaén nguyeân nhaân, möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá ñeán nguoàn
voán cuûa doanh nghieäp. Töø ñoù coù nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû ñeå oån ñònh vaø naâng cao
hieäu quaû söû duïng voán.
Phaân tích nguoàn voán laø coâng cuï cung caáp thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò, nhaø
ñaàu tö … moïi ñoái töôïng quan taâm ñeán taøi chính cuõng nhö nguoàn voán cuûa doanh
nghieäp treân caùc goùc ñoä khaùc nhau ñeå phuïc vuï cho lónh vöïc quaûn lyù, ñaàu tö cuûa hoï.
Chính vì vaäy, phaân tích nguoàn voán ñeå ñöa ra moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán laø coâng vieäc laøm thöôøng xuyeân khoâng theå thieáu trong moãi doanh nghieäp
hieän nay, noù coù yù nghóa thöïc tieãn vaø laø chieán löôïc laâu daøi.
SVTH: Ñoã Thò Höông
Trang 1
GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh
Khoùa luaän:
Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán ôû
Cty Taân Thaùi Phöông
Chính vì nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa nguoàn voán ñoái vôùi doanh nghieäp
neân em quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán ôû coâng ty TNHH In Bao Bì TM – DV Taân Thaùi Phöông”.
Maëc duø ñöôïc söï giuùp ñôõ, höôùng daãn taän tình
cuûa thaày Voõ Xuaân Vinh caùc coâ
chuù anh chò trong coâng ty nhöng thôøi gian coøn haïn cheá neân baøi vieát cuûa em khoâng
traùnh khoûi nhöõng sai soùt, em raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa thaày coâ, caùc
anh chò trong coâng ty.
Em xin chaân thaønh caùm ôn.
Traân troïng kính chaøo.
II.
MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû
söû duïng voán ôû coâng ty TNHH In Bao Bì TM – DV Taân Thaùi Phöông” laø ñeå ñaùnh
giaù tình hình söû duïng vaø quaûn lyù nguoàn voán, hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh vaø nhöõng haïn cheá coøn toàn taïi cuûa coâng ty. Töø ñoù coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå,
thöïc teá ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng voán nhaèm goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån
chung cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông.
III.
NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU
-Khaùi quaùt veà nguoàn voán cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông
-Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù vaø hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty
-Tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty
IV.
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu treân phaûi coù phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc.
Khoùa luaän seõ thöïc hieän treân cô sôû vaän duïng phöông phaùp lyù luaän döïa treân chuû
nghóa duy vaät bieän chöùng. Nghieân cöùu nhöõng söï vaät trong traïng thaùi luoân luoân vaän
ñoäng, luoân luoân phaùt trieån, nghieân cöùu caáu thaønh cuûa chuùng vaø xem xeùt chuùng
trong
moïi quan heä höõu cô vôùi söï vaät xung quanh. Neân em aùp duïng caùc phöông
phaùp nghieân cöùu sau:
SVTH: Ñoã Thò Höông
Trang 2
GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh
Khoùa luaän:
Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán ôû
Cty Taân Thaùi Phöông
-
Thu thaäp vaø phaân tích soá lieäu
-
Phöông phaùp so saùnh: So saùnh caùc chæ tieâu cuûa naêm sau so vôùi naêm tröôùc ñeå
thaáy ñöôïc bieán ñoäng cuûa noù qua töøng naêm.
-
Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu kinh teá ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán
trong lónh vöïc quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn voán.
-
Phöông phaùp so saùnh baèng soá tuyeät ñoái, soá töông ñoái, so saùnh baèng soá bình
quaân, baèng phöông phaùp caân ñoái. Caùc phöông phaùp so saùnh, quy naïp dieãn
giaûi, thoáng keâ ñöôïc vaän duïng ñeå phaân tích ñaùnh giaù keát quaû
V.
PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU
Döïa vaøo soá lieäu baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông töø naêm 2005
ñeán 2008.
VI.
KEÁT CAÁU ÑEÀ TAØI
Khoùa luaän
goàm:
Chöông I: Lyù luaän chung veà voán vaø hieäu quaû söû duïng voán.
Chöông II: Thöïc traïng hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty TNHH In Bao Bì TM –
DV Taân Thaùi Phöông.
Chöông III: Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty TNHH In Bao Bì
TM -DV Taân Thaùi Phöông.
SVTH: Ñoã Thò Höông
Trang 3
GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-o-cong-ty-Tan-Thai-Phuong.pdf[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự