Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11      558      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rmvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
56
Dung lượng
1.00 M
Lần xem
558
Lần tải
11
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có các yếu tố cơ bản sau: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Để có được các yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một lượng vốn nhất định phù hợp với quy mô sản xuất và điều

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 slide 1

Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 slide 2

Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 slide 3

Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 slide 4

Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Luận
văn
Một
số
giải
pháp
nâng
cao
hiệu
quả
sử
dụng
vốn
tại
công
ty
cổ
phần
xây
dựng
công
trình
giao
thông
610
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan
CHÖÔNG I
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ VOÁN VAØ HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN
CUÛA DOANH NGHIEÄP.
1.1 Voán vaø vai troø cuûa voán trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
1.1.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm.
1.1.1.1 Khaùi nieäm veà voán.
Trong neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp muoán tieán haønh hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh caàn phaûi coù caùc yeáu toá cô baûn sau: söùc lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng
vaø tö lieäu lao ñoäng. Ñeå coù ñöôïc caùc yeáu toá naøy ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi öùng ra
moätlöôïng voán nhaát ñònh phuøhôïp vôùi quy moâsaûnxuaátvaøñieàukieänkinhdoanh. Vaäy:
Voán laø moät phaïm truø kinh teá trong lónh vöïc taøi chính, voán laø bieåu hieän
aèng tieàn cuûa toaøn boä taøi saûn trong doanh nghieäp. Voán toàn taïi döôùi caùc hình
thöùckhaùcnhau ñöôïcdoanh nghieäpsöûduïngvaøo muïcñích saûn xuaátkinhdoanh
nhaèm muïc tieâu sinh lôïi.
Voán cuûa doanh nghieäp bao goàm:

Taøi saûn baèng hieänvaät nhö: nhaø xöôûng, kho taøng,maùy moùc, trang thieát bò,…

Caùc loaïi noäi teä, ngoaïi teä, vaøng baïc, ñaù quyù,…

Baûn quyeàn taùc giaû, baûng quyeàn thöông hieäu, baèng phaùt minh, saùng cheá,…
Taát caû caùc taøi saûn naøy ñeàu ñöôïc quy ñoåi thaønh tieàn ñeå xaùc ñònh löôïng voán maø
doanh nghieäp boû ra trong quaù trình hoaït ñoäng.
1.1.1.2 Ñaëc ñieåm cuûa voán.
Ñeåsöûduïngvaøquaûn lyùvoán moätcaùch hieäuquaû doanh nghieäpcaàn naém vöõng moät
soá ñaëc ñieåm cô baûn cuûa voán:
Thöù nhaát, voán laø ñaïi dieän cho moät löôïng taøi saûn nhaát ñònh.
Voán laø bieåu hieänbaèng giaù tròcuûa caùctaøisaûntrongdoanh nghieäp nhönhaø xöôûng,
ñaát ñai, maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän taûi,… Do ñoù, moät doanh nghieäp khoâng theå
khoâng coù voán maø coù taøi saûn hoaëc ngöôïc laïi.
Thöù hai, voán phaûi ñöôïc vaän ñoäng vaø sinh lôøi.
1 | P a g e
Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan
Voán chuû yeáu ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng tieàn teä, nhöng tieàn chæ ñöôïc coi laø voán
khichuùngñöôïcñöa vaøo saûnxuaátkinh doanh.Quaù trình saûn xuaátkinh doanh taïidoanh
nghieäp laø lieân tuïc, do vaäy voán saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp cuõng ñöôïc vaän
ñoäng khoâng ngöøng, taïo ra söï tuaànhoaøn vaø chu chuyeånvoán, trong quaù trình vaänñoäng
voán coù theå thay ñoåihình thaùibieåu hieän nhöng ñieåmxuaát phaùtvaø ñieåm cuoáicuøng cuûa
voøng tuaàn hoaøn phaûi laø tieàn, löôïng tieàn thu veà phaûi lôùn hôn löôïng tieàn boû ra. Ñoái vôùi
moãiloaïihình doanh nghieäp khaùcnhau thìsöï tuaàn hoaøn vaø chu chuyeånvoán cuõng khaùc
nhau. Maëc duø vaäy chuùng ta coù theå hình dung quaù trình luaân chuyeån voán theo sô ñoà
cô baûn sau:
T (1)
H
(2)
Quaù trình saûn xuaát (3)
H’ (4)
T’
(1)
Baét ñaàu töø hình thaùi tieàn teä (T) chuyeån sang hình thaùi haøng hoùa (H).
(2)&(3)
Qua quaù trình saûn xuaát chuyeån taïo ra thaønh phaåm (H’).
(4)
Ñem thaønh phaåm (H’) tieâu thuï thu veà löôïng tieàn teä (T’) vôùi (T’>T).
Quaù trình luaân chuyeån voán:

Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát traûi qua ñuû 4 giai ñoaïn.

Ñoái vôùi doanh nghieäp thöông maïi do chæ thöïc hieän chöùc naêng mua vaø
aùn neân chæ traûi qua 2 giai ñoaïn (1) vaø (4).

Ñoáivôùidoanh nghieäp Ngaân haøng do ñaëcthuø cuûa ngaønh neân quaù trình
luaân chuyeån voán khoâng laøm voán thay ñoåi hình thaùi vaät chaát nhöng
vaãn lôùn leân qua quaù trình vaän ñoäng T-T’.
Ñaëc ñieåm naøy laø nguyeân taéc cô baûn cuûa vieäc baûo toaøn vaø naâng cao hieäu quaû söû
duïng voán, ñoøi hoûi khoâng coù tình traïng öù ñoïng voán trong quaù trình saûn xuaát kinh
doanh.
Thöù ba, voán phaûi ñöôïc tích tuï, taäp trung ñeán moät löôïng nhaát ñònh ñuû söùc ñaàu tö
vaøo moät döï aùn saûn xuaát kinh doanh.
Voán ñöôïc tích tuï ñaày ñuû thì hoaït ñoäng ñaàu tö môùi thoâng suoát, lieân tuïc ñoàng thôøi
hieäu quaû söû duïng voán ñöôïc naâng leân. Do ñoù doanh nghieäp caàn leân keá hoaïch ñeå khai
thaùc vaø thu huùt ñöôïc nguoàn voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa hoaït
ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
Thöù tö, voán coù giaù trò veà maët thôøi gian.
Do aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá nhö giaù caû thò tröôøng, laïm phaùt, tieán boä cuûa
khoa hoïc coâng ngheä khieán cho söùc mua cuûa ñoàng tieàn ôû moãi thôøi ñieåm khaùc nhau laø
khaùc nhau.
2 | P a g e
Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-610.pdf[1.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự