Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 100      1063      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
p4yntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin
Thể loại
nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin, triết học, triết học Mac Lenin, giáo dục đại cương
Ngày đăng
27/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
98
Dung lượng
0.78 M
Lần xem
1063
Lần tải
100
  DOWNLOAD

Đây là 84 câu hỏi có trả lời của bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 1

Tài liệu Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 2

Tài liệu Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 3

Tài liệu Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 4

Tài liệu Một số câu hỏi về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Trường Đại Học Sài Gòn
Những Nguyên Lý Cơ Bản Cuả Chủ Nghiã Mác - Lênin
MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN
Câu 1: Điều kiện ra ñời và ñặc trưng của sản suất hàng hóa?
1. Điều kiện ra ñời
- Phân công lao ñộng xã hội: Là sự phân chia lao ñộng xã hội một cách tự phát thành
các ngành,nghề khác nhau. Phân công lao ñộng xã hội tạo ra sự chuyên môn hóa lao ñộng,do
ñó dẫn ñến chuyên môn hóa sản xuất. Như vậy Phân công lao ñộng xã hội là cơ sở, là tiền ñề
của sản xuất hàng hóa. Phân công lao ñộng xã hội càng phát triển, thì sản xuất hàng hóa càng
mở rộng hơn, ña dạng hơn.
- Sự tách biệt tương ñối về mặt kinh tế của những người sản xuất: Sự tách biệt này do
các quan hệ sở hưũ khác nhau về tư liệu sản xuất, mà khởi thủy là chế ñộ tư hữu nhỏ về tư liệu
sản xuất. Đã xác ñịnh người sở hữu tư liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao ñộng. Như
vậy, chính quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất ñã làm cho những người sản xuất ñối
lập, ñối lập vói nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao ñộng xã hội nên họ phụ
thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trog ñiều kiện ấy người này muốn tiêu dùng sản
phẩm của người khác phải thông qua sự mua - bán hàng hóa, tức là phải trao ñổi dưới những
hình thái hàng hóa.
2. Đặc trưng
- Sự gia tăng không hạn chế nhu cầu của thị trường là một ñộng lực mạnh mẽ thúc ñẩy
sản xuất phát triển.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc mỗi người sản xuất hàng hoá phải năng ñộng
trong sản xuất - kinh doanh, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất ñể tăng
năng suất lao ñộng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cạnh tranh ñã thúc ñẩy lực lượng sản xuất
phát triển mạnh mẽ.
- Sự phát triển của sản xuất xã hội với tính chất "mở", các quan hệ hàng hóa tiền tệ làm
cho giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các ñịa phương trong nước và quốc tế ngày càng phát triển,
tạo ñiều kiện nâng cao ñời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.
- Thị trường ngày càng phát triển dẫn ñến phân hóa xã hội, tiềm ẩn khả năng khủng
hoảng kinh tế - xã hội, phá hoại môi trường sinh thái....
Dương Thị Ánh Ngọc
Trang 1
Trường Đại Học Sài Gòn
Những Nguyên Lý Cơ Bản Cuả Chủ Nghiã Mác - Lênin
Câu 2: Trình bày các thuộc tính, tính chất hai mặt và số lượng hàng hóa ? Ý nghĩa của
việc nghiên cứu trên
- Hàng hoá: Là sản phảm của lao ñộng, có thể thoả mãn nhu cầu nào ñó của con người.
Được sản xuất ra ñể trao ñổi hoặc bán.
- Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình: Lương thực, thực phẩm, sắt, thép ... hoặc ở dạng vô
hình như những dịch vụ: Vận tải, thương mại hay sự phục vụ của giáo viên, bác sỹ, nghệ sỹ ...
1. Một sản phẩm muốn trở thành hàng hoá phải có hai thuộc tính: Giá trị và giá trị sử dụng.
- Giá trị sử dụng hàng hoá: Là công cụ của hàng hoá ñể thoả mãn nhu cầu nào ñó của
con người (có thể là nhu cầu sản xuất cũng có thể là nhu cầu tiêu dùng). Giá trị sử dụng hàng
hoá là do thuộc tính tự nhiên của hàng hoá quyết ñịnh. Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh
viễn. Xã hội loài người càng phát triển càng phát hiện ra nhiều thuộc tính tự nhiên có ích của
vật phẩm và lợi dụng những thuộc tính tự nhiên ñó ñể tạo ra nhiều giá trị sử dụng khác nhau.
Chẳng hạn, than ñá ngày xưa chỉ dùng làm chất ñốt, nhưng khi hoa học kỹ thuật phát triển nó
còn làm nguyên liệu cho một số ngành công nghệ hoá chất. Giá trị sử dụng cho xã hội, không
phải giành cho người sản xuất ra nó mà giành cho người mua nó. Do vậy: Giá trị sử dụng
giành cho hàng hoá tuỳ thuộc vào sự ñánh giá của người mua, tuỳ theo yêu cầu, thị hiếu của
họ.
- Giá trị của hàng hoá:
Muốn hiểu ñược giá trị hàng hoá cần tìm hiểu giá trị trao ñổi.
Giá trị trao ñổi là một quan hệ về số lượng, là khả năng trao ñổi của hàng hoá thể hiện ở tỷ lệ,
theo ñó một loại hàng hoá này ñược trao ñổi với một loại hàng hoá khác. Ví dụ: 1m vãi = 5 kg
thóc, sở dĩ vãi và thóc là hai loại hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau nhưng có thể trao ñổi
với nhau ñược theo một tỷ lệ nhất ñịnh vì vãi và thóc ñều là sản phẩm của lao ñộng, chúng ñều
có cơ sở chung là hao phí lao ñộng của con người. Sự hao phí lao ñộng ñể sản xuất ra hàng
hoá ñược gọi là giá trị.
- Giá trị của hàng hoá: Là lao ñộng xã hội của con người sản xuất kết tinh trong hàng
hoá. Còn giá trị trao ñổi là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của giá trị. Giá trị phản ảnh mối
quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất hàng hoá.
Dương Thị Ánh Ngọc
Trang 2
Trường Đại Học Sài Gòn
Những Nguyên Lý Cơ Bản Cuả Chủ Nghiã Mác - Lênin
2. Mối quan hệ giữ hai thuộc tính
- Hai thuộc tính hàng hoá
có mối quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẩn với nhau.
+ Mặt thống nhất thể hiện hai chỗ: Hai thuộc tính này cùng ñồng thời tồn tại
trong một hàng hoá. Nghĩa là một vật phải có ñủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu
một trong hai thuộc tính ñó vật phẩm sẽ không phải là hàng hoá. Chẳng hạn, một vật có ích
(tức có giá trị) nhưng không do lao ñộng tạo ra (tức không có kết tinh lao ñộng) như: Không
khí, ánh sáng, tự nhiên, ... sẽ không phải là hàng hoá.
+ Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hoá thể hiện ở chỗ:
* Thứ nhất: Với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hoá không ñồng
nhất về chất. Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì hàng hoá lại ñồng nhất về chất, ñều là:
"kết tinh ñồng nhất của lao ñộng mà thôi", tức ñều là sự kết tinh của lao ñộng ñã ñược vật hoá.
* Thứ hai: Tuy giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại trong một hàng hoá
nhưng quá trình thực hiện chúng lại tách rời nhau cả về không gian và thời gian. Giá trị ñược
thực hiện trước - trong lĩnh vực lưu thông, còn giá trị sử dụng ñược thực hiện sau - trong lĩnh
vực tiêu dùng. Do ñó, nếu giá trị của hàng hoá không thực hiện ñược (tức là không bán ñược)
thì quá trình sử dụng nó cũng không ñược thực hiện. Nó thể hiện rõ nhất khi bùng nổ khủng
hoảng "sản xuất thừa".
3. Tính chất hai mặt lao ñộng sản xuất hàng hoá:
- Sở dĩ có hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng là do tính chất hai mặt của lao ñộng
sản xuất hàng hoá quyết ñịnh. Tính chất hai mặt ñó là: Lao dộng cụ thể và lao ñộng trừu
tượng.
+ Lao ñộng cụ thể: Là lao ñộng có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề
nghiệp chuyên môn nhất ñịnh. Ví dụ: Lao ñộng cụ thể của người thợ may, thợ dệt, thợ cơ khí,
... mỗi lao ñộng cụ thể có một mục ñích, ñối tượng, phương pháp lao ñộng, tư liệu lao ñộngvà
kết quả sản xuất riêng. Mỗi lao ñộng
cụ thể tạo ra một giá trị sử dụng nhất ñịnh. Mỗi lao ñộng
cụ thể tạo ra một loại giá trị sử dụng nhất ñịnh. Lao ñộng cụ thể càng nhiều loại thì càng tạo ra
nhiều loại giá trị sử dụng khác nhau. Cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, các hình
thức lao ñộng cụ thể ngày càng ña dạng, phong phú, nó phản ánh trình ñộ phát triển của phân
công lao ñộng xã hội. Trong một hình thái kinh tế - xã hội, những hình thức của lao ñộng cụ
Dương Thị Ánh Ngọc
Trang 3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mot-so-cau-hoi-ve-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-Mac-Lenin.pdf[0.78 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự